SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

64.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad), i to:

-područja zona u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

-koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

-koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, - rok plaćanja komunalne naknade,

-obveznik plaćanja komunalne naknade,

-obračun i utvrđivanje iznosa komunalne naknade,

-nekretnine važne za Grad koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada.

Članak 3.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

II. PODRUČJA ZONA

Članak 4.

Na području Grada utvrđuju se četiri zone u kojima se naplaćuje komunalna naknada, a određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Prva zona je područje Grada Krka koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

Na području Grada Krka utrđuju se sljedeće zone:

I. zona: obuhvaća naselje Krk,

II. zona: obuhvaća naselje Kornić,

III. zona: obuhvaća naselje Pinezić

IV. zona: obuhvaća sva ostala naselja na području Grada i to: Bajčići, Brusići (zaseoci:Brozići i Kapovci), Brzac, (zaseok Glavotok, Lakmarin, Linardići, Milohnići, Muraj, Nenadić, Poljica, Vrh (sve ulice i zaseoci, Kosić i Salatić) i Žgaljići.

III. KOEFICIJENTI ZONA (Kz)

Članak 5.

Koeficijenti zona (Kz) iznose:

I. zona: 1,00

II. zona: 0,80

III. zona 0,70

IV. zona 0,50

IV. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)

Članak 6.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti bilo kao samostalno odvojeno zemljište ili kao građevinsko zemljište koje je otvoreni prostor u kojem se obavlja djelatnost pripadajućeg zatvorenog poslovnog prostora, koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka.

Za poslovne prostore u kojima se više ne obavlja registrirana djelatnost, a nije izvršena prenamjena prostora, kao i za novoizgrađeni poslovni prostor koji će služiti u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a u kojem se poslovna djelatnost još ne obavlja koeficijent namjene iznosi 7.

Članak 7.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

V.OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 8.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik:

-stambenog prostora,

-poslovnog prostora,

-garažnog prostora,

-građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

-neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:

-ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

-ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 9.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

-danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,

-danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

-danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

-danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Članak 10.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, iste prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo JUO Grada Krka.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

VI.OBRAČUN I UTVRĐIVANJE IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

-stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97 i 117/05),

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru m2 iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje odlukom Gradsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 13.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Krka sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade (B), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Gradskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

-iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 nekretnine,

-obračunska površina nekretnine,

-godišnji iznos komunalne naknade,

-mjesečni ili tromjesečni iznos komunalne naknade kada se komunalna naknada plaća mjesečno i - rok za plaćanje mjesečnog ili tromjesečnog iznosa komunalne naknade.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj utvrđen stavkom 3. ovoga članka.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 14.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Grada Krka.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

VII. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 15.

Komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu.

Komunalna naknada za poslovni prostor, za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana te za neizgrađeno građevinsko zemljišta plaća se tromjesečno i računi - uplatnice dostavljaju se 4 puta godišnje i to:

a) za prvo obračunsko razdoblje (1 - 3 mj), dospijeće 31. ožujka tekuće godine,

b) za drugo obračunsko razdoblje (4 - 6 mj), dospijeće 30. lipnja tekuće godine,

c) za treće obračunsko razdoblje (7 - 9 mj), dospijeće 30. rujna tekuće godine,

d) za četvrto obračunsko razdoblje (10 - 12 mj) dospijeće 30. studenog tekuće godine.

Komunalna naknada za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini plaća se na dva obroka godišnje i računi - uplatnice dostavljaju se dva puta godišnje i to:

a) sa rokom dospijeća 31. svibnja tekuće godine,

b) sa rokom dospijeća 31. kolovoza tekuće godine.

Komunalna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište plaća se jednom godišnje i račun - uplatnica dostavlja se krajem obračunskog razdoblja sa rokom dospijeća 30. studenog tekuće godine.

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zateznu kamatu po stopi određenoj pozitivnim propisima.

Članak 16.

Rok plaćanja komunalne naknade, za vremensko razdoblje od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je rješenje o komunalnoj naknadi postalo izvršno, utvrdit će se rješenjem o komunalnoj naknadi.

VIII.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 17.

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje su važne za Grad:

-nekretnine u kojima djelatnost obavljaju ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Grad i u kojima se obavljaju poslovi gradske uprave, ili u kojima se obavlja djelatnost od interesa javnosti,

-građevinska zemljišta za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog otpada, vodocrpilišta, objekti i uređaji odvodnje,

-nekretnine koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

-nekretnine koje koriste pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja.

Članak 18.

Obveznik komunalne naknade za stambeni prostor, na osobni zahtjev privremeno će se oslobodit od plaćanja komunalne naknade najduže na rok od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva:

-koji je korisnik zajamčene minimalne naknade uz predočenje rješenja Centra za socijalnu skrb,

-najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

-obveznici koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć za uzdržavanje suklano Zakonu o socijalnoj skrbi ili pravo na subvenciju komunalnih usluga po socijalnom programu Grada,na vrijeme dok takva potreba traje,

-staračka domaćinstva s prosjekom starosne dobi preko 75 godina (samac i supružnici) s prebivalištem na području Grada i to za jedan stan do maksimalno 120 m2, s time da supružnici moraju biti oboje prijavljeni na adresi objekta/stana koji se oslobađa;

-hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s prebivalištem na području Grada i to za jedan stan do maksimalno 120 m2;

-za stambeni i poslovni proctor koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanog požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama i to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone,

-obveznici - vlasnici ili korisnici stambenog odnosno poslovnog prostora, a koji se prostor rekonstruira, pa se uslijed obavljanja radova isti ne može koristiti, pod uvjetom da je za te radove ishodovana odgovarajuća dokumentacija (građevna dozvola i slično), uz predočenje dokumentacije.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Poduzetnici - vlasnici ili korisnici poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, temeljem njihovog zahtjeva, bilo kao novog poduzetnika ili postojećeg ukoliko započinje obavljati djelatnost u novoizgrađenom ili rekonstruiranom objektu te ujedno povećava broj radnika za najmanje dva radnika na neodređeno vrijeme, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za novoizgrađeni objekt ili rekonstruirani objekt od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt i to:

-u prvoj godini rada 100%

-u drugoj godini rada 50%.

Podnositelj zahtjeva za privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade, dužan je uz zahtjev podnijeti i odgovarajuću dokumentaciju (građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, presliku obrtnice, izvadak iz sudskog registra, prijave zaposlenika i drugo) iz koje proizlazi osnovanost zahtjeva.

U slučaju promjena uvjeta koji se odnose na ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 13. i 14. ove Odluke.

Jedinstveni upravni odjel, odsjek za komunalno gospodarstvo ima pravo u svako doba vršiti provjeru ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju poslovni, garažni i stambeni prostori u vlasništvu ili na upravljanju Grada koji su prazni od osoba i stvari, a namijenjeni su za davanje u zakup odnosno u najam, do dana njihova davanja u zakup odnosno u najam.

Članak 21.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade iz članka 18. i 19. ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade započinje prvog dana u sljedećem mjesecu nakon zaprimanja urednog zahtjeva i ispunjavanja uvjeta.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Gradonačelnik će po potrebi donositi upute i potrebna pojašnjenja (potrebna uputstva) upravnim tijelima za provedbu ove Odluke.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01, 16/02, 6/03, 29/05, 15/15 i 37/15).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-03/18-01/57

URBROJ:2142/01-01-18-5

Krk, 19. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr