SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

63.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/ 17) te članka 38. Statuta Općina Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14 i 70/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine« broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba (»Narodne novine« broj 26/15), Općinskovijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga2018.godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Pravilnikao financiranju javnih potreba Općine Omišalj

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju javnih potreba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15) u članku 6. stavku 1. točka 4. briše se.

Članak 2 .

U članku 20. stavku 2. brojka: »30« zamjenjuje se brojkom: »120«.

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, Povjerenstvo za provjeru prijava će pristupiti postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članove Povjerenstva za provjeru prijava predlaže Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj, a imenuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Povjerenstvo za provjeru prijava ima predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo za provjeru prijava radi na sjednicama i sastavlja zapisnik.

Povjerenstvo za provjeru prijava ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta mora dovršiti u roku od 15 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

Članovi Povjerenstva za provjeru prijava nemaju pravo na naknadu.«

Članak 4.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Članove Povjerenstva za ocjenjivanje predlaže Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj, a imenuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja ga Općinskom vijeću u roku od 30 dana od zaprimanja odluke Povjerenstva za provjeru prijava.«

Članak 5.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nakon Odluke Općinskog vijeća o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Omišalj će javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.«

Članak6.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-26

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr