SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

84.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18 i 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2019. godinu

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radiuređenja neuređenih dijelova građevinskog područja i

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi uuređenim dijelovima građevinskog područja,

te druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) (u nastavku: Zakon) i posebnim zakonom.

Članak 2.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture.

Troškovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Članak 3.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2019. godine je sljedeći:

Prihod iz komunalnog doprinosa 3.000.000,00 kn

Prihod iz naknade za koncesiju 5.000,00 kn

Prihod iz naknade za dodjelu grobnog

mjesta na korištenje 600.000,00 kn

Prihod iz namjenskih primitaka

od zaduživanja 7.800.000,00 kn

Prihod iz proračuna 6.857.200,00 kn

UKUPNO 18.262.200,00 kn

Članak 4.

U 2019. godini planira se građenje sljedećih građevina komunalne infrastrukture:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 18.262.200,00 kuna.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 6.

Sastavni dio ovog Programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa:021-05-18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-9

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

Prilog I

PROGRAM
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom u 2019. godini na području Grada Kastva

Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Kastva u 2019. godini.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini na području Grada Kastva sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn financirat će se iz sredstava proračuna za namjene kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr