SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KASTAV

77.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« br. 04/18)Gradsko vijeće Grada Kastva, na 15. sjednici, održanoj 28. studenog 2018. godine, donosi

O D L U K U
o izdavanju službenog glasila Grada Kastva

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog glasila Grada Kastva, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Članak 2.

Naziv službenog glasila Grada Kastva je »Službene novine Grada Kastva« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno sukladno zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:

- Gradonačelnik;

- Pročelnik Ureda Grada;

- Tajnik.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je Gradonačelnik.

Sjedište uredništva je u sjedištu gradske uprave Grada Kastva u Kastvu, Zakona kastafskega 3.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Gradskog vijeća.

Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od osam (8) radnih dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na internetskim stranicama Grada Kastva, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada Kastva.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Ured Grada.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-18-10

Kastav, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr