SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

Na temelju čl. 215.Zakona o vodama (NN RH br. 153/ 09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN RH35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i čl. 13. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je dana 20. prosinca 2018. godine

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
OPĆIH i TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE
VODNIH USLUGA
(Službene novine PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16)

Članak 1.

Odredba čl. 30. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16 ) mijenja se i glasi:

»Minimalan tlak u javnoj mreži ne smije biti manji od 0,15 MP-a (1,5 bara).

Ako je tlak u javnoj mreži veći od 0,6 MP-a (6 bara) potrebno je ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir tlaka).«

Članak 2.

Odredba čl. 64. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16 ) mijenja se i glasi:

»Isporučitelj vodne usluge može na pisani zahtjev osloboditi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom obračunskom razdoblju.

U slučaju iz st.1. ovog članka Isporučitelj vodne usluge će obračun usluge odvodnje otpadne vode izvršiti na osnovi prosječnog utroška vode u dvije prethodne godine.

Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, isporučitelj neće osloboditi korisnika obveze plaćanja vodne usluge.

Ako je korisnik vodu iz interne instalacije koristio za gašenje požara, isporučitelj neće naplatiti taj utrošak ako korisnik pisanim putem prijavi požar u roku od 8 dana od njegova nastanka.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Klasa: 363-01/18-01/9, urbroj: 2142-03/03-18-5) objavljuje se u Službenim novinama PGŽ i na internetskim stranicama društva, a stupa na snagu danom objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 363-01/18-01/9

Urbroj. 2142-03/03-18-5

U Krku, 20. prosinca 2018

Predsjednik skupštine
društva
Marinko Žic. v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr