SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

38.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o III. izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/17, 13/18 i 28/18) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

ODRŽAVANJE                                            3.219.965,42

Komunalne naknade (P0033)                        3.150.000,00

Višak prihoda komunalne naknade
2017 (P0057)                                                9.965,42

Grobna naknada (P0034)                               60.000,00

BORAVIŠNA PRISTOJBA – dio                512.763,52

Boravišna pristojba (P0032) - dio                 512.763,52

OPĆI                                                              3.427.196,06

Nenamjenska sredstva proračuna
Općine Malinska-Dubašnica                         3.427.196,06

UKUPNO:                                                    7.159.925,00

Članak 2.

U članku 3. Programa mijenjaju se točke IV. I V. kako slijedi:

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE, BORAVIŠNA PRISTOJBA)

-Održavanje zelenih površina (R0197, R0197-1, R0197-2)

(Poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.)     426.500,00

UKUPNO:                                                    426.500,00

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE, BORAVIŠNA PRISTOJBA)

Uređenje javnih površina (R0214) (neugovoreno)   390.000,00

Uređenje lokaliteta »Marina lokva«                          40.000,00

Održavanje komunalne opreme (R0377) (neugovoreno) 60.000,00

Navodnjavanje zelenih površina (R0200-1)             100.000,00

Održavanje javnih površina (R0202-1, R0202-2)     936.500,00

(održavanje javnih zelenih površina, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza, pješačkih
zona, plaža, odvodnih kanala, trgova, parkova prema ugovoru o povjeravanju komunalnih
poslova Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. i troškovniku)

Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka (R0204)    28.000,00

Naknada za korištenje otočkog deponija Treskavac za zbrinjavanje otpada
(prema ugovoru sa Općinom Vrbnik) (R0212)         130.000,00

Održavanje javnih površina (R0213)                        280.000,00

(obuhvaća poslove svakodnevnog pražnjenja košića za smeće, te poslovi redovnog
čišćenja javnih površina i ručnog pometanja u skladu sa Ugovorom o povjeravanju
komunalne djelatnosti s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o.)

Zakup zemljišta (R0206) (zakupi zemljišta za javne potrebe) 90.000,00

Nabava sitnog inventara (R0198)                             80.000,00

Održavanje komunalne opreme (R0199-1) (poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.)     

217.500,00

Održavanje dječjih igrališta (R0209)                        80.000,00

Ostale komunalne usluge (R0201)                            48.000,00

Dezinsekcija i deratizacija (R0203)                          74.000,00

Nadzor nad provođenjem mjera DDD mjera (R0205)          13.000,00

Održavanje meteorološke stanice Malinska (R0311)           9.750,00

UKUPNO:                                                                2.576.750,00

Članak 3.

Ova III. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-37

Malinska, 12. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2084&mjesto=51511&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr