SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

41.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2018. godini

Članak 1.

Ovim II. Izmjenama i dopunama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Lopar za 2018. godinu i to:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javna rasvjeta

Program sadrži opis poslova s procjenjenim troškovima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te potrebna financijska sredstva za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

Prihodi i primici za građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete su:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . . =   1,000.000,00 kn

-prihod od poreza na korištenje
javnih površina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =500.000,00 kn

-prihod od pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . .=   6,250.000,00 kn

-prihod od prodaje imovine . . . . . . . . . . .=   1,500.000,00 kn

-ostali porezni prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . =639.987,50 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI . . . . . . =9,889.987,50 kn

Članak 3.

Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovih II. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE =                             6,885.800,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, porez na korištenje javnih površina, pomoći, prodaja imovine, ostali porezni prihodi, prihodi od zaduživanja.

Zemljište za dječji vrtić =                              200.000,00 kn

Projekt i izgradnja dječjeg vrtića =                100.000,00 kn

Izgradnja spomen područja =                        0,00 kn

Dodatna ulaganja na kulturnim dobrima =    1.000,00 kn

Izgradnja, održavanje i uređenje
sportskih igrališta =                                       150.000,00 kn

Izgradnja azila za napuštene životinje =       0,00 kn

Zemljišta (ostali projekti) =                           0,00 kn

Izrada programa i projekata za
EU fondove =30.000,00 kn

Izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a =30.000,00 kn

Izrada ostale projektne dokumentacije =       100.000,00 kn

Izmjera nekretnina radi usporedbe s
postojećim stanjem =                                     820.000,00 kn

Katastarska izmjera DGU =                          4.800,00 kn

Izgradnja infrastrukture radne zone =           50.000,00 kn

Uređenja platoa u radnoj zoni =                    400.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske dvorane =   5,000.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =                1,854.187,50 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Izgradnja ceste »Radna zona Sorinj«=          1,570.000,00 kn

Izgradnja ceste »Za Vrh« =                           24.187,50 kn

Izgradnja ceste »Rtić - Romotina« =             60.000,00 kn

Izgradnja ceste prema pročistaču =               0,00 kn

Izgradnja nogostupa =                                   0,00 kn

Parkiralište »Lopar - Melak« =                     200.000,00 kn

3. GROBLJA =                                            1,000.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Proširenje i uređenje groblja =                      1,000.000,00 kn

4. JAVNA RASVJETA =                           150.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, ostali porezni prihodi.

Proširenje javne rasvjete =                            150.000,00 kn

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovih II. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =9,889.987,50 kn osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-23

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr