SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

54.

Na temelju članka 72. stavak 1. i 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 68/18), članka 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 39/17.) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 19. siječnja 2018, donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 39/ 17) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 9.367.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova I. Izmjena Programa stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 363-01/18-01/19

URBROJ: 2142/01-01-18-3

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić v.r.

 

 

 

 

I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2018. GODINU

Tabela 1.

Izvori sredstavaProgram 2018.
(I. izmjena)

1. Prihod od komunalne naknade . . . . . . . 7.300.000,00 kn

2. Prihod od spomeničke rente (dio). . . . . . . 20.000,00 kn

3. Prihod od koncesijskih odobrenja. . . . . . 1.560.000,00 kn

4. Prihod od naknade za održavanje groblja 150.000,00 kn

5. Pomoći.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

6. Opći prihodi - ostali prihodi. . . . . . . . . . . . 287.000,00 kn

UKUPNO:9.367.000,00 kn

Namjena sredstava

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA1.505.000,00 kn

UKUPNO: .............................................................................

1.Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina
(trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina
i stubišta - 26.691 m2),

-povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i
kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece
prema potrebi) - 125.000 m2

-strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga
Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i
kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece
prema potrebi) - 4.950 m2

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz
nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom
sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih
sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s
posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi .

2.Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 3119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

3.Sanacija divljih odlagališta - poz. 3205 . . . 25.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i
higijeničarsko veterinarska zaštita - poz. 3118
i poz. 3118.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće i
jesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.815,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike i
čempresi) prema procjeni struke . . . . . . . 32.750,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara
- poz. 3118.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.565,00 kn

5.Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.646.000,00 kn

1.Održavanje javnih površina - poz. 3107 . 320.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica (mjesečno
čišćenje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda
(bravarske usluge na raznim popravcima),

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku
(hortikulturno uređenje )

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.642,50 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod
Franjevačkog samostana - 600 m2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima
u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama (stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul., dio Omišaljske ul.)

b. Naselje Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.735,60 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko
crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2 i okućnicu
etnografskog muzeja u naselju Kornić

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x
godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade
pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve
prema potrebi koju određuje komunalni redar,

c. naselje Brzac - Milohnići - Linardići

-uređenje i čišćenje lokve »Studenci« (na mjesnom putu Milohnić - Brzac). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.562,50 kn

-košnja trave uz prometnice i puteve. . . . 18.300,00 kn

-postava novih košarica za smeće

-uređenje prostora za smještaj posuda za otpad
(kontejnera),

-nabava i postava ploča s imenima naselja,
ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje svjetlećih panoa- 6 kom,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada:
upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, turističke i gospodarske inspekcije,

-uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO
prema godišnjem programu MO,

-izrada i ugradnja ''australske rešetke''- ulazak
prema ulicama
Partizanski put i Lokvić u naselju
Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.156,25 kn

-uređenje prilaznog puta do nove lokacije
kontejnera za otpad u naselju Pinezići. . . 5.275,00 kn

-izrada i montaža inox ograde na djelu
novouređenog trga neposredno uz Župnu crkvu sv. Mihovila u naselju Vrh - Kosići.. . . . . . . 32.760,00 kn

-uređenje dva kamena križa u naseljima Bajčić
i Nenadić, s uređenjem okoliša . . . . . . . . . 8.000,00 kn

-uređenje kamenog »guvna« u naselju Milohnići,
kod crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.680,00 kn

-uređenje dijela okoliša kod mjesne crkve
u naselju Linardići. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.750,00 kn

-popravak ''australske rešetke'' na djelu
nerazvrstane ceste od crkvice sv. Lucije prema
kampu Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626,71 kn

-sanacijski radovi na borovima u borovoj
šumi (neposredni ulaz na poluotok
''Prnibu''). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.490,00 kn

-popravak makadamskog djela Crikveničke
ulice u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

-uklanjanje grafita i farbanje betonskog
zida na prilaznom putu prema plaži iza
lukobrana u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800,00 kn

-uklanjanje starih, dotrajalih reklamnih panoa
u dijelu ulice S. Nikolića u Krku. . . . . . . . 5.000,00 kn

-dobava i ugradnja rasvijetnog tijela na terenu
otvorenog vježbališta u park šumi
Dražica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.531,25 kn

-dobava i razastiranje kamenog agregata
- tampona granulacije 16 do 22 cm - 2m3 na
otvorenom vježbalištu u park šumi
Dražica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375,00 kn

-bravarske usluge na otvorenom vježbalištu
u park šumi Dražica(ugradnja špage - 8m,
popravak brave na kućicama). . . . . . . . . . . 2.525,00 kn

-nabava sitnog materijala za održavanje sprava
na otvorenom vježbalištu u park
šumi Dražica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,95 kn

-građevinski radovi po nalogu Prometnog
redara u dijelu naselja Vrh-Salatići (iskopi
i betoniranje stupa prometnog znaka) te izrada
rampe na prilazu javnog parkirališta
''Vignole'' u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 kn

-bravarski popravak željeznog stupa
nadstrešnice u malom parku u Krku. . . . . . . 522,41 kn

-izrada kameno-betonskog zidića na istezalištu
čamaca u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.562,50 kn

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875,00 kn

-nepredviđeni radovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.091,33 kn

2.Održavanje zelenih površina
- poz. 3209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3.Održavanje plaža - poz. 3111. . . . . . . . . . 840.000,00 kn

-izgradnja- uređenje sunčališta - plaže »Plav«
- III. faza - 280 m2415.209,75 kn

-izgradnja kamenog prstena oko školjere
na plaži Dunat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.450,00 kn

-dobava, prijevoz i ugradnja šljunčanog
materijala za dohranu plaža na području
grada Krka, 134,68 m3. . . . . . . . . . . . . . . . 51.029,75 kn

-nabava šljunčanog materijala ,

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-uređenje pješačke staze u dijelu park šume
Dražica (kod hotela Koralj) duž. 96 m,
šir. 1,50 m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.587,50 kn

-rekonstrukcija šahti (voda i struja) dijelu park
šume Dražica (kod hotela Koralj). . . . . . . 7.875,00 kn

-izgradnja betonkse pješačke ograde dijelu
park šume Dražica na potezu od ''Vidikovca''
prema hotelu Koralj - 20 m. . . . . . . . . . . .40.462,50 kn

-sanacija vododerine u dijelu park šume
Dražica ispod hotela Bor. . . . . . . . . . . . . . . 1.950,00 kn

-popravak lukobrana s poravanjavanjem stijena
radi izrade sunčališta te ugradnja jalovine
na dijelu plaže Jert u naselju Pinezić i. . 52.437,50 kn

-izrada i montaža rukohvata od inoxa za spust
u more na plaži Jert neposredno kod café bara
''Mocca''u naselju Pinezići- 5m. . . . . . . . . 9.784,38 kn

-popravak šetnice od uvale sv. Fuske do uvale
Jert u naselju Pinezići (nabava i ugradnja
jalovine- 24m3, frakcije 4-8 mm- 16 m3,
izrada stepenica za ulazak u more). . . . . . 7.925,00 kn

-usluga nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625,00 kn

-čišćenje gradskih plaža

-čišćenje prirodnih plaža izvan naselja
Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.750,00 kn

-nepredviđeni radovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913,62 kn

4.Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić,
Vrh - poz. 3108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)
po MO:

MO Poljica 55.000,00 kn

-uređenje vanjske fasade na Društvenom domu Bajčići.

MO Skrbčići - Pinezići 90.000,00 kn

-izrada vanjske fasade Društvenog doma Pinezići,

-uređenje vanjske terase ispred Društvenog
doma Pinezići,

MO Milohnić 20.000,00 kn

-nabava stolova, stolica i ostalog inventara
za Društvene domove (Linardići, Brzac),

-nabava uredskog namještaja za prostor MO na
katu bivše škole Milohnić.

MO Kornić 90.000,00 kn

-uređenje prostorija kata i unutarnjeg stepeništa u zgradi Društvenog doma Kornić,

-nabava stalka za ''beach volley''na plažnom
igralištu na plaži Dunat2.856,50 kn

-farbanje vanjske stolarije na objektu
''Etno kuća'' u neselju Kornić. . . . . . . . . . .4.500,00 kn

-nabava mreža golova za mali nogomet. . . . . 820,50 kn

MO Vrh 15.000,00 kn

-zamjena rasvjetnih tijela sa ekološki prihvatljivom
rasvjetom u Društvenom domu Vrh,

-uređenje prostora podruma u Društvenom domu Vrh.

5.Održavanje gradskih zidina i trgova - dio
poz. 3112.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

-provedba konzervatorskih, sanacijskih i rekonstrukcijskih radova na posljednjoj četvrtini istočnog gradskog bedema u Krku (između trapezoidne kule iznad
Pisanskih vrata i bivšeg dječjeg vrtića). . 80.000,00 kn

6.Sufinanciranje sanacije ribarskog mula
- poz. 3272. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.000,00 kn

-sanacija oštećenja.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

1.Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u
ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih
javno - prometnih površina - poz. 31041.250.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate
na cestama kao što su: asfaltiranje - 13,85 m2,
krpanje udarnih rupa - 315,08 m2, zamjena
rubnjaka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118.876,84 kn

-asfaltiranje staza i okoliša na objektu bočališta
u sklopu Sportskog centra Josip Pepi Uravić -
1.1256,31 m2, sa prethodnom ugradnjom
izravnavajućeg sloja - 55,46 tona. . . . . . 171.509,99 kn

-asfaltiranje parkirališta - dijela okućnice JVP
Grada Krka iVatrogasnog doma DVD
Krk - 800 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.769,25 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,45.093,22 kn

a. obnova pune crte - 1.116 m,

b. obnova isprekidane crte - 170 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 287 m2,

d. obnova parkinga - 16 kom,

e. obnova otoka - 2 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 262,50 m2,

g. obnova STOP slova - 385 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 5 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 7 kom,

j. obnova bus stanice - 1 kom,

k. obnova oznake za invalide - 1 kom,

l. obnova i iscrtavanje križa - 33,94 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije - prometni znakovi (dobava i postava 58 kom novih
prometnih znakova, 6 kom novih prometnih ogledala, 16 kom stupova te 140 popravaka, premještanja,
nadogradnje postojećih, čišćenje i bojanja
prometnih znakova). . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.800,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta- poljskih puteva
i šumskih cesta (rekonstruiranih iz programa
IPARD-a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.988,75 kn

-popravak makadamskog dijela Crikveničke
ulice u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700,00 kn

-uređenje spoja ulice Vidikovac sa odvojkom
ulice Mate Balote u Krku. . . . . . . . . . . . . 16.373,20 kn

-dobava i postava betonskih blokova
(''New Jersey'') u djelu ulice Vidikovac u Krku
zbog opasnosti sudionika u prometu
- 2 kom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.712,50 kn

-izrada privremene zaštitne pješačke ograde
u djelu ulice Vidikovac u Krku. . . . . . . . . 1.500,00 kn

-izrada i montaža zaštitne pješačke ograde
na potpornom zidu u dijelu ulice Lina Bolmarčića
u Krku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.812,50 kn

-popravak kanala za odvod oborisnkih voda
u djelu Omišaljske ulice u Krku. . . . . . . . . 2.687,50 kn

-strojno i ručno krčenje makadamske ceste od
grada Krka do ''raskrižja od Klanci''
(makadamska cesta od ''naselja Paradiza''
prema Glavotoku - 4.800 ..m. . . . . . . . . . 42.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta na predjelu »Butežine« od »Lizera« prema polju Kimpi. . . . . . . . 90.500,00 kn

-sanacija-popravak makadamske ceste od naselja
Vrh prema uvali sv. Juraj. . . . . . . . . . . . . 49.875,00 kn

-uređenje makadamske ulice Busilak u
naselju Vrh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.387,50 kn

-popravak djela makadamske ulice Na Placu
u neselju Vrh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.420,00 kn

-strojno krčenje rubova nerazvrstanih cesta
na području MO Vrh. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.750,00 kn

-uređenje makadamskog puta od naselja
Poljica do uvale Čavlena. . . . . . . . . . . . . . 29.250,00 kn

-uređenje puta oko Mjesnog groblja Poljica i parkirališnog prostora u naselju Poljica. . . . . . . . . . 5.625,00 kn

-popravak makadamskog puta od predjela
''Obla'' do naselja Poljica. . . . . . . . . . . . . . 6.250,00 kn

-sanacija i uređenje makadamskog puta na
području MO Poljica na dionici ''Užega'' do
portuna ''Šljaja''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.125,00 kn

-popravak makadamske nerazvrstane ceste od
naselja Brusići do naselja Kapovci. . . . . . . 9.375,00 kn

-popravak makadamske nerazvrstane ceste od
naselja Kapovci do naselja Brozić. . . . . . . 3.750,00 kn

-strojno krčenje ruba nerazvrstane ceste te
popravak iste od naselja Nenadić do
naselja Kapovci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.125,00 kn

-strojno krčenje i popravak makadamskog
puta od naselja Kapovci do predjela
''Vodunike'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.687,50 kn

-uređenje makadamskog puta za uvalu »Japlenica«
na području između naselja Brzac i uvale
Vela Jana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.550,00 kn

-sanacija i održavanje makadamskih puteva na
području MO Milohnić (makadamski put od
predjela Buterića do predjela Parente u naselju
Linardići, od naselja Milohnić do ''prvog portuna
za drmun Puški'', od ''klanca za Muraj'' do predjela

''Jarjacul'', od naselja Brzac prema predjelu
''Lagdimoj''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000,00 kn

-probijanje, proširenje i uređenje makadamskog
puta u naselju Milohnići, na dionoci »Krčine-Ormatine« u duž. 1000 m, šir. 2,50-3,00 m . . . 80.000,00 kn

-čišćenje i uređenje kanala za odvod oborinskih voda od naselja Milohnići prema ''Dragi'. . . . . 13.750,00 kn

-strojno krčenje ruba mjesnih prometnica
u naselju Milohnić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.187,50 kn

-popravak makadamske ceste u djelu naselja Linardići (od asfalta do stambenih objekata
Tomičić i Žužić). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625,00 kn

-popravak makadamskog dijela ulice Lokvić
u naselju Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.868,75 kn

-uređenje djela poljskog-maslinarskog puta
''Stari klanci'' između naselja Kornić i
naselja Muraja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.250,00 kn

-izgradnja potpornog zida na predjelu
''Valdižun Burinji'' u naselju Kornić na parceli
u vlasništvu Mata Mrakovčića. . . . . . . . . 10.637,50 kn

-dobava i prijevoz jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih
cesta i puteva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

MO Kornić - 50 m3

MO Vrh - 50 m3

MO Poljica - 200 m3

MO Skrbčići -Pinezići - 50 m3

MO Milohnići - 50 m3

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

-popravak treptača STOP sa radarom u
Vinogradskoj ulici u Krku.1.562,50 kn

-zimska služba

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,

-održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim nogostupima

-košnja trave i drače uz rub nerazvrstane ceste
od crkvice sv. Lucije do kampa Krk. . . . 13.500,00 kn

-održavanje upojnih bunara

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki.

-usluga građevinskog nadzora. . . . . . . . . . 23.125,00 kn

2.Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-održavanje i čišćenje slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora, upojnih bunara te revizijskih

IV.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407.000,00 kn

1.Održavanje javne rasvjete (ukupno)
- poz. 3109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 100 kom, predspojne sprave - 60 kom, grla - 30 kom, startera - 10 kom i stalaka - 20 kom, osigurača 120 kom i zamjena uništenih LED svjetiljki - 10 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije ( upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo.

2.Rekonstrukcija javne rasvjete (zamjena postojećih neučinkovitih

tijela javne s novim tijelima LED rasvjete)
- poz. 3109.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.000,00 kn

3.Izmicanje instalacija i opreme javne rasvjete iz postojećih trafostanica, u novim elektro ormarićima izvan
trafostanica - poz. 3139.2. . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

4.Izrada projetka geolokacije javne rasvjete
(izmjera i trasiranje svih postojećih vodova nadzemne
i podzemne mreže JR) - poz. 3139.1.. . . . 185.000,00 kn

5.Električna energija - poz. 3101 . . . . . . . . 550.000,00 kn

-utrošak el. energije.

V.ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

1.Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-izrada i montaža ograde i rukohvata na stepeništu
uz zgradukapelice - 9,90 m. . . . . . . . . . . . 14.378,88 kn

-zamjena oštečenih granitnih ploča na betonskim
grobnim nišama sagrađenim ispod zgrade
Caritasa - 2 kom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.660,00 kn

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

2.Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

3.Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4.Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-izrada i montaža kovanih ulaznih
vratiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-restauracija kovanih vratiju i križa na
povijesnom groblju Glavotok. . . . . . . . . . . 5.375,00 kn

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- poz. 3120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.000,00 kn

-usluga izrade posebnih uvjeta za prekop
javne površine i usluga građevinskog
nadzora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.619,08 kn

-usluga izrade troškovnika i tehničih
skica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-izrada i analiza površina triju baza podataka
o komunalnoj naknadi. . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-vođenje grobne evidencije-očevidnika za Mjesna
groblja Kornić, Vrh, Poljica, sv. Fuska-Pinezić
i Milohnić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.716,40 kn

-krčenje lokalnih cesta i puteva na području
MO Poljica (Ugovor o dijelu). . . . . . . . . . 14.144,76 kn

-krčenje lokalnih cesta i puteva na području MO
Skrbčić-Pinezići (Ugovor o dijelu).. . . . . 14.144,76 kn

-izrada plana gospodarenja otpadom Grada
Krka za razdoblje 2017-2022 godine. . . . . 7.125,00 kn

-izrada projektne prijave na natječaj ''Provedba
programa aktivnosti o održivom gospodarenju
otpadom''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.000,00 kn

-izrada arhitektonske snimke izvednog stanja za
zgradu Društvenog centra Krk (bivši stari
vrtić, na adresi Frankopanska 40). . . . . . 21.250,00 kn

VII.ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA
»JOSIP PEPI URAVIĆ« - poz. 3207. 180.000,00 kn

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII.ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE poz. 3207.1. . . . . . . .200.000,00 kn

-održavanje i čišćenje sportske dvorane. 126.000,00 kn

-razgraničenja troškova utroška struje, vode i
grijanja s osnovnom školom. . . . . . . . . . . .67.170,50 kn

-izrada i montaža sajli za zavjese. . . . . . . . . 2.669,50 kn

-šivanje zavjesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.160,00 kn

IX.GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I
PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA. . . . 1.614.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića
- poz. 1255.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju školske sportske
dvorane-poz.1231.9. . . . . . . . . . . . . . . . . 314.000,00 kn

X.REKONSTRUKCIJA VELIKE VIJEĆNICE
- poz. 1251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr