SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

117.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

-područja zona u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-koeficijent zona (Kz) za pojedine zone u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

-rok plaćanja komunalne naknade

-obveznik plaćanja komunalne naknade

-način utvrđivanja visine komunalne naknade

-nekretnine važne za Grad koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada.

Članak 3.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Raba koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Komunalna naknada plaća se za:

1. stambeni prostor

2. garažni prostor

3. poslovni prostor

4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

5. neizgrađeno građevinsko zemljište.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

II.OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 5.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:

1.ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

2.ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

3.ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 6.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine od posebnog interesa za Grad:

-objekti predškolskog obrazovanja, sa pripadajućim zemljištem

-sakralni objekti

-povijesni i spomenički objekti, sa pripadajućim zemljištem

-objekti športskih klubova, neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga sa pripadajućim zemljištem

-objekti ostalih javnih ustanova (Pučko otvoreno učilište Rab, DVD, Crveni križ i dr.)

-ostali objekti koji služe za zadovoljenje društvenih potreba i komunalnog standarda (mrtvačnica, objekti komunalne infrastrukture i sl.)

-ostali objekti, prostori i zemljišta u vlasništvu Grada.

Iznimno, od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se objekti u starogradskoj jezgri koji služe za obavljanje djelatnosti tijekom cijele godine u visini od 80% propisane visine komunalne naknade, a radi revitalizacije života u starogradskoj jezgri.

Za garažni i pomoćni prostor određuje se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u visini od 30%.

Za sportske terene i igrališta određuje se oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u visini od 40 %.

Članak 7.

Odlukom Gradonačelnika mogu se privremeno u potpunosti ili djelomično osloboditi obveze plaćanja komunalne naknade obveznici na čijoj je nekretnini, uslijed elementarne nepogode ili druge nezgode nastala šteta.

U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade osobama koje ostvare pravo na socijalnu pomoć sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Raba.

Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi i ostali objekti koje odredi Gradonačelnik posebnom Odlukom.

Članak 8.

Obveznici koji djelatnost obavljaju u radnoj zoni Mišnjak, a imaju prebivalište na području Grada, oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade u prvih pet godina obavljanja djelatnosti, sljedeće tri godine određuje se oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u visini od 50 %.

Obveznici koji obavljaju djelatnost u radnoj zoni Mišnjak, a nemaju prebivalište na području Grada, oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade u prve tri godine obavljanja djelatnosti, a u sljedećoj godini određuje se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u visini od 50%.

Članak 9.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade iz članka 6., članka 7. i članka 8. ove Odluke, donosi Upravni odjel Grada Raba nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

III.VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 10.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

-lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i

-vrsti nekretnine iz članka 4. ove Odluke.

Članak 11.

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj: 40/97), a za građevno zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 12.

Iznos komunalne naknade po četvornom metru m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. koeficijenta zone (Kz)

2. koeficijenta namjene (Kn)

3. vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Članak 13.

Nekretnine na području Grada svrstavaju se u tri zone:

I. ZONA: obuhvaća naselja i dijelove naselja gradskog karaktera opremljena pristupnim cestama, objektima za distribuciju električne energije i objektima javne rasvjete, vodovodom i kanalizacijom.

II. ZONA: obuhvaća naselja djelomično opremljena pristupnim cestama, objektima za distribuciju električne energije i objektima javne rasvjete, te djelomično vodovodnom mrežom.

III. ZONA: obuhvaća naselja djelomično opremljena pristupnim cestama, te objektima za distribuciju električne energije.

Članak 14.

Koeficijent zona (Kz):

-za I. zonu Kz = 1,00

-za II. zonu Kz = 0,85

-za III. zonu Kz = 0,50.

Članak 15.

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz čl. 4. ove odluke i iznosi za:

I. STAMBENI PROSTOR

1. stambeni prostor 1,00

2. garažni i pomoćni prostor 1,00

3. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

II. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

1. hotel 6,00

2. restorani, gostionice i konobe 6,00

3. ostali ugostiteljski objekti 10,00

4. kupališta s naplatom, autokampovi 2,00

5. suhe marine 2,50

III. OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI

1. zlatari i filigrani 10,00

2. parkirališta s naplatom 4,00

3. proizvodne djelatnosti 3,00

4. izdvojeni skladišni prostor 2,00

5. trgovine 6,00

6. ostale uslužne djelatnosti 5,00

7. ostale poslovne djelatnosti 7,00

IV. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. škole 2,00

2. domovi zdravlja i bolnice 3,00

3. liječničke i zubarske ordinacije 3,00

V. SPORTSKI TERENI I IGRALIŠTA

1. sportski tereni i igrališta 1,00

VI. NEPROFITNE DJELATNOSTI

1. prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00

Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene iznosi 10 % koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

Za poslovne prostore koji se ne koriste, odnosno u kojima se ne obavlja nikakva djelatnost, koeficijent namjene iznosi 1,00.

Članak 16.

Komunalna naknada za stambeni prostor koji se koristi kao poslovni prostor obračunava se kao poslovni prostor.

Članak 17.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište te se isti plaća za cijelu godinu.

Obveznici komunalne naknade za prostore iz stavka 1. ovog članka mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi do kraja siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu uz predočenje dokaza o neobavljanju svoje djelatnosti dulje od šest mjeseci od strane nadležnih tijela.

Članak 18.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 % ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Grada.

Ukoliko je visina utvrđene komunalne naknade na godišnjoj razini za objekte iz stavka 1. ovog članka, viša od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda za prethodnu godinu, obveznici komunalne naknade mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi za tekuću godinu u roku od 30 dana od primitka rješenja.

Uz zahtjev za izmjenu rješenja, obveznik je dužan dostaviti dokaz o visini ukupnog prihoda za prethodnu godinu (završni račun i slično).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mjesečna visina komunalne naknade odredit će se u visini 1/12 iznosa koji predstavlja 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarene u tom hotelu, apartmanskom naselju ili autokampu.

Članak 19.

Gradsko vijeće Grada Raba do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada.

Polazište za određivanje vrijednost boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.

Ako Gradsko vijeće Grada Raba ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

IV.UTVRĐIVANJE I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 20.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

1.danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

2.danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

3.danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

4.danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Upravnom odjelu Grada Raba nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Članak 21.

Obveza plaćanja komunalne naknade, iznos komunalne naknade, način plaćanja komunalne naknade svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem kojeg donosi Upravni odjel Grada Raba nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka donosi rješenje o komunalnoj naknadi u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Gradskog vijeća grada Raba mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Članak 22.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

1.iznos komunalne naknade po četvornom metru m2 nekretnine

2. obračunska površina nekretnine

3. godišnji iznos komunalne naknade

4.mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i

5.rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru m2 površine nekretnine.

Komunalna naknada se plaća najkasnije do 20-tog u mjesecu.

Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku navedenom u stavku 3. ovog članka, dužan je platiti zakonom propisanu zateznu kamatu.

Članak 23.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje Upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 30/01, 44/07, 6/03, 9/08 i 38/ 11).

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-22

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2084&mjesto=51280&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr