SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

88.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 4/18 i 36/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA KASTVA U 2018. GODINI

UVOD

Člankom 17., stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

I. VAŽEĆI AKTI IZ DOMENE CIVILNE ZAŠTITE

Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je sljedeće akte:

- Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 2/12);

- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za Grad Kastav (Službene novine PGŽ br. 9/11);

- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Grad Kastav (Službene novine PGŽ broj 2/12);

- Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (Službene novine PGŽ br. 33/13), koji je temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Kastva za koju je dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova PU primorsko- goranske Rijeka, Broj 511-09-21/1-184/101/2-2013. I.D. od 6. 8. 2013.;

- Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 20/08);

- Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 5/15);

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godine;

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2018. godinu.

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 6/17).

Gradonačelnik Grada Kastva donio je slijedeće akte:

- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 26/17) i Izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 1/18)

- Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Kastva od 6. listopada 2017. i Izmjene i dopune Plana pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Kastva od 16. siječnja 2018.;

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Kastva od 5. listopada 2017.;

- Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Kastva od 9. lipnja 2014.

- Plan aktivnosti zaštite od požara po točkama 8a., 8b. i 12b. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP- a za područje Grada Kastva u 2018. godini od 27. travnja 2018. te njegove izmjene i dopune od 30. srpnja 2018.;

- Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2018. godini na području Grada Kastva od 27. travnja 2018. te njegove izmjene i dopune od 30. srpnja 2018.;

- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Kastva od 27. travnja 2018.;

- Zaključak o aktivnostima zaštite od požara po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2018. od 27. travnja 2018.;

- Plan vježbi operativnih snaga civilne zaštite Grada Kastva za 2018. godinu od 15. prosinca 2018.

II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite i to 16. siječnja 2018. i 26. travnja 2018. godine na kojima su doneseni su sljedeći akti:

- Financijski plan za provođenje aktivnosti zaštite od požara u 2018. godini na području Grada Kastva;

- Plan rada Stožera zaštite i spašavanja u 2018. / 2019. godini;

- Prijedlog Plana operativne primjedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Kastva (donosi ga gradonačelnik);

- Prijedlog Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Kastva (donosi ga gradonačelnik);

- Zaključak o uspostavi odgovarajućeg zapovjednog mjesta za koordinaciju gašenja požara.

2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u nastavku JVP GR) i Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Kastav« (u nastavku VP DVD Kastav) djeluju na području Grada Kastva, te na području Grada Rijeke i ostalih gradova i općina tzv. riječkog prstena. JVP GR (središnja postrojba za Grad Kastav) raspolaže sa 132 profesionalna vatrogasca uključujući zapovjednika i zamjenika zapovjednika, te raspolaže sa potrebnim vozilima i opremom. Rad je organiziran u smjenama kroz operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. JVP GR pružila je pomoć VP DVD Kastav prilikom održavanja vozila i opreme i stručnom usavršavanju.

JVP GR na području Grada Kastva imala je u prvih 11 mjeseci 2018. godine 27 intervencija (isto kao i 2017. g.) od čega:

- požar otvorenog prostora 11 (2017. - 9);

- građevinski objekti 4 (2017. - 4);

- požar dimnjaka 2 (2017. - 7);

- prometne sredstva / nezgode 4 (2017. - 2);

- tehničke intervencije 5 (2017. - 4);

- ostalo 1 (2017. - 1).

Uspoređujući s 2017. godinom evidentirano je povećanje požara na otvorenom prostoru (2 više) te smanjenje požara na dimnjacima (5 manje).

VP DVD Kastav raspolaže s 20 osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasnim vozilima - vozilo za gašenje požara otvorenih prostora, vozilo za prijevoz gasitelja, vozilo za prijevoz ljudi i opreme i navalno vozilo. Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.

VP DVD Kastav u prvih 11 mjeseci 2018. godine učestvovala je u 23 intervencije na području Grada Kastva (u istom razdoblju 2017. g. 7 intervencija manje) od čega:

- požar otvorenog prostora 5 (2017. - 4);

- požar kontejnera/košarica za smeće 4 (2017. - 3);

- požar građevinski objekti (skladište poliuretana) 1 (ispomoć JVP GR) (2017. - 1+1)

- tehničke intervencije 8 (2017. - 5);

- ostalo 5 (2017. - 2).

Uspoređujući s 2017. godinom evidentirano je povećanje intervencija na požarima (1 više). Osim požara skladišta poliuretana, svi ostali bili su manji požari, a odnose se na požare kontejnera, košarica za smeće ili oko njih (4 požara), divljih deponija i smeća (4 požara) te požar travnjaka (1 požar). Najviše požara (ukupno 3) bilo je na potezu Škrlji - Tuhtani.

VP DVD Kastav nositelj je provedbe Plana motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i površina otvorenog prostora u dane velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja i širenja požara te u ostalim danima sukladno potrebama na području Grada Kastva.

Prema Planu vježbi operativnih snaga civilne zaštite Grada Kastva za 2018. godinu održane su 2 vježbe vatrogasnih postrojbi, kako slijedi:

- 11. 06. 2018. - smotra vozila i opreme s pokaznom vježbom gašenja požara na području sportske zone u Kastvu

- 10. 10. 2018. simulacija gašenja stambenog prostora u staroj jezgri Grada Kastva te uporaba hidranta i polaganje tlačnih pruga za gašenje.

Osim navedenog DVD Kastav održao je vježbu:

- 23. 08. 2018. simulacija spašavanja unesrećene osobe iz uništenog vozila u prometnoj nezgodi održana na olupini automobila uz šumski put prema Tuhtanima.

Suradnja JVP GR s VP DVD Kastav bila je na visokoj razini te je VP DVD Kastav angažiran po potrebi kao ispomoć JVP GR. Efikasno su obavljene sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada Kastva.

3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa za područje Grada Kastva je Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka odnosno njegov aktiv u Kastvu, čija se djelatnost sufinancira iz Proračuna Grada Kastva.

4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Na području Grada Kastva djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Rijeka s kojom Grad Kastav ima sklopljen godišnji ugovor.

5. UDRUGE

Udruge koje djeluju na području Grada Kastva i financiraju se iz proračuna Grada Kastva, a uključene su u sustav civilne zaštite su Speleološka udruga »Estavela« i Lovačko društvo »Lisjak« Kastav.

6. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Kastva ukupno broji 23 člana i opremljena je osnovnom opremom. Prema Planu vježbi operativnih snaga civilne zaštite Grada Kastva za 2018. godinu dana 10. 11. 2018. u Vatrogasnom vježbovnom centru Šapjane održana je združena vježba / obuka Postrojbe civilne zaštite Grada Kastva zajednički s postrojbama civilne zaštite općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Kostrena. Sastojala se od radnih punktova koji su tematski pokrivali - spašavanje iz ruševina te različite teme iz domene pružanja prve pomoći. Prisustvovalo je 5 članova Postrojbe civilne zaštite Grada Kastva te načelnik i jedan član Stožera civilne zaštite Grada Kastva. U vježbu se uključio i DVD Kastav osiguravši prijevoz za članove Postrojbe CZ Grada Kastva.

7. PRAVNE OSOBE U SASTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 6/17) kao nositelji pojedinih aktivnosti u sustavu civilne zaštite koriste se tvrtke KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. Rijeka, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Ceste Rijeka d.o.o. Kukuljanovo, Jurčić dizalice Kastav, Anić autodizalice Kastav, Guste zidine d.o.o. Kastav, Medna d.o.o. Kastav, Barić kip d.o.o. Kastav, Simag d.o.o. Kastav i Puma tours d.o.o. Kastav.

8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja i na području Grada Kastva.

Posebno značajnu ulogu i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja imaju:

- Županijski centar za obavješćivanje 112, Rijeka

- Dom zdravlja Primorsko goranske županije, Ispostava Rijeka,

- Hitna medicinska pomoć Rijeka,

- Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka,

- timovi primarne zdravstvene zaštite Zdravstvene stanice »dr. Kajetan Blečić« Kastav

- Županijska uprava za ceste

- Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Prijenosno područje Opatija,

- telekomunikacijske tvrtke

- Hrvatske šume - Šumarija Rijeka

- Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci

- Centar za socijalnu skrb Rijeka.

III. INSPEKCIJSKI NADZORI

Inspekcijski nadzor od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područna jedinica Rijeka vezano uz provedbu obveza JLS sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti i drugim propisima iz te domene održan je 26. siječnja 2018. godine. U sačinjenom zapisniku nije bilo primjedbi. Zapisnikom je konstatirano da Procjena ugroženosti ostaje na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite za koje je definiran rok do kraja svibnja 2019. godine (2 godine od stupanja na snagu Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, stupio na snagu 1. lipnja 2017.).

Inspekcijski nadzor od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Odjel inspekcije za vatrogastvo, Područna jedinica Rijeka vezano uz provedbu obveza JLS sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim propisima iz te domene održan je 26. lipnja 2018. godine. U sačinjenom zapisniku nije bilo primjedbi.

Inspekcijski pregled od strane Policijske uprave Primorsko goranske, Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcije zaštite od požara i eksploziva obavljen je 6. srpnja 2018. godine u prostorijama Grada Kastva s ciljem utvrđivanja stanja provedbe mjera zaštite od požara prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2018. U sačinjenom zapisniku nije bilo primjedbi, ali je dana usmena sugestija da se Plan aktivnosti zaštite od požara po točkama 8a., 8b. i 12b. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a za područje Grada Kastva u dijelu ophodnji dopuni točnim rasporedom / satnicom ophodnji, što je i učinjeno.

IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sredstva za financiranje sustava civilne zaštite na području Grada Kastva osigurana u Proračunu temeljem osnovnog financijskog plana iznose 1.170.900 kn i to za:

- civilnu zaštitu 39.000 kuna;

- vatrogastvo 703.500 kuna;

- udruge (HGSS, CK, DDK, SU Estavela, LD Lisjak)) 177.400 kuna;

- ostale potrebe 251.000 kuna.

Planirana sredstva su dostatna za realizaciju planiranih aktivnosti, a točan utrošak sredstava utvrdit će se u okviru izvršenja Proračuna za 2018. godinu.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-13

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr