SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

68.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Vrbnik

(u daljnjem tekstu: Općina) za 2018. godinu za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu.

Ove Izmjene Programa sadrže opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZ
VRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE
RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Općine za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . 1.430.000,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500,00 kn

-kapitalne pomoći iz proračuna . . . . . . 1.397.000,00 kn

-sredstva viška prihoda . . . . . . . . . . . . . 1.274.616,29 kn

-kapitalne pomoći od inst. i tijela EU . 2.419.000,00 kn

UKUPNO: 6.527.116,29 kuna

a.) Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . .1.420.000,00 KUNA

-sanacija objekata na pomorskom dobru poz. 145 (4214) u iznosu od 120.000,00 kuna

-sanacija lukobrana Risika poz. 146.1 ( 4214) u iznosu od 1.300.000,00 kuna

b.) Ceste i putevi, nerazvrstane ceste 2.010.866,29 KUNA

-nerazvrstana cesta Sv.Nedija- Grohot-Čerenec, sredstva su planirana na poz.123 (4214) u iznosu od 1.650.866,29 kuna

-rekonstrukcija ulazne ceste u Vrbnik, sredstva su planirana na poz. 124 (4214) u iznosu od 320.000,00 kuna

-Uređenje Trga Sv.Ivana, sredstva su planirana na poz. 124.1 (4214) u iznosu od 40.000,00 kuna.

c.) Izgradnja kanalizacije i mjesnih mreža
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.525.400,00 KUNA

-oborinska,fekalna odvodnja i rekonstr.ul. Draga ,sredstva su planirana na poz 140 (4214) u iznosu od 55.400,00 kuna

-oborin.i fek.odvodnja i rekonstr.ul.Iseljenički put , sredstva su planirana na poz.141 (4214) u iznosu od 1.470.000,00 kuna

d.) Groblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000,00 KUNA

-igradanja mrtvačnice u naselju Garica,sredstva sz planirana na poz. 161 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

-uređenje okoliša groblja Vrbnik, sredstva su planirana na poz.127.1 (4214) u iznosu od 25.000,00 kuna

e.) Prostorno planska dokumentacija 1.495.850,00 KUNA

-projektna dokumentacija za recikl.dvorište , sredstva su planirana na poz. 112(3237) u iznosu od 40.000,00 kuna

-konzult.usluge - nerazvrs.ceste, sredstva su planirana na poz. 125 (3234) u iznosu od 41.000,00 kuna

-idejno rješenje prometnica ,sredstva su planirana na poz.97 (3237) u iznosu od 50.000,00 kuna

-idejno rješenje ceste Vajavina - Vojak ,sredstva su planirana na poz.97.1 (3237) u iznosu od 15.000,00 kuna

-idejno rješenje Dražica ,sredstva su planirana na poz.97.2 (3237) u iznosu od 12.200,00 kuna

-izvedb.projekt ŽC - dionica Jir ,sredstva su planirana na poz.97.3 (3237) u iznosu od 20.700,00 kuna

-izvedb.projekt ŽC - dionica Sc.Nedija ,sredstva su planirana na poz.97.4 (3237) u iznosu od 36.300,00 kuna

-idejno rješenje ner.ces. Trg Sv.Ivana- Vajavina ,sredstva su planirana na poz.97.5 (3237) u iznosu od 24.750,00 kuna

-idejno rješenje ner.ces.- naselje Garica, sredstva su planirana na poz.97.6 (3237) u iznosu od 4.375,00 kuna

-idejni projekt i lok.dozv. - ner.cesta Vajvina - Vojak ,sredstva su planirana na poz.97.7 (3237) u iznosu od 77.250,00 kuna

-izvedb.projekt ner.ceste i parkir.Dražica ,sredstva su planirana na poz.97.8 (3237) u iznosu od 24.375,00 kuna

-idejni projekt i lok.dozv. - ner.cesta Dražine - Kozica ,sredstva su planirana na poz.97.9 (3237) u iznosu od 46.900,00 kuna

-projektna dokumentacija infr.Zabrdi,sredstva su planirana na poz 98 (3237) u iznosu od 50.000,00 kuna

-izrada UPU-a, sredstva su planirana na poz 99 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

-ostala projektna dokumentacija,sredstva su planirana na poz 100 (3237) u iznosu od 120.000,00 kuna

-Izmjene i dopune Prostornog plana, sredstva su planirana na poz. 101 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-geodetske usluge, sredstva su planirana na poz 102 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-projektna dokumentacija DVD Vrbnik, sredstva su planirana na poz 103 (3237) u iznosu od 30.000,00 kuna

-glavni projekat i dr-dokumen. Vitezićev dom, sredstva su planirana na poz 105 (3237) u iznosu od 250.000,00 kuna

-idejni projekt Luke Vrbnik, sredstva su planirana na poz. 100.1 (3237) u iznosu od 178.000,00 kuna

-projekt interpret.centra Vitezićev dom, sredstva su planirana na poz. 105.1 (3237) u iznosu od 125.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.527.116,29 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

KLASA: 400-01/18-01/84

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21.12. 2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr