SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

103.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 2019. godinu.

Članak 2.

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom, kako slijedi:

VRSTA PRIHODA                          Plan (kn)

Komunalna naknada                          6.030.000,00

Članak 3.

Za potrebe održavanje komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 6.030.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Poz.u

prorač.

1.Redovno čišćenje ulica, staza, 101 1.485.431,14 kn
šetališta, trgova i ostalih javno-
prometnih površina

-Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište

-Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 71.122 m2, podijeljena je u 3 zone i čišćenje samohodnom čistilicom, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I zone.

a)područje I zone (cca 34.500 m2 - Trg Sv. Kristofora,
Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira
IV, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Trg
Slobode,*Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa
Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište
Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana
Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

-ručno pometanje dvaput dnevno, svaki dan u
periodu svibanj - rujan

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju
siječanj-travanj i listopad-prosinac

-pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju
svibanj-rujan

-pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipiuma
Arba jednom tjedno u razdoblju svibanj-rujan

-pranje Gornje ulice dvaput mjesečno u periodu
svibanj-rujan

-odvoz otpada s javnih površina na odlagalište

b)područje II zone (cca 32.000 m2 - sve ostale ulice u
staro gradu, ceste u parku Komrčar, ceste u
parku Boškopin, ceste u parku Dorka)

-ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

-pranje javno-prometnih površina od PC Mali Palit do Varoša i područje od škole do INE jednom tjedno u periodu svibanj-rujan

c)područje III zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra
Odorika Badurine, Šetalište od I do III Padove

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj- rujan ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

-odvoz otpada na odlagalište

d)Strojno čišćenje samohodnom čistilicom 1 x tjedno u razdoblju svibanj-rujan
Šetnica Banjol (Pumpurela)-Barbat
Šetnica Sup. Draga Donja (Gvačići-Potočina) i Sup.
Draga Gornja (Barčevo-ACY marina)

UKUPNO:                             1.485.431,14 kn

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Poz.u

prorač.                                                101

1.Održavanje parkova, zelenih                                  614.568,86 kn
površina, zelenih otoka i vaza. Program
obuhvaća: hortikulturne radove
(uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala,
redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća,
rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje
cvjetnih gredica, polijevanje sezonskog cvijeća
i travnjaka

a) Kosidba trave

b) Grabljanje lišća

c) Održavanje cvjetnih gredica

d) Održavanje cvjetnica

e) Okopavanje trajnica, grmlja i stablašica

f) Rezidba trajnica, grmlja i palmi

g) Ručno zalijevanje zelenih površina

h) Odvoz otpada sa zelenih površina na odlagalište

2.Materijal za održavanje javnih
površina                                             99                    50.000,00 kn

3. Održavanje i čišćenje vodotoka i
oborinskih kanala                               102                  95.000,00 kn

4. Uluge dezinsekcije i deratizacije   104                  150.000,00 kn

5. Program zbrinjavanja i sterilizacije
napuštenih kućnih ljubimaca             105                  20.000,00 kn

6. Održavanje ormarića na javnim
površinama                                        106                  40.000,00 kn

7. Zdravstvene i veterinarske usluge 105.1               50.000,00 kn

8. Održavanje šetnica                         107                  100.000,00 kn

9. Sanacija divljih deponija               109                  20.000,00 kn

10. Održavanje dječjih igrališta         111                  30.000,00 kn

11. Održavanje javnih WC-a             112                  50.000,00 kn

12. Održavanje fontana                      110                  10.000,00 kn

13. Čišćenje i održavanje plaža         196                  400.000,00 kn

14. Ostale usluge                                103                  10.000,00 kn

UKUPNO:                                                                1.639.568,86 kn

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

Poz. u prorač.

1. Program »Dundovo«                     127                  500.000,00 kn

-Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Prometna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje grana

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Održavanje ceste u zimskim uvjetima

2.Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima                                           131.6               70.000,00 kn

3.Obnova natpisa naziva ulica           134.5               8.000,00 kn

4.Održavanje autobusnih čekaonica 156                  10.000,00 kn

5.Ostali nespomenutu rashodi           128                  10.000,00 kn

6.Materijal i radovi za MO                                        627.000,00 kn

UKUPNO:                                                                1.225.000,00kn

ODRŽAVANJE GROBLJA

Poz. u  prorač.

1.Održavanje groblja                         135                  137.000,00 kn

2.Održavanje spomenika i spomen
obilježja                                             136.1               50.000,00 kn

UKUPNO:                                                                187.000,00 kn

JAVNA RASVJETA

Poz. u prorač.

1. Utrošak električne energije            137                  650.000,00 kn

2. Energetska usluga javne rasvjete   137.1               8.000,00 kn

3.Upravljanje i održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete                      139                  400.000,00 kn

4.Održavanje novogodišnje i
svečane rasvjete                                 142                  25.000,00 kn

5.Rekonstrukcija ormarića JR           140                  30.000,00 kn

6.Materijal i dijelovi za novogodišnju
i svečanu rasvjetu                              143                  140.000,00 kn

7. Elektroenergetska suglasnost         141                  8.000,00 kn

UKUPNO:                                                                1.343.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

(program »Dundovo«)

ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG, ZDRASTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Poz. u prorač.

-Popravak po područnim školama     158.6               150.000,00 kn

UKUPNO:                                                                150.000,00 kn

Članak 4.

Neutrošeni prihodi od komunalne naknade u iznosu od 170.000,00 kuna utrošit će se za građenje komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-8

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2084&mjesto=51280&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr