SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KASTAV

75.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«br.68/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«br. 04/18 i 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 15. sjednici održanoj dana 28.studenog 2018.godine, donosi

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Odlukom o komunalnom doprinosu određuju se:

-zone u Gradu Kastvu za plaćanje komunalnog doprinosa;

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Kastvu (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa);

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Kastva i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Kastva koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Grad Kastav ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 5.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

-komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova;

-vojnih građevina;

-prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture;

-nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova;

-sportskih i dječjih igrališta;

-ograda, zidova i potpornih zidova;

-parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine;

-spomenika.

Članak 6.

Na području Grada Kastva utvrđuju se sljedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa te jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, a s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u Gradu Kastvu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/04).

Članak 7.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena, izraženog u kubnim metrima m3, s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena, izražene u četvornim metrima m2, s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa određen je na temelju posebnog propisa koji donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 8.

Za rekonstrukciju postojećih građevina kojima se ne povećava broj stambenih jedinica niti se vrši prenamjena stambenih jedinica ili pomoćnih prostora u poslovne jedinice, te za slobodnostojeće pomoćne objekte, komunalni doprinos iznosi 50% vrijednosti visine komunalnog doprinosa dobivene sukladno članku 7. ove Odluke.

Članak 9.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

Članak 10.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravni odjelnadležan za poslove komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: upravni odjel) u skladu s ovom Odlukom u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Ako je Grad Kastav, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu s tim ugovorom.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela kojaprimjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

-podatke o obvezniku komunalnog doprinosa;

-iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti;

-obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

-prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Ništavo je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka.

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom pozahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

Članak 14.

Upravni odjel izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevuobveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 15.

Upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i povrat uplaćenogkomunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 16.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

Članak 17.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 18.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili obročno, a u slučaju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru se,sukladno članku 22., stavku 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,može odobriti odgoda plaćanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Izjavu o načinu plaćanja komunalnog doprinosa obveznik podnosi nadležnom upravnom odjelu u roku od pet dana od dana primitka zaključka kojim se obveznik poziva da dostavi izjavu o načinu plaćanja komunalnog doprinosa. U slučaju neodaziva, komunalni doprinos obračunava se jednokratno.

Članak 19.

U slučaju jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obveznik je dužan komunalni doprinos platiti u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 20.

U slučaju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i odgode plaćanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, obveznik je dužan komunalni doprinos platiti u roku godine dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 21.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, obveznik je dužan komunalni doprinos platiti kao slijedi:

-najmanje 30% ukupne obveze u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu,

-preostali dio u najviše 24 jednakih mjesečnih obroka u razdoblju od 24 mjeseca od dana dospijeća komunalnog doprinosa.

Prilikom obročne otplate, obveznik je dužan pružiti odgovarajuće osiguranje kako slijedi:

a)pravne osobe - bankovna garancija ili bjanko zadužnica ili zalog (hipoteka) u omjeru 2:1

b)fizičke osobe - bjanko zadužnica ili zalog (hipoteka) u omjeru 2:1.

Na iznos odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope HNB. Kamata se obračunava za razdoblje od 15-tog dana od dana izvršnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja sa uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok, uz obračun kamate za taj neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa od 15-tog dana od dana izvršnosti rješenja do dana kada je cjelokupni neuplaćeni iznos dospio na naplatu.

U slučaju zakašnjenja sa uplatom cjelokupnog neuplaćenog iznosa obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 22.

Grad Kastavmože osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

-trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Kastav osnivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti;

-investitore koji grade:

ograđevine od posebnog interesa za Grad Kastav i to: građevne namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, turističkoj djelatnosti, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom, srednjem i visoko školskom obrazovanju, građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava;

ograđevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Primorsko-goranske županije ili suvlasništvu Primorsko-goranske županije i Grada Kastva.

Članak 23.

Prava i obaveze HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vezano uz plaćanje komunalnog doprinosa propisana su posebnim zakonom.

Članak 24.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obvezeplaćanja komunalnog doprinosa ta sredstva će se osigurati iz sredstava poreznih prihoda Proračuna.

Članak 25.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 2/12, 7/12, 3/13, 2/14, 2/15, 18/ 15, 35/15, 2/16, 17/16, 28/16, 35/16, 19/17, 37/ 17, 21/18).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-18-7

Kastav, 28. studenog 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr