SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 68/2018) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 19. sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

-područja zona u Gradu Novi Vinodolski u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

-koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

-koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

-rok plaćanja komunalne naknade,

-nekretnine važne za Grad Novi Vinodolski koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se za:

-stambeni prostor,

-garažni prostor,

-poslovni prostor,

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, te

-neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete, te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama, te čini sastavni dio infrastrukture Grada Novi Vinodolski.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojem se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište, koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade.

Članak 3.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski, koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, sredstva prikupljena na temelju komunalne naknade koristit će se i za financiranje vatrogasne djelatnosti.

II.OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

-stambenog prostora,

-poslovnog prostora,

-garažnog prostora,

-građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

-neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Korisnik nekretnina iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu:

-ako je na njega obveza plaćanja komunalne naknade prenesena pisanim ugovorom,

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

-ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika pisanim ugovorom.

Članak 5.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

-danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine, koja se koristi bez uporabne dozvole,

-danom sklapanja ugovora, kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

-danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti, kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

-danom početka korištenja nekretnine, koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 4. ove Odluke, dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, iste prijaviti Upravnom odjelu Grada nadležnom za komunalno gospodarstvo.

Pod drugim podacima iz stavka 2. ovog članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Članak 6.

Obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju vlasnici ili korisnici nekretnina od važnosti za Grad Novi Vinodolski:

-koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog i školskog odgoja,

-koje se upotrebljavaju za bogoslužje,

-koje su u vlasništvu Grada, u slučajevima u kojima bi Grad, kao vlasnik ili korisnik nekretnina bio neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade.

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Rješenje o oslobađanju donosi Upravni odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo po zahtjevu obveznika.

Članak 7.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici ili korisnici stambenog prostora temeljem ugovora o najmu, koji primaju pomoć za uzdržavanje sukladno propisima kojima se uređuje socijalna skrb ili imaju pravo na subvenciju komunalnih usluga po Socijalnom programu Grada Novi Vinodolski, na vrijeme dok takva potreba traje.

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka ovog članka neće biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa drugim osobama, koje imaju vlastita primanja pa im prosječna primanja po članu zajedničkog domaćinstva prelaze iznos primanja po članu domaćinstva utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade iz st. 1. ovog članka, po zahtjevu stranke i uz predočenje dokaza donosi Upravni odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo.

Članak 8.

Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično se mogu osloboditi obveznici plaćanja komunalne naknade

za poslovne prostore posebnom odlukom gradonačelnika, kada obavljaju djelatnost koja je od posebnog značaja za Grad Novi Vinodolski.

Članak 9.

Iznos sredstava za koji osobe iz čl. 7. st. 1. ove Odluke budu oslobođene plaćanja komunalne naknade osigurat će se iz proračuna Grada, na teret stavke kojom se po zakonu predviđaju sredstva za potrebe socijalne skrbi.

Iznos sredstava koji subjekti iz članka 6. i članka 8. ove Odluke budu oslobođeni plaćanja osigurat će se iz proračunskih poreznih i ostalih nenamjenskih prihoda Grada.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja donijet će se tek po osiguranju sredstva u proračunu.

III.VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 10.

Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuje se pet grupa naselja - zona za određivanje visine komunalne naknade, i to:

I. ZONA obuhvaća: dio naselja Novi Vinodolski, i to ulice: Šetnica dr. Franje Tuđmana, Obala Kneza Branimira, Glavica, Lišanjska, Lukavice, dio ulice Senjska - objekti koji se nalaze ispod državne ceste D8, Obala dr. Josipa Sokolića, Obala Petra Krešimira IV, turističko naselje Zagori.

II. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Trg Ivana Mažuranića, Trg Vinodolskog zakona, Frankopanski trg, Korzo hrvatskih branitelja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Dr. Bogoslava Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Mel, Stube I., Stube II., Stari grad, Jurkovo, Kralja Tomislava, dio ulice Senjska - objekti koji se nalaze iznad državne ceste D8, Goranska, ulica Hrastić, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo.

III. ZONA obuhvaća; dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Lokvica, Rasadnik, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Nova ulica, Šenoina, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Prilaz Menci Klement Crnčić, Ogulinska, Povilska, Sopot, 22. lipnja, Osap, Krmpotska, Prisika, prilaz Prisika, Ledenička, Podosap, Ulica Zavnoh-a, prilaz Jamice, Jamice, Pridolska, Zagonjska, Krminska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Palih boraca, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Antuna Mažuranića, Posteni, Prilaz, Andrije Šermana, Građanske škole, Vinodolska, Krasa, Nova Krasa, Vatrogasna, Bočak, Antona Mataije, Bahalin, Mikulja, Šija, Ivanjska, Kalvarija, Zatrep, Sv. Lucije, Primorska, Selačka, Panos, naselje Povile sa ulicama Milana Butkovića, Marijana Butkovića, Dugno, Tepli porat, Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Vodovodna, naselje Klenovica sa ulicama Ribarska obala, Klenovarska staza, Vinodolska ulica, Put Drmuna, Marije Rice, Šćedine, Omladinski prilaz, Frankopanska, Velebitska, Zidinice, Šetalište ispod vrva, Stjepana Radića, Bunjevački prilaz, Valentinov prilaz, Grabići, Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, odvojak Gaj, Krmpotska ruka, Braće Miletići, Kula, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, Žrnovnica, naselje Smokvica - Krmpotska sa ulicama Dugačka, Grgićev prilaz, Krmpotska, Prilaz Krmpotska, Punta, Njivice, Sv. Jakova, Vrilo, Pločice, Krčevina, naselje Sibinj Krmpotski i Kozica (kamp).

IV. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Novljansko Polje, Dubrova, Vinska cesta, Poslovnu zonu Zapad, Pavlomir, Poslovnu zonu Kargač, naselje Donji Zagon, Ledenice, naselje Smokvica - Krmpotska iznad državne ceste D8, Jakov Polje, Drinak, Poljice.

V. ZONA obuhvaća naselja Bater, Breze, Crno, Gornji Zagon, Bile, Javorje, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac, Krmpotske Vodice.

Naselja s područja Grada definirana su čl. 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13 i 18/14).

Koeficijent zone (Kz) u svezi stavka 1. ovog članka iznosi:

-za I. zonu: 1,00

-za II. zonu: 0,66

-za III. zonu: 0,60

-za IV. zonu: 0,53

-za V. zonu: 0,33.

Članak 11.

Koeficijent namjena (Kn) utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene (Kn) iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za pojedini poslovni prostor.

Članak 12.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97 i 117/05), a za građevinsko zemljište, koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Korisnom površinom stambenog, poslovnog ili proizvodnog prostora smatra se i građevinsko zemljište koje je u funkciji stanovanja odnosno, obavljanja poslovne ili proizvodno-industrijske djelatnosti.

U slučaju da se stambeni, odnosno proizvodni prostor i građevinsko zemljište, koristi za obavljanje djelatnosti koje nisu stambenog, odnosno proizvodnog karaktera, smatra se poslovnim prostorom.

Članak 13.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine iz čl. 12. ove Odluke za svaki pojedinačni slučaj utvrđuje se umnoškom:

1. koeficijenta zone (Kz),

2. koeficijenta namjene (Kn) i

3. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B).

Članak 14.

Vrijednost boda (B) svojom Odlukom određuje Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski ne odredi vrijednost boda (B) u roku iz st. 1. ovog članka, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda (B) se ne mijenja.

Vrijednost boda (B) određuje se na temelju procjene troškova održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 15.

Kada se u poslovnom prostoru ili građevinskom zemljištu, obavljaju dvije ili više djelatnosti, primjenjuje se za cijeli poslovni prostor ili građevinsko zemljište koeficijent namjene (KN) prema djelatnosti koja se obavlja u pretežitom dijelu istoga.

Članak 16.

Za poslovni prostor, građevinsko zemljište ili proizvodni prostor u kojem se prestala obavljati djelatnost primjenjuje se koeficijent namjene prema djelatnosti koja se zadnja obavljala u tom prostoru do trenutka prenamjene prostora temeljem propisa kojim se uređuje postupak utvrđivanja namjene prostora.

Za uređeni poslovni prostor koji nije priveden namjeni utvrđuje se koeficijent djelatnosti iz članka 11. ove Odluke »ostale poslovne djelatnosti« umanjen za 50%.

Članak 17.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja duže od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

Obveznici komunalne naknade za prostore iz stavka 1. ovog članka mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi do kraja siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu za koju se izmjena rješenja traži, uz predočenje dokaza o neobavljanju svoje djelatnosti dulje od šest mjeseci od strane nadležnih tijela ili vlastite pismene izjave ovjerene od strane javnog bilježnika.

Članak 18.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima, koji se nalaze na području Grada Novi Vinodolski.

Ukoliko je visina utvrđene komunalne naknade na godišnjoj razini za objekte iz stavka 1. ovog članka, viša od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda za prethodnu godinu, obveznici komunalne naknade mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi za tekuću godinu u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje završnog računa za prethodnu godinu nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za izmjenu rješenja, obveznik je dužan dostaviti dokaz o visini ukupnog prihoda za prethodnu godinu (završni račun, izjava ovlaštene osobe ovjerena kod javnog bilježnika i slično).

Visina komunalne naknade obračunat će se u mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

IV.UTVRĐIVANJE OBAVEZE I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 19

Upravni odjel Grada, nadležan za komunalno gospodarstvo, najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu donosi Rješenje o komunalnoj naknadi, ako se odlukom Gradskog vijeća mijenja visina boda (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu, te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 nekretnine,

-obračunska površina nekretnine,

-godišnji iznos komunalne naknade,

-mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno,

-rok plaćanja mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i

-rok plaćanja od 8 dana od dana konačnosti rješenja, za obvezu plaćanja komunalne naknade od dana utvrđivanja iste do dana konačnosti rješenja.

Komunalna naknada plaća se mjesečno sa rokom dospijeća zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na načiin propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primijenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv Rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi, te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/13).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-03/18-01/16

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 27.11.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr