SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
GRAD CRES

77.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (¨Narodne novinë br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju:

-područja zona u gradu Cresu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-koeficijent zone ( Kz) za pojedine zone u Gradu Cresu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-koeficijent namjene ( Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

-rok plaćanja komunalne naknade

-nekretnine važne za Grad Cres koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada koji se koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Na osnovu odluke Gradskog vijeća Grada Cresa komunalna naknada može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Grada.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se, u skladu s propisima kojima se ureduje prostorno uređenje i gradnja, mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

Članak 3.

Iznos komunalne naknade po četvornom metru m2 površine nekretnine utvrđuje se umnoškom koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz stavka 2. ovog članka određuje odlukom Gradsko vijeće, do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

II. Područja zona u Gradu Cresu u kojima se
naplaćuje komunalna naknada

Članak 4.

Na području Grada Cresa komunalna se naknada plaća u naseljima na području Grada Cresa sa zonama izdvojenih namjena i zonama unutar k.o. pojedinih naselja na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

III. Koeficijenti zone (Kz) za pojedine zone u Gradu Cresu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

Članak 5.

U Gradu Cresu određuje se pet zona za naplatu komunalne naknade:

-prva zona obuvaća naselje Cres;

-druga zona obuhvaća naselja Martinšćicu, Miholašćicu i Valun;

-treća zona obuhvaća naselja Loznate, Orlec i Stivan;

-četvrta zona obuhvaća naselja Beli, Dragozetići, Merag, Porozinu,;

-peta zona obuhvaća naselja Lubenice, Pernat, Predošćicu, Sveti Petar, Vidovići, Vodice, Zbičinu, Filozići, Grmov, Ivanje, Mali Podol, Stanić, Važminec, Vrana, Zbišina.

Članak 6.

Koeficijenti su za pojedine zone (Kz):

-za prvu zonu - 1,00

-za drugu zonu - 0,80

-za treću zonu - 0,40

-za četvrtu zonu - 0,30

-za petu zonu - 0,20.

IV. Koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

Članak 7.

Koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada utvrđuju se po djelatnosti, kako slijedi:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

                                  

V. Rok plaćanja komunalne naknade

Članak 8.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20-og dana u mjesecu za protekli mjesec.

Uplatnice za mjesečne iznose komunalne naknade za stambeni prostor dostavljaju se obveznicima komunalne naknade u siječnju, odjednom za cijelu kalendarsku godinu.

VI. Nekretnine važne za Grad Cres koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade

Članak 9.

Zbog važnosti za Grad Cres, oslobađaju se u potpunosti od plaćanja komunalne naknade nekretnine:

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja,

2. koje koriste ustanove javne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

3. koje se upotrebljavaju za djelatnost mjesnih odbora i vatrogasnih službi,

4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

5. u kojima obavljaju djelatnost iz oblasti kulture, sporta, fizičke kulture

Članak 10.

Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine Gradonačelnik može privremeno osloboditi od plaćanja komunalne naknade osobu koja je korisnik stalne socijalne pomoći, dok prima socijalnu pomoć.

VIII. Završne odredbe

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/00,32/01, 9/11 i 16/15)

Članak 12.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

Klasa:363-03/18-1/5

Ur.br:2213/02-01-18-3

U Cresu, 17. prosinca 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr