SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

44.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana19. prosinca2018. godine donijelo je

P R O G R A M
korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

Članak 1.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Malinska- Dubašnica prihod su državnog proračuna 70% i 30% Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Sredstva Općine Malinska-Dubašnica iz članka 1. ovog Programa namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2019. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 35.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2019. godini utrošiti će se u sklopu Programa 3004 Potpora poljoprivredi, Aktivnost A300401 Aktivnosti u poljoprivredi, za namjenu izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Zadužuje se općinski načelnik za provedbu Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Članak 6.

Ovaj Program će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-08/18-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-19

Malinska, 19. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr