SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

72.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Vrbnik ( u daljnjem tekstu: Općina) za 2019. godinu za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA,
NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE
RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Općine za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . .2.935.125,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada. . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-kapitalne pomoći od institucija EU . . 4.000.000,00 kn

-kapitalne pomoći iz proračuna . . . . . .1.700.000,00 kn

-prihodi od prodaje zemljišta . . . . . . . . . 700.000,00 kn

-prihodi od prodaje grobnica . . . . . . . . . 300.000,00 kn

-prihodi od koncesija . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.790,00 kn

-prihodi vodnog doprinosa . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-tekuće pomoći iz drž.proračuna . . . . . . 555.000,00 kn

-sredstva viška prihoda . . . . . . . . . . . . . . 227.285,00 kn

UKUPNO: 10.548.200,00 kuna

a.) Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000,00 KUNA

-sanacija objekata na pomorskom dobru, sredstva
su planirana na poz. 147 (4214) u iznosu od
70.000,00 kuna

-sanitarni čvor plaža Sv.Marek, sredstva su planirana
na poz. 148 (4214) u iznosu od 205.000,00 kuna

-sanitarni čvor plaža Zgribnica, sredstva su planirana na poz. 149 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-sanacija lukobrana Risika , sredstva su planirana
na poz. 150 (4214 ) u iznosu od 150.000,00 kuna

b.) Ceste i putevi, nerazvrstane ceste 7.252.500,00 KUNA

-nerazvrstana cesta Sv.Nedija- Grohot-Čerenec,
sredstva su planirana na poz.123 (4214) u iznosu
od 4.000.000,00 kuna

-rekonstrukcija ulazne ceste u Vrbnik, sredstva su
planirana na poz.124 (4214) u iznosu od 1.000.000,00 kuna

-uređenje Trga Sv.Ivana, sredstva su planirana na
poz. 125 (4214) u iznosu od 862.500,00 kuna

-uređenje Trga u Risiki, sredstva su planirana na
poz. 126 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna

-parterno uređenje stare gradske jezgre, sredstva su planirana na poz. 127 ( 4214) u iznosu od 500.000,00 kuna

-šumski put Vajavina- Uzrinj, sredstva su planirana na poz. 128 (4214) u iznosu od 490.000,00 kuna

-Iseljenički put ( ograda) , sredstva su planirana na poz. 143 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna

c.) Izgradnja kanalizacije i mjesnih mreža. 600.000,00 KN

-mjesna mreža Vrbnik, Risika i Garica, sredstva su planirana na poz.162 (4214) od 250.000,00 kuna

-izgradnja kanal.sustava - 4 faza , sredstava su planirana na poz. 144 (4214) od 200.000,00 kuna

-projektiranje kanal.sustava - 1,3,5,6 faza, sredstva su planirana na poz.163 (4214) od 100.000,00 kuna

-DTK - 4 faza, sredstva su planirana na poz.164 ( 4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

d.) Groblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,00 KN

-izgradnja 18 grobnica na mjesnom groblju u Vrbniku, sredstva su planirana na poz.131 (4214) u iznosu
od 300.000,00 kuna

-igradanja mrtvačnice u naselju Garica,sredstva su planirana na poz. 165 (4214) u iznosu od 350.000,00 kuna

-uređenje groblja Risika, sredstva su planirana na
poz.132 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

e.) Prostorno planska dokumentacija . . . 1.470.700,00 KN

-izrada projekta prometnica (Vrbnik, Risika, Garica), sredstva su planirana na poz.94 (3237) u iznosu od
200.000,00 kuna

-glavni projekt Luke Vrbnik, sredstva su planirana na poz.95 (3237) u iznosu od 200.000,00 kuna

-program razv.širokop. infras.PRŠI ,sredstva su planirana na poz.96 (3237) u iznosu od 17.000,00 kuna

-izvedb.projekt NC i parkirališta Dražica,sredstva su planirana na poz 97 (3237) u iznosu od 20.700,00 kuna

-izrada UPU-a, sredstva su planirana na poz 98 (3237) u iznosu od 113.000,00 kuna

-ostala projektna dokumentacija,sredstva su planirana na poz 99 (3237) u iznosu od 200.000,00 kuna

-Izmjene i dopune Prostornog plana, sredstva su planirana na poz. 100 (3237) u iznosu od 75.000,00 kuna

-geodetske usluge, sredstva su planirana na poz 101 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-projektna dokumentacija DVD Vrbnik, sredstva su planirana na poz 102 (3237) u iznosu od 60.000,00 kuna

-projektna dokumentacija- komunalno društvo, sredstva su planirana na poz 103 (3237) u iznosu od 60.000,00 kuna

-izvedbeni projekt Vitezićev dom, sredstva su planirana na poz 104 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

-glavni projekat dvorane, sredstva su planirana na poz. 105 (3237), u iznosu od 200.000,00 kuna

-projektna dok.oborinska odvodnja vrbničkog polja, sredstva su planirana na poz.106 (3237) u iznosu od 75.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 10.548.200,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-01/18-01/81

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik,21.prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr