SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

85.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18 i 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2019. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu (u nastavku: Program) određuju se poslovi održavanja:

- nerazvrstanih cesta,

- javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- javnih zelenih površina,

- građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- groblja,

- čistoće javnih površina,

- javne rasvjete.

Programom se određuje:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2019. godine je sljedeći:

Prihod iz komunalne naknade 4.650.000,00 kn

Prihod od godišnje grobne naknade 350.000,00 kn

Prihod iz naknade za uređenje

voda i vodnog doprinosa 190.000,00 kn

Prihod iz proračuna 250.000,00 kn

UKUPNO 5.440.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 5.440.000,00 kuna.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-10

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr