SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

46.

Na temelju članaka 67. - 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar
za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2019. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura jesu:

1.nerazvrstane ceste

2.javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3.javna parkirališta

4.javne garaže

5.javne zelene površine

6.građevine i uređaji javne namjene

7.javna rasvjeta

8.groblja i krematoriji na grobljima

9.građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređajakomunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovim Programom određuju se:

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

-građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja a sve kao procjenu troškova građenja.

Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . .=    700.000,00 kn

-prihod od poreza na korištenje
javnih površina . . . . . . . . . . . . . . . . . . =       1,000.000,00 kn

-prihod od pomoći . . . . . . . . . . . . . . . .=       7,000.000,00 kn

-prihod od prodaje imovine . . . . . . . .=         1,000.000,00 kn

-ostali porezni prihodi . . . . . . . . . . . . . . .=   770.000,00 kn

-primici od zaduživanja . . . . . . . . . . . . =      5,000.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI. . .=        15,470.000,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članak 3.

Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.NERAZVRSTANE CESTE =                 3,590.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Izgradnja ceste »Radna zona Sorinj« =         1,350.000,00 kn

Izgradnja ceste »Za Vrh« =                           1,600.000,00 kn

Izgradnja ceste »Rtić - Romotina« =             500.000,00 kn

Izgradnja ceste prema pročistaču =               100.000,00 kn

Idejni projekt ceste »Andreškići« =              40.000,00 kn

2.JAVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE I
UREĐ.JAVNE NAMJENE =                     10,785.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, porez na korištenje javnih površina, pomoći, prodaja imovine, ostali porezni prihodi, prihodi od zaduživanja.

Zemljište za dječji vrtić =                              180.000,00 kn

Projekt i izgradnja dječjeg vrtića =               150.000,00 kn

Izgradnja spomen područja =                        10.000,00 kn

Dodatna ulaganja na kulturnim dobrima =    10.000,00 kn

Izgradnja, održavanje i uređenje sportskih
igrališta =                                                       200.000,00 kn

Izgradnja azila za napuštene životinje =       20.000,00 kn

Zemljišta (ostali projekti) =                           500.000,00 kn

Urbana oprema =                                           45.000,00 kn

Izrada programa i projekata za EU fondove =70.000,00 kn

Izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a =100.000,00 kn

Izrada ostale projektne dokumentacije =       300.000,00 kn

Katastarska izmjera DGU =                          50.000,00 kn

Izgradnja infrastrukture radne zone =           50.000,00 kn

Uređenja platoa u radnoj zoni =                    100.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske dvorane =   9,000.000,00 kn

3.JAVNA RASVJETA =                            75.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, ostali porezni prihodi.

Proširenje javne rasvjete =                            60.000,00 kn

Proširenje javne rasvjete Rtić - hotel Lopar =15.000,00 kn

4.GROBLJA I KREMATORIJI =            1,020.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Proširenje i uređenje groblja =                      1,000.000,00 kn

Oprema za mrtvačnicu =                               20.000,00 kn

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =15,470.000,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-25

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr