SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Punat, a naročito područja zona u Općini Punat u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, način i rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1) Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Punat, naselju Punat i naselju Stara Baška.

(2)Komunalna naknada plaća se za:

- stambeni prostor,

- garažni prostor,

- poslovni prostor,

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

- neizgrađeno građevinsko zemljište

odnosno za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Punat.

Članak 3.

(3)Komunalna naknada je novčano javno davanje, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.

(4)Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Punat može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Punat ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

II.OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 4.

(1)Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 2. ove Odluke.

(2)Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu:

-ako je na njega obveza plaćanja prenesena ugovorom,

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove,

-ako se ne može utvrditi vlasnik.

(3)Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 5.

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

-danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,

-danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

-danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

-danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

(2)O svim promjenama koje se odnose na nastanak obveze, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, obveznik je dužan obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, u roku od 15 dana od nastanka promjene te dostaviti sve podatke i omogućiti uvid u njih.

(3)Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne postupi sukladno prethodnom stavku dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

III. PODRUČJA ZONA

Članak 6.

U Općini Punat utvrđuju se dvije (2) zone za određivanje komunalne naknade.

ZONA I - čini područje prostornog obuhvata naselja Punat

ZONA II - čini područje prostornog obuhvata naselja Stara Baška

IV. KOEFICIJENT ZONE

Članak 7.

Na zone iz članka 6. ove Odluke utvrđuju se sljedeći koeficijenti zona (Kz):

Redni broj Naziv zone Koeficijent zone (Kz)

1. ZONA I 1,00

2. ZONA II 0,70

V.KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

Ovisno o vrsti nekretnine za koje postoji zakonska obveza plaćanja komunalne naknade, a koje nisu poslovni prostori koeficijenti namjene (Kn) iznose:

                       *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

(1)Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koeficijent namjene (Kn) određuje se prema djelatnosti koja se u pojedinom prostoru odnosno na pojedinom građevinskom zemljištu obavlja i iznosi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 (2)Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti bilo kao samostalno odvojeno zemljište ili kao građevinsko zemljište koje je otvoreni prostor u kojem se obavlja djelatnost pripadajućeg zatvorenog poslovnog prostora, koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka.

(3)Za poslovne prostore u kojima se više ne obavlja registrirana djelatnost, a nije izvršena prenamjena prostora, kao i za novoizgrađeni poslovni prostor koji će služiti u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a u kojem se poslovna djelatnost još ne obavlja koeficijent namjene iznosi »1«.

VI.NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 10.

(1)Komunalna naknada obračunava se po m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade u iznosu koji se utvrđuje umnoškom koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

(2)Iznos komunalne naknade po m2 površine nekretnine utvrđuje se formulom:

KN = B x Kz x Kn x m2

(3)Godišnji iznos komunalne naknade predstavlja umnožak površine nekretnine i iznosa komunalne naknade po m2 iz stavka 1. ovog članka.

(4)Vrijednost obračunske jedinice - boda (B) određuje se odlukom Općinskog vijeće Općine Punat do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(5)Ako Općinsko vijeće Općine Punat ne promijeni vrijednost obračunske jedinice boda (B) do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 11.

(1)Komunalna naknada utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

(2)Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Općinskog vijeća Općine Punat mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi bitan podatak za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Članak 12.

(1)Ukoliko ima više obveznika plaćanja komunalne naknade za istu nekretninu, rješenjem se utvrđuje obveza komunalne naknade za svakog obveznika zasebno, razmjerno njegovom udjelu u nekretnini.

(2)Komunalna naknada za dio godine u kojoj je obveza nastala, obračunava se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, podijeli s ukupnim brojem dana u godini i pomnoži brojem dana u godini od dana nastanka obveze.

Članak 13.

(1)U slučaju kad se u tekućoj godini utvrđuje da je obveza plaćanja komunalne naknade nastala ranijih godina, zasebnim rješenjem utvrđuje se obveza komunalne naknade za razdoblje od dana nastanka obveze do isteka godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje.

(1)U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka komunalna naknada za razdoblje od početka tekuće kalendarske godine utvrđuje se zasebnim rješenjem na način propisan člankom 10. ove Odluke.

Članak 14.

(1)Obveznici komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, za određenu kalendarsku godinu, ukoliko u poslovnom prostoru ne obavljaju svoju djelatnost više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

(2)U slučaju iz stavka 1. ovog članka koeficijent namjene umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

(1)Obveznik komunalne naknade uz zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelanost nije obavljao više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

VII.ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 15.

(1)Komunalna naknada za stambeni, garažni, poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti koja se obavlja tijekom cijele godine, plaća se polugodišnje:

-prvo obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja, s dospijećem plaćanja do 30. lipnja tekuće godine,

-drugo obračunsko razdoblje do srpnja do prosinca, s dospijećem plaćanja do 30. listopada tekuće godine.

(2)Komunalna naknada za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, a koja se djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, plaća se jednokratno u cijelosti s rokom dospijeća 15. srpnja tekuće godine.

(3)Komunalna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište kao i komunalna naknada za hotele, apartmanska naselja i kampove, plaća se jednokratno u cijelosti s rokom dospijeća do 30. srpnja tekuće godine.

(4)U slučaju iz članka 13. stavka 1. ove Odluke utvrđeni iznos komunalne naknade dospijeva jednokratno, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o komunalnoj naknadi.

(5)Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zatezne kamate po stopi određenoj pozitivnim propisima.

VIII.OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

(1)Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje su važne za Općinu:

-nekretnine u vlasništvu Općine Punat ili nekretnine dane na korištenje Općini Punat,

-nekretnine u kojima djelatnost obavljaju trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Punat,

-građevinska zemljišta za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog otpada, vodocrpilišta, objekti i uređaji odvodnje,

-nekretnine koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

-nekretnine koje koriste pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja.

Članak 17.

Obveznik komunalne naknade za stambeni prostor, na osobni zahtjev privremeno će se oslobodit od plaćanja komunalne naknade najduže na rok od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva:

-koji je korisnik zajamčene minimalne naknade uz predočenje rješenja Centra za socijalnu skrb,

-za prostor koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanog požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama i to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone.

Članak 18.

(1)Poduzetnici - obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, temeljem njihovog zahtjeva, bilo kao novog poduzetnika ili postojećeg ukoliko započinje obavljati djelatnost u novoizgrađenom ili rekonstruiranom objektu te ujedno povećava broj radnika za najmanje dva radnika na neodređeno vrijeme, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za novoizgrađeni objekt ili rekonstruirani objekt od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt i to:

-u prvoj godini rada 100%

-u drugoj godini rada 75%

-u trećoj godini rada 50%

-u četvrtoj godini rada 25%

(2)Pravo iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti obveznici komunalne naknade koji koriste pravo iz članka 14. ove Odluke.

(3)Podnositelj zahtjeva za privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade, dužan je uz zahtjev podnijeti i odgovarajuću dokumentaciju (građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, presliku obrtnice, izvadak iz sudskog registra, prijave zaposlenika i drugo) iz koje proizlazi osnovanost zahtjeva.

(4)U slučaju promjena uvjeta koji se odnose na ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 5. stavka 2. i 3. ove Odluke.

(5)Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ima pravo u svako doba vršiti provjeru ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1)Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 26/15).

(2)Postupci donošenja upravnih akata započeti po odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/ 00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/ 13., 147/14. i 36/15.) i odredbama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 26/15), do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama tog Zakona i Odluke.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-4

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr