SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
GRAD CRES

78.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 67/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br.29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 17. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU NA PODRUČJU GRADA CRESA

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Odlukom o komunalnom doprinosu na području grada Cres određuju se:

1. zone za plaćanje komunalnog doprinosa

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

II. Područja zona ovisno o pogodnosti položaja
određenog područja Grada Cresa

Članak 3.

Zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u jedinici lokalne samouprave i obuhvaća sva naselja na području Grada Cresa sa gravitirajućim zonama izdvojene namjene. Grad Cres dijeli se na pet zona.

U prvu zonu svrstava se naselje Cres.

U drugu zonu svrstavaju se naselja: Martinšćica, Miholašćica, Valun i Zaglav.

U treću zonu svrstavaju se naselja: Loznati, Orlec, Porozina i Stivan.

U četvrtu zonu svrstavaju se naselja: Beli, Dragozetići, Lubenice, Merag, Predošćica i Vrana,

U petu zonu svrstavaju se sva ostala naselja na području Grada Cresa

III. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

Članak 4.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se u kunama po prostornom metru m3 građevine koja se gradi ili je izgrađena, posebno za svaku zonu iz članka 2. ove Odluke.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovoga članka iznosi:

-za prvu zonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 kn/m3,

-za drugu zonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,00 kn/m3,

-za treću zonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 kn/m3,

-za četvrtu zonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 kn/m3,

-za petu zonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 kn/m3.

Članak 5.

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijed nošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

(3) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

(4) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

IV. Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 6.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Grada Cresa na temelju rješenja koje donosi Upravni odjel za proračun, financije, stambeno komunalne poslove i prostorno uređenje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos, obveznik može platiti obročno, do 12 mjesečnih obroka u roku od godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa većeg od 100.000,00 kn obveznici su dužni osigurati ovjerenu zadužnicu u visini preostalog duga sa obračunatom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dvije rate naplata zadužnice se realizira u punom iznosu komunalnog doprinosa. Ukoliko obveznik plaćanja u roku od 3 dana po primitku rješenja o obročnoj otplati komunalnog doprinosa ne dostavi zadužnicu, navedeno rješenje se ukida, te je obveznik dužan platiti puni iznos komunalnog doprinosa.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa manjeg od 100.000,00 kn, ukoliko obveznik ne plati uzastopno dvije rate, provest će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom rješenju o komunalnom doprinosu i na temelju njega, izdanog rješenja o ovrsi.

Obveznik može u svako doba preostali dug platiti odjednom.

V. Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 7.

U svrhu poticanja aktivnosti gospodarstva iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti umanjuje se za 30% za gradnju u poslovnim zonama na području Grada Cresa kao i građevinama izvan građevinskog područja za proizvodnu namjenu.

Članak 8.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:

-komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

-vojnih građevina

-prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

-nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

-sportskih i dječjih igrališta

-ograda, zidova i potpornih zidova

-parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

-spomenika.

Članak 9.

Ako je Grad Cres u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu članka donosi se i u skladu s tim ugovorom.

VI. Završne odredbe

Članak 10.

Danom početka primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. br. 8/00, 8/04, 32/04 i 9/11).

Članak 11.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 363-03/18-01/7

Ur.broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 17. prosinca 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr