SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

71.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik
za 2019. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrbnik za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda, te rashodi po vrstama rashoda i namjenama.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda iz Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim dopuštenim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Vrbnik u 2019. godini ne smiju biti veći od iznosa utvrđenog Proračunom za pojedinu aktivnost ili projekt.

Članak 5.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Članak 6.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku u iznosu do 10.000,00 kn donosi Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, iznad 10.000,00 kn donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik po ovlaštenju vijeća, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 7.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje Općinski načelnik.

Sredstva za reprezentaciju raspoređuje Općinski načelnik.

Članak 8.

Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana.

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Odredbe stavaka 1. - 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se u slučaju privremenog financiranja.

Odluku o početku postupka javne nabave, kao i odluku o odabiru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) donosi načelnik Općine Vrbnik. Usvajanjem Proračuna daje se suglasnost načelnikuza sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Članak 9.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je načelnik Općine.

NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci ostvare na teret ostalih proračunskih prihoda.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 11.

U Proračunu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 30.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 13.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel.

PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 14.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima uz odobrenje općinskog načenika.

UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se ulagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik na temelju odluke Općinskog vijeća kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja.

Sredstva ostvarena od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima, prihod su Proračuna.

UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
OPĆINE

Članak 16.

Općinski načelnik upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine koju posjeduje za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Općinski načelnik mora upravljati imovinom pažnjom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini, u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik.

Članak 17.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske imovine vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu. Općinski načelnik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o svakoj promjeni na imovini kojom upravlja.

ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 18.

Općina se može dugoročno zaduživati za potrebe financiranja kapitalnih ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju donosi Općinsko vijeće.

URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 19.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka, Proračun se mora uravnotežiti. Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Članak 20.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodjeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o proračunu i ovom Odlukom.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na proračunskom stavkama, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri općinski načelnik.

Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 21.

Općinski načelnik podnosit će Općinskom vijeću šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2019.godine.

Jedinstveni upravni odjele izvješćivat će mjesečno Općinskog načelnika o izvršenju Proračuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-01/18-01/76

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21. prosinca 2018.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjednik
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr