SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

45.

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina), te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda, te rashodi po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Korisnik proračunskih sredstava kojemu su sredstva osiguravaju iz prihoda Proračuna, smije stvarati obveze samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 5.

Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:

-da je namjena odobrena u Proračunu,

-da je svota stvorene obveze na razini odobrene,

-da je ovjerena od načelnika Općine.

Članak 6.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku u iznosu do =10.000,00 kn (desetttisuća kuna) donosi Općinski načelnik i to ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, iznad =10.000,00 (desettisuća kuna) donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik po ovlaštenju vijeća, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 7.

Sredstva za plaće zaposlenih i ostala materijalna prava isplaćuju se prema važećim općim aktima i osiguranim sredstvima. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika Općine Dobrinj utvrđuje Općinsko vijeće općim aktom, na prijedlog Općinskog načelnika.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. obračunavati će se i isplaćivati temeljem Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Sredstva za pokroviteljstva, reprezentaciju, subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku raspoređuje Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 8.

Za realizaciju i kontrolu vlastitih poreza: poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, zadužen je Jedinstveni upravni odjel.

Članak 9.

Za ostvarenje prihoda od poreza na korištenje javnih općinskih površina i ostalih neporeznih prihoda, zadužuje se Općinsko vijeće.

Članak 10.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti financijski plan za proračunsku godinu po mjesecima.

Proračunski korisnik je Centar za kulturu Lopar, te se izvršava konsolidacija Proračuna općine polugodišnje i godišnje.

Prihodi koji proračunski korisnik ostvari od obavljanja poslova i usluga na tržištu (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskim planovima proračunskog korisnika.

Općina Lopar i Centar za kulturu Lopar, kao proračunski korisnik, posluju u okviru riznice i imaju jedan zajednički račun preko kojeg se obavljaju sve transakcije.

Jedinstveni upravni odjel će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna za 2019. godinu izvijestiti Korisnike o odobrenim im sredstvima za proračunsku godinu.

Članak 11.

Godišnji plan nabave Općine donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najboljeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) donosi Općinski načelnik.

Članak 12.

Ako u tijeku godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna predložit će se Izmjene i dopune Proračuna, radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih stavaka izdataka Proračuna uz obrazloženje, a najviše do 5 % sredstava na stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvještava Općinsko vijeće.

Članak 13.

Općinski načelnik ima pravo i obvezu nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitošću i svrsishodnošću uporabe proračunskih sredstava, te je odgovoran za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava u Proračunu.

ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 14.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000,00 kuna bez PDV-a. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke potpisuje Općinski načelnik.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Jedinstveni upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote, vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel.

PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 15.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima.

Isplatu predujma do iznosa od =20.000,00 kuna odobrava načelnik, a za veći iznos potrebna je prethodna suglasnost Općinskog vijeća.

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 16.

Odluku o zaduživanju općine za razvojne i kapitalne projekte donosi Općinsko vijeće prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Planirano zaduženje u 2019. godini iznosi =5,000.000,00 kuna.

Trgovačka i druga društva koja su u pretežitom vlasništvu općine Lopar (više od 50%) i ustanove koje je osnovala općina ne mogu se zaduživati dugoročno bez odobrenja Općinskog vijeća. Općina može dati jamstva tim subjektima do visine koja je utvrđena Zakonom o proračunu i Pravilnikom o zaduživanju.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

Članak 17.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će Općinskom načelniku i Općinskom vijeću šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Općinski načelnik podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću do 15. rujna tekuće proračunske godine i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

O rezultatu poslovanja odlučuje Općinsko vijeće donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-28

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr