SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

89.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/18 i 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 16. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA
KASTVA ZA 2019. GODINU

UVOD

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Kastva za 2019. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije, a temeljen je Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Za ostvarenje Plana potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Grada Kastva za 2019. godinu, te utvrditi projekcije za 2020. i 2021. godinu, a iste su prilog ovom Planu.

1. DONOŠENJE AKATA I OSTALE AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Tijekom 2019. godine obveza tijela Grada Kastva je:

- donijeti procjenu rizika od velikih nesreća te plan djelovanja civilne zaštite

- donijeti akte sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini,

- dovršiti analizu te usklađenje (reviziju) Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara,

- donijeti Plan vježbi civilne zaštite za 2020. g.

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA KASTVA

Stožer civilne zaštite osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Zadaci:

- konstantno provoditi organiziranje sustava civilne zaštite, odnosno praćenje, planiranje i usklađivanje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,

- održati sjednicu Stožera (najmanje jednu) na kojoj će se donijeti plan rada za naredno razdoblje, analizirati stanje sustava civilne zaštite, donijeti odluke odnosno utvrditi prijedlozi odluka iz domene civilne zaštite te utvrditi mjere za poboljšanje sustava.

3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva (VP DVD Kastav i JVP Grada Rijeke) temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureduje područje vatrogastva.

Potrebno je:

- nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva kroz Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav sukladno programima i razvojnim projektima,

- provoditi aktivnosti zaštite od požara sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a (ophodnje, motrenja, izrada prosjeka i sl.),

- posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima,

- raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara,

- organizirati najmanje jednu samostalnu ili udruženu vatrogasnu vježbu.

4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Na području Grada Kastva djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka odnosno njihova Gradska organizacija Crvenog križa Kastav te Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Kastav. Predsjednica GO CK Grada Kastva imenovana je u Stožer Civilne zaštite Grada Kastva s ciljem da se napravi program te postupno uključi GO CK Grada Kastva u aktivnosti sustava civilne zaštite.

5. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Na području Grada Kastva djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Rijeka. Grad Kastav će sa HGSS Stanica Rijeka sklopiti ugovor za 2019. godinu

6. UDRUGE

Službe i tijela Grada Kastva moraju biti u izravnim kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje i to Speleološkom udrugom Estavela i Lovačkim društvom Lisjak Kastav, a njihove će se aktivnostifinancirati iz Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu.

7. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE GRADA KASTVA

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Kastva namijenjena je obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području svoje nadležnosti. Postrojba je opremljena osnovnom opremom (cipele, hlače, jakna, majica, kapa).

Na planu civilne zaštite potrebno je:

- izvršiti popunjavanje postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Kastva te imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe,

- usklađivati evidenciju obveznika civilne zaštite,

- organizirati edukaciju ili vježbu (najmanje jednu) samostalnu ili združenu za Postrojbu civilne zaštite Grada Kastva;

- izvršiti pregled opreme te dopunu i nabavu opreme.

8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje imaju značajnu ulogu prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja u situacijama koje se smatraju velikim nesrećama i katastrofama za Grad Kastav su:

- Županijski centar za obavješćivanje 112, Rijeka

- Dom zdravlja Primorsko goranske županije, Ispostava Rijeka,

- Hitna medicinska pomoć Rijeka,

- Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka,

- timovi primarne zdravstvene zaštite Zdravstvene stanice »dr. Kajetan Blečić« Kastav

- Županijska uprava za ceste

- Hrvatske ceste

- Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Prijenosno područje Opatija,

- telekomunikacijske tvrtke

- Hrvatske šume - Šumarija Rijeka

- Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci

- Centar za socijalnu skrb Rijeka

- pravni subjekti utvrđeni Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Kastva: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. Rijeka, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Ceste Rijeka d.o.o. Kukuljanovo, Jurčić dizalice Kastav, Anić autodizalice Kastav, Guste zidine d.o.o. Kastav, Medna d.o.o. Kastav, Barić kip d.o.o. Kastav, Simag d.o.o. Kastav, Puma tours d.o.o. Kastav i Vlastiti pogon Grada Kastva.

9. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

S ciljem racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kastva, pa se stoga u Proračunu Grada Kastva u 2019. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 1.315.900 kn za:

- izradu akata iz domene civilne zaštite i zaštite od požara,

- postrojbu civilne zaštite,

- vatrogasnu postrojbu,

- rad udruga (Crveni križ, Aktiv DDK, HGSS Rijeka, SU Estavela, LD Lisjak),

- zimsko održavanje i ophodnje cesta i pješačkih površina,

- veterinarsko - higijeničarske usluge i mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije,

- naknade kućanstvima za elementarne nepogode.

Financijski Plan organizacije i razvoja sustava civilne zaštite za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Plana.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-14

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr