SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

58.

Na temelju članka 2. stavka 1. podstavka 6. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 47/14 i 69/ 17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 29. studenoga 2018. godine donijelo je

PROGRAM
mjera za nova zapošljavanja

Članak 1.

Programom mjera za nova zapošljavanja utvrđuje se cilj, korisnici, vrste potpora, pojedinačni iznosi potpora, uvjeti za dodjelu potpora te postupak dodjele potpore.

Članak 2.

Cilj ovog programa je smanjenje broja nezaposlenih osoba s područja Općine Omišalj.

Članak 3.

Korisnici mjera iz ovog programa (u daljnjem tekstu: korisnici) mogu biti svi poslodavci.

Potpore se temeljem ovog programa ne mogu dodijeliti:

1.poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

2.poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona

3.poduzetnicima koji nemaju sjedište u RH, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH u trenutku podnošenja prijave za potporu

4.poduzetnicima koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH, odnosno u zemlji u kojoj su osnovani

5.poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi

6.poduzetnicima koji imaju dospjeli dug prema Općini Omišalj

Članak 4.

Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se primjenjuju propisi kojima se uređuju potpore male vrijednosti.

Članak 5.

Smanjenje nezaposlenosti i nova zapošljavanja ostvarit će se provođenjem sljedećih mjera:

1.potpora za zapošljavanje nezaposlenih osoba

2.potpora za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja

3.potpora za zapošljavanje bivših stipendista Općine Omišalj

Potpora za zapošljavanje nezaposlenih osoba

Članak 6.

Korisnici:

.poduzetnici iz članka 3. ovog Programa.

Namjena:

.dodijeljena potpora se može koristiti za subvenciju troškova plaće (bruto II) koju ostvaruje korisnik za zapošljavanje na neodređeno ili određeno vrijeme nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Općine Omišalj, bez obzira na staž, dob, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno 30 dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu po ovom pozivu.

Općina Omišalj će potporu isplaćivati za nezaposlenu osobu koja ostvaruje uvjete propisane ovim Programom i to prema redosljedu prijave na Javni poziv iz članka 10. ovog Programa, a do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu Općine Omišalj.

Iznos potpore:

1.adresa/sjedište korisnika koji ostvaruje potporu je područje Općine Omišalj - 1.000 kuna mjesečno

2.adresa/sjedište korisnika koji ostvaruje potporu je izvan područja Općine Omišalj - 500 kuna mjesečno

Trajanje potpore:

.12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog osposobljavanja

Članak 7.

Korisnici:

.poduzetnici iz članka 3. ovog Programa

Namjena:

.dodijeljena potpora se može koristiti za subvenciju troškova plaće (bruto II) koju ostvaruje korisnik za zapošljavanje na neodređeno ili određeno vrijeme nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Općine Omišalj, bez obzira na zanimanje i kvalifikaciju te koje kumulativno ostvaruju sljedeće uvjete: da su mlađe od 29 godina, da su uspješno završile stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod korisnika, da od završetka stručnog osposobljavanja nije prošlo više od 12 mjeseci, da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te da prethodna 30 dana nisu bile u radnom odnosu.

Općina Omišalj će potporu isplaćivati za nezaposlenu osobu koja ostvaruje uvjete propisane ovim Programom i to prema redosljedu prijave na Javni poziv iz članka 10. ovog Programa, a do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu Općine Omišalj.

Iznos potpore:

1.adresa/sjedište korisnika koji ostvaruje pomoć je područje Općine Omišalj - 1.000 kuna mjesečno

2.adresa/sjedište korisnika koji ostvaruje pomoć nije područje Općine Omišalj - 500 kuna mjesečno

Trajanje potpore:

.12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje bivših stipendista Općine
Omišalj

Članak 8.

Korisnici:

.poduzetnici iz članka 3. ovog Programa.

Namjena:

.dodijeljena potpora se može koristiti za subvenciju troškova plaće (bruto II) koju ostvaruje korisnik za zapošljavanje na neodređeno ili određeno vrijeme nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Općine Omišalj, bez obzira na zanimanje i kvalifikaciju, uz uvjet da su bivši stipendisti Općine Omišalj koji su stipendiju ostvarivali za cijelo razdoblje obrazovanja za pojedinu stručnu spremu te da ih korisnik zapošljava upravo na tu stručnu spremu.

Općina Omišalj će potporu isplaćivati za nezaposlenu osobu koja ostvaruje uvjete propisane ovim Programom i to prema redosljedu prijave na Javni poziv iz članka 10. ovog Programa, a do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu Općine Omišalj.

Iznos potpore:

1.adresa/sjedište korisnika koji ostvaruje pomoć je područje Općine Omišalj:

a.osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem - 50% troškova plaće (bruto II), do maksimalno 3.000 kuna mjesečno

b.osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja - 50% troškova plaće (bruto II), do maksimalno 4.500 kuna mjesečno

2.adresa/sjedište korisnika koji ostvaruje pomoć nije područje Općine Omišalj:

a.osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem - 50% troškova plaće (bruto II), do maksimalno 1.500 kuna mjesečno

b.osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja - 50% troškova plaće (bruto II), do maksimalno 2.250 kuna mjesečno

Trajanje potpore:

.12 mjeseci

Članak 9.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog programa osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Članak 10.

Za provedbu mjera iz ovog programa Općinski načelnik raspisuje javni poziv.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Općine Omišalj i na oglasnim pločama na području općine Omišalj.

Prijava na javni poziv podnosi se Općini Omišalj u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Upravni odjel.

Uz prijavu podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u javnom pozivu.

Ocjenu pristiglih prijava vrši Upravni odjel.

Temeljem provedenog javnog poziva i ocjene prijava, Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela dodjeljuje korisniku potporu.

Članak 11.

Općinski načelnik sklapa ugovor o dodjeli potpore s korisnikom.

Ugovorne obveze korisnika vezane uz pojedinu mjeru ovog programa utvrđuju se ugovorom.

Članak 12.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

KLASA:023-01/17-01/16

URBROJ:2142-06-18-01-1

Omišalj, 29. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik:
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr