SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD CRES

1.

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Cresa

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na način suprotan zakonu, te uklanjanja tako odbačenog otpada na području Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Grada).

Članak 2.

Ovom odlukom za područje Grada, utvrđuju se načini provedbe obveza iz članka 1. odluke koje osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red Grada (u daljnjem tekstu: komunalni redar):

-mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,

-mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada iz članka 2. točke 1. ove odluke uključuju:

1.uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

2.uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

3.provedbu redovitog nadzora područja Grada Cresa,

4.postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada i postavljanje fizičkih prepreka (ograda),

5.edukativne i informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom (distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada, objava na internetskim stranicama Grada o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti komunalni i biorazgradivi komunalni otpad i sl.),

6.postavljanje video nadzora nad najugroženijim površinama,

7.periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Grada.

Članak 4.

Grad će uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu dostavljaju se pisanim putem na adresu elektroničke pošte: grad@cres.hr,osobnom predajom u pisarnici Grada ili poštom na adresu Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres, kao i putem internet servisa zakrpaj.to .

Zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu u okoliš, kao i o točnim lokacijama odbačenog otpada zaprimati će se i putem prikupljenih podataka predsjednika i članova Mjesnih odbora Grada Cresa.

Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrat će se i svi drugi oblici dostave u pisanom obliku.

Članak 5.

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati i putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: akcija).

Pravna i fizička osoba (obrtnik) u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu u skladu sa čl. 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom za onu vrstu otpada koji će se prikupljati akcijom organizira akciju prikupljanja određene vrste otpada u svrhu provedbe humanitarnog, ekološkog, edukativnog i drugog sadržaja.

U svrhu provedbe akcije pravna, odnosno fizička osoba (obrtnik) dužna je ishoditi suglasnost upravnog odjela Grada Cresa nadležnog za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: nadležni odjel).

Zahtjev za suglasnost iz stavka 3. ovog članka podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Članak 6.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, kao i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama kojima upravlja Grad ili na drugim nekretninama u vlasništvu Grada, propisani su Odlukom o komunalnom redu Grada Cresa («Službene novine Primorsko-goranske županije br. 9/06, 17/11).

Članak 7.

Radi provedbe mjera iz članka 2. točke 2. ove odluke, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka Odluke može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije, Riva 10/I, Rijeka.

Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovog članka odluke komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. ovog članka nije izvršena , odnosno ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi Grad Cres dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 8.

Grad Cres dužan je podatke utvrđene rješenjem iz članka 7. ove odluke mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Članak 9.

Gradonačelnik Grada Cresa dužan je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 2. ove odluke podnijeti predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 10.

Gradsko vijeće Grada Cresa dužno je, temeljem izvješća iz članka 9. ove odluke, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 11.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove odluke osiguravaju se u proračunu Grada Cresa.

Članak 12.

Grad Cres ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz članka 7. ove odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:363-04/19-1/4

Ur.broj: 2213/02-01-19-6

Cres, 24. siječnja 2019. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr