SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

67.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, («Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 21.12. 2018. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik za 2018. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje javno - prometnih površina,

-sanacija divljih deponija,

-čišćenje mora - plaža,

-dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

-potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-održavanje javnih površina,

-održavanje ulica u naseljima,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-održavanje zelenih površina

-održavanje dječjih igrališta,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje plaža - pomorskog dobra,

-postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka
Općine i sl.

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Općine

-održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

-nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-održavanje objekata javne rasvjete,

-utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

-prigodna Božićno-novogodišnja dekoracija.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja sa košnjom trave

-popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

-održavanje staza

VI. INTELEKTUALNE USLUGE - NADZOR

-usluga vršenja nadzora

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade. . . . . . 1.086.800,00 kn

2. Prihodi od CATV-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000,00 kn

3. Prihodi od deponije . . . . . . . . . . . . . . . . 465.000,00 kn

4.Prihod od naknade za održavanje
groblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

5. Naknada od koncesija. . . . . . . . . . . . . . . 635.000,00 kn

6. Naknada za ekspl.min.sirovina . . . . . . . 113.000,00 kn

7. Najam posl.prostora . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000,00 kn

8. Boravišna pristojba. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.600,00 kn

9.Ostali prihodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.235,00 kn

UKUPNO: 2.729.635,00 KUNA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566.930,00 KN

1.Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 109 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina
(trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina - 26.691 m2),

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz
nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi .

2. Odvoženje otpada s javnih površina
- poz. 110 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

3. Pretovarna stanica Treskavac - poz.111
(3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.930,00 kn

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i
i higijeničarsko veterinarska zaštita - poz 107
(3234) i 108 (3236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u
proljeće i jesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike i čempresi)
prema procjeni struke. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite prema
zahtjevu komunal. redara. . . . . . . . . . . . . 38.000,00 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama
- poz.143 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490.300,00 KN

1.Ostale komunalne usluge i radovi u naselju Vrbnik,
Risika i Garica - poz.113 (3234),114 (3234), 114.1
(3234), 116 (3234) ,117 (3234)

UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265.300,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima) cca 40 m,

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-nabava prometnih ogledala

-nabava usporivača prometa

-nabava naziva ulica

2. Održavanje zelenih površina poz. 150 (3234)
i 151 (3234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

III.ODRŽAVANJE OBJEKATA I
ODRŽAVANJE KDS. . . . . . . . . . . . . . 150.500,00 KN

1. Tekuće održavanje zgrada - poz. 12 (3232)45.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)

-Risika - poz.14 (3232). . . . . . . . . . . . . . . . .45.500,00 kn

-zamjena prozora na zgradi Doma u Risiki

2.Održavanje kablovskog sustava poz.28
(3232). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-zamjena dotrajalih kabela i premještaj istih,

-postavljanje novog zračnog kabela,

-premještaj stupova za Catv,

-održavanje vodova,

-nabava pojačala 20-30-220 ...................... kom 2

-nabava konektora ..................................... kom 48

-nabava spojnica.......................................... kom 30

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.950,00 KN

-poz.118 (3234), 120 (3234),120.2 (3234), 120.3 (3234) i 121 (3234)

Odnosi se na asfaltiranje ner.cesta u naselju Garica, uređenje i asfaltiranje ceste Garica područje Jamina te uspostava novih ulica u Garici i Kampeljima.

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate na
cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama, a po prijedlogu komunalnog redara),

-održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije - 15 kom prometnih znakova,

-dobava i ugradnja jalovine za održavanje i popravak mjesnih makadamskih cesta i puteva:

MO Garica - 50 m3

MO Risika - 50 m3

MO Vrbnik - 50 m3

-nabava i postava prometnih ogledala (2 kom) i ostale opreme,

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad (Vrbnik i Garica),

-održavanje podizno spusnog stupića (pilomata),

-asfaltiranje cesta,

-zimska služba cca 10 -20 sati za čišćenje snijega s kolnika i posipavanje, te 10-20 sati za čišćenje i posipavanje cesta

-održavanje betonskih graničnika,

-uređenje pješačkih staza cca 2 km - krčenje i dobava jalovine

V.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841.955,00 KN

1.Održavanje i proširenje javne rasvjete (ukupno) poz. 130 (3234), 131 (3234), 131.1 (3234), 132
(3234), poz.134 (3234), poz.136 (3234), poz.137
(3234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551.955,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 233 kom, predspojne sprave , grla - 16 kom, ležišta za rasvjetne cijevi , startera - 25 kom, stalaka i osigurača 28 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo

-zamjena dotrajalih energetskih neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa svjetiljkama LED u naseljima Vrbnik, Garica i Kampeje, Risika

-soft.za upravljanje javnom rasvjetom

2.Električna energija - poz. 106
(3234). . . . . . . . . . . . . . . 255.000,00 kn - utrošak el.ener.

3.Dekorativna rasvjeta - poz.96 (3234). . . . . 35.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje dekorativne rasvjete

V.ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 126 (3234),
128(3237) i 129 (3234)
UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.000,00 kn

1. Održavanje groblja u naseljima Vrbnik, Risika i Garica

-Čišćenje slobodnih površina groblja obuhvaća čišćenje svih otvorenih površina groblja, osim grobnih mjesta, košnja travnjaka, uređenje rubova staza i ivičnjaka, obrezivanja grana na pristupnom putu do groblja, obrezivanje grana koje ulaze u groblje sa susjednih nekretnina i čišćenje ogradnih zidova 2 puta godišnje,

-Održavanje čistoće prostora prije i nakon pogreba obuhvaća skupljanje i deponiranje u kontejnere suhog cvijeća i vijenaca nakon svakog pogreba

-Prijevoz pokojnika na nadležnu patologiju

-Izrada idejnog rješenja za groblje Risika

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.729.635,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vpo prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

KLASA: 400-01/18-01/83

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21.prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK
Predsjednik
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr