SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

47.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar
za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2019. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja i to:

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su:

-održavanje nerazvrstanih cesta

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

-održavanje javnih zelenih površina

-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-održavanje groblja i krematorija unutar groblja

-održavanje čistoće javnih površina

-održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=  1,300.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

-održavanje nerazvrstanih cesta . . . . . . =                 225.000,00 kn

-prometna signalizacija . . . . . . . . . . . . . . . .=           25.000,00 kn

-asfaltiranje nerazvrstanijh cesta . . . . . . .=               600.000,00 kn

-uređenje šetnice Centar-Ambulanta . . .=                450.000,00 kn

2.ODVODNJA OBORINSKIH VODA . . . =        8.600,00 kn

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

-odvodnja atmosferskih voda . . . . . . . . . =               8.600,00 kn

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =              1,247.460,00 kn

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

-čišćenje plaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =              415.000,00 kn

-košnja trave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =               150.000,00 kn

-hortikultura - cvjetnice,zelene
površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=             140.000,00 kn

-popravak i farbanje klupa i igrala .. . . . =    12.500,00 kn

-uređenje kamenih vaza . . . . . . . . . . . . . .=  30.0000,00 kn

-postavljanje i skidanje zastavica . . . . . . . = 6.250,00 kn

-postavljanje i skidanje psihološke brane =  6.250,00 kn

-zamjena plutajućih ograda za plaže . . . . =  8.000,00 kn

-održavanje javnih površina prema
nalozima kom.red. i JUO-a . . . . . . . . . . =    30.000,00 kn

-održavanje javnih površina (manji
građevinski radovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . =  40.000,00 kn

-održavanje i uređenje platoa oko
crkve BDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =   200.000,00 kn

-komunalne usluge (potrošnja vode
za javne površine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 15.000,00 kn

-usluge dezinsekcije i deratizacije . . . . . . .= 65.000,00 kn

-nadzor nad DDD mjerama . . . . . . . . . . . .= 9.460,00 kn

-prihranjivanje plaža . . . . . . . . . . . . . . . . .= 120.000,00 kn

4.ODRŽAVANJE GROBLJA I
KREMATORIJA =36.000,00 kn

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

-održavanje i čišćenje groblja . . . . . . . . .=   15.000,00 kn

-odvoz otpada sa groblja . . . . . . . . . . . . =    14.000,00 kn

-komunalne usluge (potrošnja vode
za groblje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2.000,00 kn

-održavanje i čišćenje mrtvačnice . . . . . . =  5.000,00 kn

5.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE = 375.000,00 kn

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

-električna energija (javna rasvjeta) . . =       150.000,00 kn

-održavanje javne rasvjete . . . . . . . . . . =      125.000,00 kn

-priključci i otkup snage . . . . . . . . . . . . =     100.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =2,967.060,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu iz sredstava:

-komunalna naknada . . . . . . . . . . . . . . =      2,000.000,00 kn

-boravišna pristojba . . . . . . . . . . . . . . . . =    600.000,00 kn

-ostali proračunski prihodi . . . . . . . . . . .=    367.060,00 kn

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-24

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr