SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

53.

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zastite (»Narodne noyine« broj 82/15) i članka 7. stavka 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske Županije (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2l70/l-01-01/5-11-12 od 6. veljače 2017. godine) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske Županije (8/l E i 35/18), Načelnik Općine Lopar 21. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Lopar

Članak l.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske Županije (u daljnjem tekstu: Smjemice) te će se koristiti kao podloga za ptanske i preventivne aktinosti u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća.

Članak 2.

Identificirane prijetnje na području Općine Lopar u skladu su s identificiranim i obrađenim prijetnjama i rizicima iz Smjemica za izadu procjene rizika iz članka 1. ove Odluke i obuhvačaju slijedeće rizike:

l. epidemije i pandemije

2. ekstremne temperature

3. potres

4. tehničko-tehnološke nesreće

5. požar

6. vjetar

7. poplave

Članak 3.

Za izradt Procjene rizika od velikih nesreča za područje Općine Lopar osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreča za područje Općine Lopar.

Članak 4.

Članovi Radne skupine iz članka 3. ove Odluke dužni su sudjelovati u razradama najrizičnijih scenarija sukladno prijetnjama i rizicima navedenim u članku 2. Odluke, promišljati i predlagati načine za ublažavanje ili otklanjanje štetnih posljedica pojedine prijetnje, odnosno scenarija te surađivati s ovlaštenim izrađivačem odabranim za pružanje usluge izrade Procjene rizika od velikih nesreča za podrudje Općine Lopar, tvrtkom Metis d.d. iz Kukuljanova, u svojstvu konzultanta.

Konzultant će organizirati rad Radne skupine i koordinirati izradu dokumenta u cjelini i usmjeravati njihov rad.

Članak 5.

Za Članove Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreča za područje Općine Lopar imenuju se:

1.Manuela Ivanić- voditelj Radne skupine - pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

2.Predrag Andreškić - član - zapovjednik Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Lopar

3.Saša Škarić - član - tehnički direktor Lopar
Vrutak d.o.o.

4.Stjepan Boban - član - načelnik Policijske postaje Rab

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu pvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«

KLASA: 022-05/18-01/24

URBROJ: 2169/02-02-18-01

Lopar, 21. prosinca 2018.

OPĆINA LOPAR
Načelnik
Josip Borić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2088&mjesto=51281&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr