SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

221.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora
Cara Emina Lovran i Osnovnoj školi »dr. Andrija
Mohorovičić« Matulji za prodaju suvlasničkog dijela
nekretnine u Opatiji

Članak 1.

Utvrđuje se da:

.je nekretnina izgrađena na grč. 231. k.o. Volosko, zk.ul. 2204., 1. suvlasnički dio 66/100 Etažno vlasništvo (E-1), poslovni prostor 1 (škola) u suterenu i prizemlju (nastavno: nekretnina), u suvlasništvu Osnovne škole »Rikard Katelinić Jeretov« Opatija, Osnovne škole »Viktora Cara Emina« Lovran i Osnovne škole »dr. Andrija Mohorovičić« Matulji, svaka 1/3 dijela, odnosno po 22/100 dijelova,

.je Grad Opatija, kao osnivač Osnovne škole »Rikard Katelinić Jeretov« Opatija, dao suglasnost istoj za prodaju svog suvlasničkog dijela.

Članak 2.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Viktora Cara Emina« Lovran i Osnovnoj školi »dr. Andrija Mohorovičić« Matulji, (nastavno: Škole) za prodaju svojih suvlasničkih dijelova (u ukupnosti 44/100 dijelova) nekretnine.

Članak 3.

Škole su dužne:

.sukladno važećim zakonskim propisima, objaviti javni natječaj za prodaju nekretnine,

.imenovati predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine,

.ostvarena financijske sredstva od prodaje nekretnine namjenski utrošiti za investicijsko i tekuće održavanje zgrada koje koriste te nabavu potrebne opreme i drugih pomagala za nastavu.

Članak 4.

Početna vrijednost prodaje nekretnine mora biti najmanje u iznosu od 3.610.000,00 kuna, sukladno Elaboratu procijene tržišne vrijednosti nekretnine broj 17-18-PRK-ID izrađenom od strane Suzane Badžek stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjene nekretnina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-25

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr