SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

80.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 4/18 i 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva
za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, preraspodjela sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji iz Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Proračun sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke Grada Kastva i proračunskog korisnika.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashodai izdataka iskazanih prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi za aktivnosti i projekte za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Plan razvojnih programa uključuje: ciljeve razvoja, mjere, pokazatelje rezultata te vezu s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:

- programe, projekte i aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela te upravnih tijela

- proračunskog korisnika Dječji vrtić Vladimir Nazor

- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim projektima i aktivnostima.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Upravni odjel za financije i razvoj izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.

Pročelnici upravnih odjela i odgovorna osoba proračunskog korisnika iz članka 3. ove Odluke

odgovorni su za planiranje i izvršavanje Proračuna iz svoje nadležnosti, kao i za zakonito, svrhovito,učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Odgovornost za izvršavanje Proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, za izdavanje naloga zaplaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatuu korist proračunskih sredstava.

Sredstva za financiranje javnih rashoda raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjelima), pri čemu su upravni odjeli određeni za nositelje sredstava za svoje programe/aktivnosti/projekte, te zaprograme proračunskih korisnika za koje su nadležni.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Gradonačelnik.

Članak 5.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene utvrđene u Proračunu. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene. Iznimno od ove odredbe, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu.

Sredstva za pokroviteljstva, aktivnosti i projekte koje se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Gradonačelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Gradskog vijeća.

Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

Članak 6.

U Proračunu su utvrđena sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 140.000 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, a o istome izvještava Gradsko vijeće.

Članak 7.

Prihodi i primici koje korisnici proračuna ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi i primici Proračuna.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se od obveze uplate u Proračun te se planiraju u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Članak 8.

Isplata sredstava iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji.

Za svaku knjigovodstvenu ispravu obavljaju se sve potrebne kontrole.

Odgovorna osoba ili gradonačelnik, u slučaju odsutnosti odgovorne osobe, mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik nadležnog odjela.

Upravni odjel za financije i razvoj vrši isplatu na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje ovlaštena osoba.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljenih od pravne osobe kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i razvoj.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

Članak 9.

Aktivnosti i projekti za koje su sredstva bila osigurana u proračunu prethodne godine, a koji nisu izvršeni u prethodnoj godini do visine utvrđene proračunom, mogu se prenijeti i izvršavati u tekućoj godini do iznosa neutrošenih sredstava uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 10.

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama i ostalim korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 1.000,00 kuna.

Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem javnog poziva o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih i raspoloživih sredstava.

Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog programa.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi.

Sve ugovore zaključuje i potpisuje gradonačelnik.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 11.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

Članak 12.

Financijskom i nefinancijskom imovinom u vlasništvu Grada Kastva upravlja Gradonačelnik, osim u slučaju stjecanja i otuđivanja pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini uz uvjet da je stjecanje i otuđivanjenekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno uskladu sa zakonskim propisima.

Financijskom i nefinancijskom imovinom u vlasništvu Korisnika upravlja čelnik Korisnika u skladu s vlastitim statutom.

Knjigovodstvenu evidenciju nefinancijske imovine Grada vodi Upravni odjel za financije i razvoj.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 13.

Grad Kastav može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu dugoročnih kredita s pripadajućim kamatama imaju u izvršenju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Očekivani iznos duga na kraju 2019. godine iznosit će 18.570.869,49 kuna.

Grad Kastav se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različitedinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad se može kratkoročno zadužiti do iznosa od 3.000.000,00 kuna uzimanjem kredita ilizajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija te uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun.

Proračunski korisnik Gradamože se zaduživati samo uz suglasnost Grada sukladno propisima.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

Članak 14.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

Članak 15.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 16.

Nadležni upravni odjel ovlašten je kod proračunskih korisnika kao i kod ostalih korisnika proračunskih sredstava obavljati nadzor utroška sredstava proračuna za namjene za koje susredstva osigurana.

U slučaju da se nadzorom iz stavka 1. ovog članka utvrdi da je proračunski korisnik odnosno korisnikproračunskih sredstava Proračuna utrošio nenamjenski, Upravni odjel za financije i razvoj naložit će istome povrat sredstava u Proračun Grada.

VII. PRERASPODJELA SREDSTVAI URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 17.

Proračunska sredstva se mogu preraspodijeliti na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Gradonačelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelisredstava.

Članak 18.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, te neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 19.

Proračunski korisnici dužni su prije izrade prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova dobiti suglasnost Upravnog odjela za financije i razvoj. Navedeno se odnosi na sve prihode i primitke te rashode i izdatkeproračunskih korisnika bez obzira na izvor.

O pristupanju izradi prijedloga izmjena i dopuna Proračuna odlučuje gradonačelnik o čemu proračunskog korisnika obavještava Upravni odjel za financije i razvoj.

Proračunski korisnici pri izradi prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova dužni su slijeditiupute Upravnog odjela za financije i razvoj.

Po dobivenoj suglasnosti, prijedlog izmjena i dopuna financijskih planovaproračunski korisnici dostavljaju na usvajanje nadležnom tijelu proračunskog korisnika. Usvojeneizmjene i dopune šalju se upravnom odjelu nadležnom za proračunskog korisnika koji ih potomdostavlja Upravnom odjelu za financije i razvoj koji izrađuje objedinjeni nacrt izmjena i dopuna Proračuna te dalje postupa prema odredbama Zakona o proračunu. Nakon što Gradsko vijeće Grada Kastva usvoji izmjene i dopune Proračuna, proračunski korisnici izmjene i dopune svojih financijskih planovepodnose na usvajanje nadležnom tijelu proračunskog korisnika ukoliko postoje razlike u odnosu na predloženi financijski plan proračunskog korisnika.

VIII. ODGODA PLAĆANJA, OBROČNA OTPLATA DUGA, OTPIS ILI DJELOMIČNI OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 20.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranjeduga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnuotplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.

Gradonačelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-5

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr