SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD CRES

3.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13 i 92/ 14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18 i 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine donosi

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra dijela nekretnine pod oznakom č.zem. 7868/1, k.o. Cres

I.

Ukida se status javnog dobra nekretnine pod oznakom č.zem. 7868/1 k.o. Cres u 113/13434 dijela i predlaže se da se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju izvrši uknjižba prava vlasništva iste u korist i na ime GRAD CRES, Cres, Creskog statuta 15, OIB: 88617357699, uz istodobno brisanje upisa »Bene pubblico«, tj. »Javno dobro«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakonobjave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:947-02/19-1/4

Urbroj: 2213/02-01-19-5

Cres,24. siječnja 2019. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr