SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

82.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18 i 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Kastva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se vrste komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Kastva, način obavljanja komunalne djelatnosti, organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Kastva.

II. VRSTE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenjei/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

Članak 3.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kastva su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih vodapodrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjenepodrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 5.

Uslužne komunalne djelatnosti na području Grada Kastva su:

1. komunalni linijski prijevoz putnika,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka možese osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Članak 6.

Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području.

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 7.

Obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Kastva organizira se i obavlja na način uređen Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/ 18) (u daljnjem tekstu: Zakon), posebnim propisom i ovom Odlukom.

Članak 8.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: isporučitelj komunalne usluge) obavlja ovu djelatnost u skladu saZakonom te općim aktima i ugovorima donesenim odnosno sklopljenim na temelju Zakona, ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

Isporučitelj komunalne usluge ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti isporuku komunalne usluge korisniku.

Isporučitelj komunalne usluge obvezan je o prekidu isporuke komunalnih usluga i razlozima tog prekida obavijestiti javnost na prikladan način odmah nakon saznanja okolnosti koje su uzrokovale prekid.

Članak 9.

Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnudjelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s Gradom Kastvomugovor o isporuci komunalne usluge.

Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela Grada Kastva.

Općim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se:

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, na mrežnim stranicama Grada Kastva te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

Članak 10.

Korisnik komunalne usluge dužan je koristiti se komunalnomuslugom na način propisan općim uvjetima isporuke komunalne usluge i određen ugovorom o isporuci komunalne usluge te je dužan suzdržavati se od radnji kojima bi se nanosila šteta isporučitelju komunalne usluge odnosno komunalnoj infrastrukturi.

Korisnik komunalne usluge dužan je plaćati cijenu za pružene komunalne usluge i javna davanja koja se plaćaju uz komunalnu uslugu ili u vezi s komunalnom uslugom.

III. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 11.

Na području Grada Kastva komunalne djelatnosti obavljaju:

- trgovačko društvo,

- pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

- pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Komunalne djelatnosti koje obavlja trgovačko društvo

Članak 12.

Komunalne djelatnosti koje na području Grada Kastva obavlja trgovačko društvo su:

- održavanje čistoće javnih površina osim čišćenja snijega i leda

- komunalni linijski prijevoz putnika

Članak 13.

Trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo Grada Kastva.

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. tvrtku društva kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti,

2. komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava,

3. rok na koji se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti i

4. obveze društva prema osnivaču.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije

Članak 14.

Na području Grada Kastva se temeljem koncesije obavljaju dimnjačarski poslovi.

Članak 15.

Davatelj koncesije iz članka 14. je predstavničko tijelo Grada Kastva.

Članak 16.

Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje načinaobračuna naknade za koncesiju, koja nisu uređena Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije.

Članak 17.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna Grada Kastva - davatelja koncesije na način propisanpropisom kojim se uređuju koncesije.

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti

Članak 18.

Komunalne djelatnosti koje se na području Grada Kastva obavljaju na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti su:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje groblja,

- čišćenje površina javne namjene od snijega i leda

- održavanje javne rasvjete,

Članak 19.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u imeGrada Kastva sklapa gradonačelnik Grada Kastva.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg komunalnih usluga,

4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 20.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

IV. FINANCIRANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 21.

Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti financira se sredstvima:

1. iz cijene komunalne usluge,

2. iz proračuna jedinice lokalne samouprave,

3. iz prihoda određenih posebnim zakonima,

4. iz ostalih prihoda.

V. CIJENA KOMUNALNE USLUGE

Članak 22.

Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti.

Članak 23.

Cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj komunalne usluge na način propisan Zakonom i posebnim propisima.

Članak 24.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik komunalnihusluga i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnusuglasnost gradonačelnika Grada Kastva.

Prijedlog za davanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja te usluge,

2. strukturu cijene komunalne usluge i

3. datum od kojega se primjenjuje cijena.

Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu ili dopunu cjenika komunalnih usluga, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, sadrži:

1. predloženu novu cijenu komunalne usluge i njezinu strukturu,

2. postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu i

3. razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom.

Gradonačelnik Grada Kastva dužan je očitovati se u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Ako se gradonačelnik Grada Kastva ne očituje u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da je suglasnost dana.

Članak 25.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je cjenik komunalne usluge objaviti na svojoj oglasnoj ploči i na svojim mrežnim stranicama.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se cjenika komunalnih usluga.

Članak 26.

Cijena komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge za isporučenu uslugu na temelju ispostavljenog računa.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je korisnik usluge.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/ 18).

Članak 28.

Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, sklopljenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), nastavlja s radom do isteka važenja tih ugovora.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-7

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr