SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 104. stavka 1. i stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/ 18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) na 16. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine Općinsko vijeće Općine Punat, donosi sljedeću

ODLUKU
o postavi urbane opreme na području Općine Punat

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za postavljanje urbane opreme i drugih uređaja na javnim i privatnim površinama te zgradama u naseljima na području Općine Punat, a koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1.Natpis s nazivom poslovnog prostora - natpis definiranih veličina,oblika i materijala na točno definiranoj poziciji na objektu kojim se označava poslovni prostor

2.Samostojeća reklama - samostojeći stalak za oglašavanje u mogućnosti izvedbe kao A stalak/postament, odnosno T stalak/postament

3.Reklamni natpis uz prometnicu - natpis definirane veličine,oblika i materijala postavljen na površini uz prometnicu kojim se oglašava poslovni subjekt

4.Reklamni natpis na javnoj rasvjeti - natpis definirane veličine,oblika i materijala postavljen na stupu javne rasvjete kojim se oglašava poslovni subjekt

5.Reklamni putokaz - natpis definirane veličine,oblika i materijala postavljen na točno definiranim lokacijama koji oglašava poslovni subjekt

6.Izložbena vitrina - izložbeni objekt za izlaganje artikala iz ponude poslovnog subjekta točno definiranog oblika, veličine te smještaja na objektu

7.Izlog - integralni dio građevine za izlaganje artikala iz ponude poslovnog subjekta

8.Klima uređaj - električni uređaj za grijanje i hlađenje s točno definiranom pozicijom smještaja na objektu

9.Ugostiteljska terasa - privatna ili javna površina na kojoj se pruža ugostiteljska usluga točno određenih dimenzija i definiranog načina uređenja

10.Fasadna tenda - objekt koji služi za zaštitu od sunca, a pričvršćena je na pročelje objekta, definiranog izgleda i boje te pomična i niti jednim svojim dijelom ne dodiruje podnu površinu.

11.Suncobran - samostojeći pomični objekt za zaštitu od sunca točno definiranog oblika, boje i izgleda

12.Pergola - objekt koji služi za natkrivanje ugostiteljske terase, točno definiranog oblika i izgleda

13.Ograde - izgledom i veličinom definirani graničnici ugostiteljskih terasa

14.Stolice i stolovi ugostiteljskog objekta - definirane stolice i stolovi za postav ugostiteljske terase

15.Klupe na javnim površinama - klupe definiranog oblika,materijala i veličine koje se postavljaju na javnim površinama

16.Kante za otpatke - kante definiranog oblika, materijala i veličine, postavljene na definiranim lokacijama na javnoj površini za bacanje otpadaka

17.Oglasna ploča - objekt za postavljanje plakata i obavijesti

18.Oglasni ormarić - objekt za postavljanje plakata i službenih obavijesti Općine Punat

19.Štand je tipiziran lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju,

20.Pokretne naprave su prostorno neovisne i prenosive prostorne jedinice koje služe za prodaju robe ili vršenje usluga

21.Kiosci su gotovi montažni objekti, lagane konstrukcije čiji se modul u cjelosti ili u djelovima prenosi, maksimalne tlocrtne površine do 15 m2.

Članak 3.

(1) Pod urbanom opremom u smislu ove Odluke smatra se:

1.) natpisne ploče i kućni brojevi,

2.) telefonske govornice, javni poštanski sandučići i hidranti,

3.) čekaonice autobusnog prometa,

4.) stupovi i rasvjetna tijela javne rasvjete,

5.) oglasni ormarići i oglasne ploče,

6.) putokazi, spomenici, spomen ploče, skulpture, jarboli za isticanje zastava i slični predmeti,

7.) koševi za otpad i koševi za pseći otpad,

8.) klupe i držači bicikala,

9.) oprema dječjih igrališta, parkova i javnih sportskih terena,

10.) oprema za dodatnu regulaciju prometa,

11.) javni nužnici, javni tuševi i kabine za presvlačenje na plažama,

12.) montažni objekti - kiosci, pokretne naprave, štandovi, spremnici i dr.,

13.) reklamni natpisi, samostojeće reklame, lampe, izložbene vitrine, postav ugostiteljske terase, tende, suncobrani i pergole, ograde te posude s ukrasnim biljem,

14.) vanjske jedinice klima uređaja te ostala oprema ili uređaji koji se postavljaju na vanjske dijelove građevine,

15.) ostali komunalni objekti i uređaji koji se koriste za javne namjene.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima i u uporabnom stanju.

(3) Urbanu opremu iz stavka 1. ovog članka ne smije se prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 4.

(1) Na području Općine Punat, postavljanje urbane opreme vrši se temeljem Odluke o zakupu javnih površina, Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, Odluke o pružanju ugostiteljskih usluga i odredbi ove Odluke.

(2) Postavljanje urbane opreme iz članka 11. stavka 3. i 6., članka 12., članka 17., članka 19., članka 20. stavka. 2., članka 22., članka 23., članka 24., članka 25., članka 26., članka 27., članka 28., članka 31. stavka 2., članka 33., stavka 3., članka 34., članka 35. i članka 37. ove Odluke vrši se na temelju prethodno ishođenog rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

(3) Jedinstveni upravni odjel Općine Punat izdaje rješenje iz prethodnog stavka na temelju podnesenog zahtjeva kojem se prilaže opis, položaj i idejna skica urbane opreme.

Članak 5.

(1) Urbana oprema može se postavljati samo na način da svojim položajem i smještajem što bolje udovolji svrsi i namjeni za koju se postavlja i to na lokacijama na kojima:

-svojom postavom ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa,

-ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina,

-ne ugrožava sigurnost ljudi i ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu,

-ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture,

-ne smanjuje preglednost (zaklanja okomitu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i slično),

-ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora,

-ne utječe negativno na građevine i ambijente graditeljske baštine,

-ne utječe negativno na zelene površine,

-ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

II.POSTAVLJANJE URBANE OPREME I
UREĐAJA

Članak 6.

(1) Imena naselja, ulica, trgova i parkova utvrđuje Općinsko vijeće Općine Punat (u daljnjem

Tekstu: Vijeće), a sukladno Pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima.

(2) Imena naselja, ulica i trgova moraju biti vidljivo označena natpisnom pločom.

(3) Natpisne ploče moraju biti postavljanje na svakom ulazu u ulicu odnosno trg te na križanju.

(4) Natpisne ploče s nazivom naselja stavljaju se na glavnim ulazima u naseljeno mjesto.

(5) Natpisne ploče s imenima ulica, trgova i sl. istog su oblika, petrolej plave boje s bijelim slovima i iste veličine.

(6) Troškove nabavke i postavljanja natpisnih ploča snosi Općina Punat.

(7) U slučaju promjene naziva ulica ili trgova, mora se postaviti nova natpisna ploča najkasnije u roku od dva mjeseca od preimenovanja.

(8) Natpisne ploče iz stavka 2. ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

(9) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati natpisne ploče iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 7.

(1) Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem sukladno Pravilniku o načinu

označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima.

(2) Gospodarski objekti u naselju ne obilježavaju se kućnim brojevima, ako u njima nema stambenih ili poslovnih prostorija.

(3) Pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja Općina Punat. Pločice su petrolej plave boje s bijelim oznakama. Troškove nabavke, postavljanja i održavanja pločica s oznakom kućnih brojeva snosi vlasnik građevine.

(4) Pločicu s kućnim brojem vlasnik mora postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.

(5) U slučaju promjene naziva ulica ili trgova u roku od dva mjeseca od preimenovanja moraju s izmijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva, ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom.

(6) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati pločice s oznakom kućnih brojeva.

Članak 8.

(1) Telefonske govornice mogu se postaviti na mjesta koja odlukom odredi općinski načelnik.

(2) Pravna osoba koja obavlja djelatnost telekomunikacija dužna je telefonske govornice održavati urednima i ispravnima.

(3) Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje i onečišćavanje telefonskih govornica i uređaja.

(4) Hrvatske pošte dužne su održavati javne poštanske sandučiće u ispravnom i urednom stanju, te sva oštećenja istih sanirati kao i ukloniti dotrajale.

(5) Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik ili fizička ili pravna osoba kojoj je održavanje povjereno dužna je održavati u ispravnom stanju.

(6) Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 9.

(1) Čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati u urednom stanju i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete te moraju udovoljavati ostalim zakonskim odredbama koje se odnose na promet.

(2) Urbanu opremu iz ovog članka ne smije se prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 10.

(1) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, energetskom učinkovitošću i ekološkim standardima uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova općine i pojedinih javnih površina, prometa i potreba stanovnika.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, dužna je iste održavati u uporabnom stanju, odnosno na način da osigurava najmanje 80% osvijetljenosti za pojedinu zonu.

(3) Javna rasvjeta, u pravilu svijetli cijele noći od sumraka do svitanja, a odlukom općinskog načelnika može se donijeti i skraćeni režim osvjetljavanja.

(4) Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje i onečišćavanje rasvjetnih tijela, objekata i uređaja javne rasvjete.

(5) Zabranjeno je ograđivati, zaklanjati ili bilo na koji način ograničavati pristup uređajima i objektima javne rasvjete.

Članak 11.

(1) Na području Općine Punat urbana oprema na kojoj se vrši postavljanje plakata i obavijesti su oglasni ormarići i oglasne ploče.

(2) Na području Općine Punat određene su 3 lokacije oglasnih ormarića za postavljanje plakata i službenih obavijesti Općine Punat:

.Oglasni ormarić na križanju ulica Obala i Kljepina (banka)

.Oglasni ormarić ispred crkve u Puntu

.Oglasni ormarić ispred crkve u Staroj Baški (popova kuća)

(3) U oglasnim ormarićima na navedenim lokacijama ostalim korisnicima nije dozvoljeno postavljati plakate bez ishođenog rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

(4) Na području Općine Punat pravnim i fizičkim osobama dozvoljeno je postavljanje plakata i oglasa na oglasnim pločama na 6 sljedećih lokacija:

.oglasna ploča na križanju ulica Obala i Kljepina (banka)

.oglasna ploča ispred crkve u Puntu

.oglasna ploča u ulici Ivana Gorana Kovačića (kod trgovine)

.oglasna ploča na autobusnoj stanici u Puntu

.oglasna ploča u ulici Ivana Gorana Kovačića (ispred trgovačkog centra)

.oglasna ploča u lučici u Staroj Baški

(5) Zabranjeno je ljepiti i postavljati plakate te ostali promidžbeni materijal na mjestima koja nisu predviđena ovom Odlukom.

(6) Izuzetno od odredbi stavka 5. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može rješenjem jednokratno odobriti plakatiranje na drugim mjestima.

(7) Dostava reklamnih materijala na privatne površine vidljive s javne površine dozvoljena je isključivo u poštanske sandučiće.

Članak 12.

(1) U svrhu promidžbe raznih usluga te lakšeg snalaženja na području Općine određuju se lokacije za postavljanje putokaza:

.Kod kružnog toka u ulici Kralja Zvonimira

.Kod kružnog toka u ulici Pod topol

.Kod istezališta

.Na križanju ulica 17. travnja i Matije Gupca

.Na križanju ulice Puntica i Matije Gupca

.Na križanju ulica Obala i Stari klanac

.Na križanju ulica Obala i Klančić

.Na križanju ulica Obala i Kljepina

.Na križanju ulica Obala i Novi put

.Na križanju ulica Novi put i Ivana Gorana Kovačića

.U ulici Ivana Gorana Kovačića

(2) Informativni putokaz može se postavljati samo na mjestima kako je to određeno ovom Odlukom.

(3) Nabavu i postavljanje putokaza vrši Općina Punat.

(4) Određuje se korištenje različitih boja kako slijedi:

.bijela tabla s petolej plavim slovima i simbolom/piktografom za turističko ugostiteljski sadržaj

.smeđa tabla s bijelim slovima i simbolom/piktografom za kulturno turistički sadržaj

(5)Postavljanje putokaza odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela temeljem zahtjeva podnesenog na propisanom obrascu.

Članak 13.

(1) U svrhu obilježavanja građevina, objekata te osoba od važnosti za Općinu Punat, postavljaju se spomenici, spomen ploče, skulpture, jarboli za isticanje zastava i slični predmeti.

(2) Urbanu opremu iz ovog članka ne smije se premještati, prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 14.

(1) Na javnim površinama u Općini Punat postavljaju se koševi za otpad te koševi za odlaganje psećeg izmeta.

(2) Lokacije za postavljanje koševa iz stavka 1. ovog članka predlaže komunalni redar prema saznanjima i potrebama na terenu.

(3) Postavljanje koševa za otpad te koševa za pseći izmet vrši komunalno društvo, a nabavlja ih Općina Punat.

(4) Koševi za otpad izrađeni su od metala ili drva.

(5) Koševi za pseći izmet izrađeni su od plastike.

(6) Urbanu opremu iz stavka 1.ovog članka ne smije se premještati, prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 15.

(1) Na javnim površinama u Općini Punat postavljaju se klupe i držači bicikala.

(2) Lokacije za postavljanje urbane opreme iz stavka 1. ovog članka predlaže komunalni redar prema saznanjima i potrebama na terenu.

(3) Postavljanje klupa i držača za bicikle vrši komunalno društvo, a nabavlja ih Općina Punat.

(4) Klupe su izrađene su od metala i drva.

(5) Urbanu opremu iz stavka 1. ovog članka ne smije se premještati, prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 16.

(1) Pod opremom za dodatnu regulaciju prometa u smislu ove Odluke smatraju se zaštitni stupići, kamene kugle, posude sa ukrasnim biljem, zaštitne ograde i druge naprave kojima se regulira korištenje prometnih površina.

(2) Oprema iz prethodnog stavka ovoga članka postavlja se temeljem upute komunalnog redara.

(3) Urbanu opremu iz stavka 1.ovog članka ne smije se premještati, prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 17.

(1) Eko WC kabine postavljaju se na površinama na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana uz prethodno ishođeno rješenje Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Javni nužnici i Eko WC kabine moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u uporabnom stanju.

(3) Montažni objekti u kojima su postavljeni javni nužnici moraju biti tipizirane kamene kućice te moraju biti usklađene s odredbama članka 19. ove Odluke.

(4) Urbanu opremu iz ovog članka ne smije se prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 18.

(1) Na plažama i prostorima uz plažu postavljaju se javni tuševi i kabine za presvlačenje.

(2) Javne tuševe treba održavati tehnički ispravne i u uporabnom stanju.

(3) Na dječjim igralištima postavljaju se sprave koje čine funkionalnu cjelinu dječjih igrališta te ispunjavaju sve sigurnosne uvjete za korištenje.

(4) Urbanu opremu iz ovog članka ne smije se prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 19.

(1) Postavljanje montažnih objekata - kioska vrši se na javnoj i privatnoj površini sukladno rješenju Jedinstvenog upravnog odjela sukladno sljedećim uvjetima:

-vanjska oplata mora biti od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena- dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena.

-2/3 vanjske oplate mora biti prekriveno kamenom.

-krovna konstrukcija mora biti kosa, dvostrešna, prekrivena crijepom ili kupom kanalicom u crvenoj boji.

-stolarija treba biti plave boje RAL 5012 te je poželjno naglasiti okvire otvora (erte)

-na vanjskom plaštu kioska dopušteno je samo postavljanje tabele s nazivom tvrtke, maksimalnih dimenzija 50x30 cm.

-osnovni modul površine kioska ne smije se spajati u više modula.

(2) Postavljanje kioska na privatnim površinama vrši se nakon ishođenja akta gradnje sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

(3) Postavljanje štandova odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela kojim će se odrediti tip, dimenzije i izgled štanda.

(4) Urbanu opremu iz ovog članka ne smije se prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

(5) Komunalni redar izdati će rješenje o uklanjanju za objekte iz ovog članka iz svoje nadležnosti postavljene protivno ovoj Odluci, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te prostornim planovima Općine Punat.

Članak 20.

(1) Sve ograde, spremnici i ostale konstrukcije za ograđivanje kanti za otpatke na području Općine Punat smiju se postavljati isključivo na privatnoj površini koja nije vidljiva s javne površine pridržavajući se u projektiranju i građenju te izvođenju radova svih propisa i pravila struke te odredbi prostornih planova Općine Punat i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17).

(2) Iznimno, ukoliko se oprema postavlja na privatnoj površini koja je vidljiva sa javne površine, ista se može postaviti isključivo na temelju prethodnog odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Ograđivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka može se vršiti isključivo zidom obloženim kamenom ili od slaganog kamena visine do 1,50 m. Krov (poklopac) i prednja strana spremnika može se izvesti od drveta.

Članak 21.

(1) Trgovačka društva, tijela državne uprave, tijela lokalne samouprave, udruge građana i druge pravne i fizičke osobe obvezni su na temelju važećih propisa, na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor odnosno u kojoj je sjedište iste postaviti odgovarajući naziv odnosno tvrtku (u daljnjem tekstu: »naziv«).

(2) Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

(3) Pravne i fizičke osobe dužne su u roku od sedam dana od dana prestanka djelatnosti odnosno preseljenja iz zgrade u kojoj su obavljali djelatnost odnosno u kojoj je bilo njihovo sjedište, naziv ukloniti.

(4) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati nazive iz stavka 1. ovog članka.

Članak 22.

(1) Korisnici poslovnih prostora koji se nalaze na području navedenom u članku 1. ove Odluke naziv svog poslovnog prostora mogu izvesti u 4 varijante:

.Reklamni natpis iznad nadvratnika ulaznih vrata na pročelju maksimalne duljine natpisa sukladno duljini erte ili prozorskog okna iznad kojih se postavlja. Dozvoljeni materijali: drvo, metal i platno. Na svaki objekt moguće je postaviti jednu reklamu ovoga tipa.

oUkoliko je na objektu već postavljena reklama konzolnog tipa ili natpis direktno na pročelju tada nije dozvoljeno postavljanje reklame ovog tipa.

.Konzolni reklamni natpis - natpis koji izlazi na ulicu, a fiksiran je na pročelju i postavljen okomito na njega. Maksimalna dimenzija natpisa je 60x80 cm, debljine do 10 cm, postavljen na 3 m od poda do donjeg ruba konzole, uz prozorski ili ulazni otvor objekta koji ga koristi.

oNa objekt je moguće postaviti ovaj tip reklame ukoliko na objektu nije već postavljen reklamni natpis iznad nadvratnika. Uz konzolni reklamni natpis moguće je izvesti i vertikalni reklamni natpis te reklamni natpis direktno na pročelju.

.Vertikalni reklamni natpis - postavlja se neposredno uz ulazna vrata ili prozorsko okno. Dozvoljeni materijal za izvedbu je prozirni pleksiglas bez okvira, drvo, metal i platno.

oNa svakom objektu moguće je postaviti jednu reklamu ovog tipa. Reklamu ovog tipa moguće je postaviti s konzolnom reklamom, reklamom iznad nadvratnika i natpisom direktno na pročelju.

.Reklamni natpis direktno na pročelju - dozvoljeno je ukrasnim slovima napisati reklamni natpis, ugostiteljskog, trgovačkog ili drugog objekta direktno na pročelju objekta.

oIstovremeno uz ovu vrstu natpisa dopušteno je postavljanje konzolnog reklamnog natpisa i vertikalnog reklamnog napisa.

(2) Na reklamama je dozvoljeno napisati naziv te logo ugostiteljskog, trgovačkog ili drugog objekta.

(3) Zabranjeno je postavljanje reklama s fotografijama hrane i pića.

(4) Zabranjeno je postavljanje reklamnih i sponzorskih natpisa različitih izvedbi.

(5) Postavljanje reklama iz ovog članka odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela.

(6) Reklamni natpisi na objektima u kojima se više ne obavlja djelatnost moraju se ukloniti najkasnije 30 dana od dana prestanka rada objekta.

Članak 23.

(1) U svrhu osvjetljenja reklame i ulaza u objekt dopušteno je korištenje isključivo viseće lampe postavljene 30- 40 cm iznad ulaznog nadvratnika ili 10 cm iznad dopuštenog reklamnog natpisa.

(2) Dopušteno je korištenje obične ili led žarulje, toplog ili hladnog svjetla.

(3) Reklame se mogu osvjetliti i blagim pozadinskim svjetlom i to isključivo reklamni natpisi iznad nadvratnika i konzolni reklamni natpisi.

(4) Osvjetljenje reklamnih natpisa odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 24.

(1) Ugostiteljski objekti u svrhu oglašavanja mogu koristiti dvije vrste samostojeće reklame: samostojeću reklamu u obliku T stalka ili samostojeću reklamu u obliku A stalka.

(2) Samostojeća reklama u obliku T stalka maksimalne je visine 1,4 m s pravokutnim postoljem za reklamni materijal maksimalnih dimenzija 50x40 cm od metala ili drva.

(3) Na ovakvoj vrsti reklame moguće je izložiti cjenik ugostiteljskog objekta.

(4) Samostjeće reklame moguće je postaviti isključivu unutar terase ugostiteljskog objekta.

(5) Samostojeća reklama u obliku A stalka maksimalnih je dimenzija 60x80 cm od drva ili metala s pločom za pisanje kredom.

(6) Samostojeća reklama u obliku A stalka nije dozvoljena unutar zaštićene ruralne cjeline naselja Punat.

(7) Svaki ugostiteljski objekt u svrhu reklamiranja svoje ponude može koristiti samo jednu samostojeću reklamu.

(8) Ukoliko ugostiteljski objekt izvan ruralne cjeline naselja Punat koristi reklamu u obliku A stalka, ne može koristiti i reklamu u obliku T stalka.

(9) Postavljanje samostojećih reklama odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 25.

(1) Poslovni subjekti mogu za oglašavanje svojih objekata i djelatnosti koristiti reklamne natpise uz prometnicu na privatnim zemljištima neposredno uz lokaciju na kojoj pružaju određenu uslugu, na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Zabranjeno je postavljanje reklamnih natpisa na lokacijama udaljenim više od 20 m od zemljišta na kojem se pružaju određene usluge.

Članak 26.

(1) Pravni subjekti mogu oglašavati svoju djelatnost na stupovima javne rasvjete na temelju ishođenog rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Maksimalna dimenzija reklama je 70x100 cm.

(3) Reklame na javnoj rasvjeti dopuštene su na stupovima izvan zaštićene cjeline naselja Punat.

(4) Nije dozvoljeno postavljanje reklama na tijelima javne rasvjete u pješačkoj zoni.

(5) Na jednom stupu javne rasvjete moguće je postaviti samo jednu reklamu.

(6) Godišnji iznos naknade za postavljanje reklama posebnom odlukom propisuje Općinski načelnik.

Članak 27.

(1) Izlog u smislu ovoga članka je isključivo integralni dio građevine za izlaganje artikala iz ponude poslovnog subjekta

(2) Ukoliko je izlog sastavni dio postojeće građevine ili je formiran u niši prozorskog otvora može biti izvedeno unutrašnje osvjetljenje.

(3) Zabranjeno je korištenje vanjskog reflektora ili drugog vanjskog načina osvjetljenja izloga.

(4) Sadržaj izloga mora biti uredno složen, a sam izlog uredno održavan i čist.

(5) Izlozi objekata koji su dio godine zatvoreni, u to vrijeme trebaju biti uredno obljepljeni jednobojnim papirom.

(6) Za postavljanje izloga potrebno je ishoditi rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 28.

(1) Izložbene vitrine zabranjene su na području cijele Općine Punat.

(2) Izuzetak predstavljaju trgovački obrti koji nemaju izloge ili mogućnost postavljanja izloga unutar prozorskog otvora i imaju jedan ulaz u objekat.

(3) Na pročeljima navedenih objekata moguće je postaviti izložbenu vitrinu maksimalnih dimanzija 90x100x10 cm. Vitrine mogu biti metalne ili drvene. Moraju imati začeljnu stranu (puna ploča), a s prednje strane zatvorenu staklenu frontu. Zabranjeno je korištenje osvjetljenja u vitrini. Sadržaj vitrine mora biti uredno složen, a vitrina čista i održavana.

(4) Vitrine objekata koji su dio godine zatvoreni, u to vrijeme trebaju biti uklonjene s pročelja.

(5) Postavljanje vitrine moguće je isključivo temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 29.

(1) Na području Općine Punat zabranjeno je postavljanje objekata, opreme i uređaja za izlaganje i prodaja robe izvan prodavaonica (objekata) te na ostalim lokacijama koje nisu navedene u odluci Općinskog vijeća.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine.

(3) Komunalni redar dužan je prijaviti nadležnoj inspekciji prodaju robe izvan prodavaonica na lokacijama koje Općina nije odobrila.

Članak 30.

(1) Zabranjeno je postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja, strujnih, vodnih i drugih instalacija na pročelja objekata uz javne površine.

(2) Uređaj za klimatizaciju postavlja se na način da se kondenzat ne ispušta na javnu površinu, ne pada po vanjskim zidovima, uređajima i prostoru oko objekta.

Članak 31.

(1) Zabranjeno je korištenje samoljepljivih naljepnica bilo koje vrste na prozorima i vratima objekata vidljivih uz javnu površinu.

(2) U izvanrednim slučajevima kada nije moguće na drugi način urediti ostakljene površine Jedinstveni upravni odjel izdati će rješenje kojim će se urediti način i izgled objekata kojima se dozvoljava korištenje samoljepljivih naljepnica.

Članak 32.

(1) Unutar zaštićene ruralne cjeline mjesta Punat obvezno je postavljanje stolarije isključivo prema naputku Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(2) Unutar zaštićene ruralne cjeline mjesta Punat obvezno je obnavljanje pročelja isključivo prema naputku Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(3) Jedinstveni upravni odjel rješenjem će odlučiti o reflektorskom osvjetljenju odabranih građevina i spomenika kulture koje su zbog svojeg kulturno-umjetničkog značaja valorizirane kao značajne.

Članak 33.

(1) Na terasama ugostiteljskih objekata nije dopušteno držati rashladne vitrine za piće i druge električne kuhinjske uređaje kao i vitrine za izlaganje pekarskih proizvoda ili druga pomagala za izlaganje hrane i pića izvan ugostiteljskog objekta izuzev uređaja iz stavka 2. ovog članka.

(2) Rashladni uređaji za držanje sladoleda mogu se postavljati na ugostiteljskoj terasi samo ukoliko ne ometaju pješački promet, odnosno moraju biti udaljeni 1m od javne površine.

(3) Na terasi ugostiteljskog objekta moguće je postaviti samo jedan tip stolica i stolova osim kada se zbog načina uređenja rješenjem ishodi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela za drugačiji način uređenja i postave stolova i stolica.

Članak 34.

(1) Za natkrivanje ugostiteljskih terasa dozvoljeno je korištenje jednobojnih suncobrana i jednoslivnih fasadnih tendi bez fiksnih konstrukcija bež boje RAL 1013 ili »puntarsko plave« boje RAL 5012.

(2) Zabranjuje se postavljanje reklamnih i sponzorskih tendi i suncobrana.

(3) Na visećoj strani tende i suncobrana, maksimalne visine 20 cm moguće je upisati ime objekta petrolej plavim slovima.

(4) Ispred objekata u kojima se obavlja djelatnost trgovine i drugih uslužnih djelatnosti dozvoljeno je postavljanje tende isključivo iznad ulaza u objekt sukladno rješenju Jedinstvenog upravnog odjela.

(5) Ugostiteljski objekti koji posluju više od 8 mjeseci godišnje, za natkrivanje terase mogu postaviti pergolu.

(6) Pergola mora biti jednoslivna, metalne ili drvene konstrukcije.

(7) Ukoliko se izvodi metalna konstrukcija mora biti antracit sive boje.

(8) Dozvoljeno je zatvaranje bočnih strana pergole isključivo prozirnim materijalom.

Članak 35.

(1) Na rub terase ugostiteljskog objekta moguće je postaviti staklenu ili metalnu ogradu te posude s ukrasnim biljem.

(2) Nije dozvoljeno zatvaranje cijelih strana terase posudama s ukrasnim biljem.

(3) Razmak između posuda mora biti najmanje 1 m, a maksimalna visina posuda je 60 cm.

(4) Izgled posuda s ukrasnim biljem odobrava rješenjem Jedinstveni upravni odjel.

(5) Na jednoj terasi dopuštena je samo jedna vrsta posuda.

Članak 36.

(1) Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje vlasniku odnosno korisniku ugostiteljske terase o uvjetima za postav ugostiteljske terase, postavljanje reklamnih natpisa, samostojećih reklama, osvjetljenja reklama, postavljanje posuda s ukrasnim biljem, suncobrana, tendi i pergola te ograđivanje terase.

(2) Zabranjeno je postavljanje postava ugostiteljske terase, reklamnih natpisa, samostojećih reklama, osvjetljenja reklama, postavljanje posuda s ukrasnim biljem, suncobrana, tendi i pergola te ograđivanje terase bez prethodno ishođenog odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 37.

(1) U vrijeme manifestacija, blagdana, obljetnica, izbora i drugih događanja od interesa za Općinu, može se odobriti posebno zauzimanje javne površine u svrhu postave pokretnih naprava kao pratećih sadržaja. Za navedene potrebe Općina se može posebno urediti pa se za navedene svrhe dozvoljava postavljanje dodatne opreme, uređaja i pratećeg dekora. Pod posebnim uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje svjetlećih uređaja i opreme u svrhu odgovarajuće noćne prezentacije građevina.

(2) Uređaji i oprema iz stavka 1. ovog članka postavlja se sukladno rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

III. NADZOR

Članak 38.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

(2) Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

(3) Komunalni redar dužan je kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice i podatke utvrđene u redovitom postupanju.

(4) Komunalni redari moraju nositi službenu odoru u obavljanju poslova nadzora provedbe komunalnog reda. Službeno svojstvo komunalnog redara, njegov identitet i ovlasti dokazuju se posebnom iskaznicom.

(5) Obrazac iskaznice i službena odora propisuje se Pravilnikom o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Punat.

IV.MJERE ZA ODRŽAVANJE PROVEDBE
ODLUKE

Članak 39.

(1) Komunalni redar narediti će fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu provođenja Odredbi ove Odluke. Komunalni redar u provedbi ove Odluke sukladno zakonskim propisima ovlašten je:

-rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu pridržavanja odredbi ove Odluke

-naplatiti novčane kazne na licu mjesta

-predložiti pokretanje prekršajnog postupka

(2) Komunalni redar dužan je fizičku ili pravnu osobu prijaviti nadležnoj inspekciji ili dugom javnopravnom tijelu kada je za određeno postupanje nadzor predviđen posebnim propisima.

(3) Komunalni redar ovlašten je u provedbi odredaba ove Odluke zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.) te obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

(4) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obavezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(5) Upravno tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 40.

(1) Komunalni redar će rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama uklanjanje predmeta urbane opreme, uređaja i drugih predmeta iz ove Odluke postavljenih bez ishođenog rješenja Općine Punat bez odlaganja.

(2) Komunalni redar će rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama uklanjanje predmeta urbane opreme, uređaja i drugih predmeta iz ove Odluke u slučajevima kada za postavljanje istih nije potrebno ishoditi posebno rješenje, a isti su postavljeni suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ukoliko predmet postavljen na temelju rješenja Općine Punat ima nedostatke, oštećenja ili nije postavljen sukladno rješenju, komunalni redar narediti će vlasniku odnosno korisniku njegovo uklanjanje ili njegovo usklađivanje s izdanim rješenjem. Ukoliko se nedostaci na predmetu iz stavka 1. ovoga članka u ostavljenom roku ne otklone ili ne usklade s rješenjem, narediti će se njegovo uklanjanje.

(4) Ako su predmeti urbane opreme, uređaja i drugih predmeta dotrajali, komunalni redar rješenjem će naredit njihovo uklanjanje ili zamjenu.

(5) Ukoliko fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara iz ovoga članka, komunalni redar će ukloniti predmete iz stavka 1. ovoga članka o trošku i riziku počinitelja putem treće pravne ili fizičke osobe.

(6) Protupravno postavljeni predmeti iz stavka 1. ovoga članka nepoznatog počinitelja uklonit će se sukladno propisima, o trošku Općine.

(7) Žalba na rješenja iz ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 41.

(1) Protupravno postavljeni predmeti, objekti i uređaji uklonjeni sa javnih te privatnih površina mogu se temeljem pisanog zahtjeva preuzeti u roku od 30 dana uz predočenje dokaza o vlasništvu i dokaza o podmirenim sveukupnim troškovima uklanjanja, skladištenja i čuvanja.

(2) Ukoliko vlasnik ne preuzme u zadanom roku uklonjen predmet, objekt ili uređaj, isti će se smatrati komunalnim otpadom odnosno napuštenim stvarima i s njima će se tako i postupati.

(3) Odluku o iznosu troškova skladištenja i čuvanja iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik.

V.PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom kazniti će se za prekršaj pravna osoba u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna ako:

-ne pridržava se odredaba čl. 3.,

-ne pridržava se odredaba čl.6.,

-ne pridržava se odredaba čl.7.,

-ne pridržava se odredaba čl.8.,

-ne pridržava se odredaba čl.9.,

-ne pridržava se odredaba čl.10.,

-ne pridržava se odredaba čl.11.,

-ne pridržava se odredaba čl.12.,

-ne pridržava se odredaba čl.13.,

-ne pridržava se odredaba čl.14.,

-ne pridržava se odredaba čl.15.,

-ne pridržava se odredaba čl.16.,

-ne pridržava se odredaba čl.17.,

-ne pridržava se odredaba čl.18.,

-ne pridržava se odredaba čl.19.,

-ne pridržava se odredaba čl.20.,

-ne pridržava se odredaba čl.21.,

-ne pridržava se odredaba čl.22.,

-ne pridržava se odredaba čl.23.,

-ne pridržava se odredaba čl.24.,

-ne pridržava se odredaba čl.25.,

-ne pridržava se odredaba čl.26.,

-ne pridržava se odredaba čl.27.,

-ne pridržava se odredaba čl.28.,

-ne pridržava se odredaba čl.29.,

-ne pridržava se odredaba čl.30.,

-ne pridržava se odredaba čl.31.,

-ne pridržava se odredaba čl.32.,

-ne pridržava se odredaba čl.33.,

-ne pridržava se odredaba čl.34.,

-ne pridržava se odredaba čl.35.,

-ne pridržava se odredaba čl.36.,

-ne pridržava se odredaba čl.37.,

-ne pridržava se odredaba čl. 39.

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

(4) Komunalni redar za sve počinjene prekršaje izdati će obavijest o počinjenom prekršaju koju će uručiti osobno prekršitelju ili poslati poštom preporučeno.

(5) Komunalni redar za sve počinjene prekršaje može naplatiti polovicu od iznosa novčane kazne propisane ovim člankom na licu mjesta.

(6) Smatrati će se da je kazna plaćena u cijelosti ukoliko počinitelj prekršaja plati polovicu od iznosa novčane kazne u roku od tri dana od dana zaprimanja obavijesti o počinjenom prekršaju iz stavka 4. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Svi montažni objekti na području Općine Punat postojeći na dan stupanja na snagu ove Odluke moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke najkasnije do 1. svibnja 2019.godine.

(2) Svi reklamni natpisi iz članka 22. ove Odluke postavljeni bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela moraju se ukloniti najkasnije do 1. svibnja 2019. godine.

(3) Sve dotrajale reklame, reklame koje nisu ovom Odlukom postavljene na za to predviđenim lokacijama te reklame postavljene bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela moraju se ukloniti u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke.

(4) Sve postojeće tende i suncobrani moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke najkasnije do 1. svibnja 2019. godine.

(5) Pergole postojeće na dan stupanja na snagu ove Odluke za koje je izdano odobrenje ne podliježu obvezi usklađenja sa odredbama ove Odluke osim u svezi odredbe članka 34. stavka 8. ove Odluke u kojem dijelu se moraju uskladiti najkasnije do 01. svibnja 2019. godine.

(6) Svi postojeći spremnici i konstrukcije za smještaj kontejnera za otpatke moraju se uskladiti sa odredbama ove Odluke u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

(7) Sve vanjske jedinice klima uređaja te strujne, vodne i druge instalacije iz članka 30. ove Odluke moraju se ukoniti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(8) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izgledu montažnih objekata - kioska (»Službene novine Primorko-goranske županije«, broj 23/14) te članci 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27.,28., 30., 31. te čl. 65. stavka 1. alineje 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 23. Odluke o komunalnom redu Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 8/18)

(9) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2086&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr