SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

211.

Na temelju članka 44. stavak 2. i 6., članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/80 i 136/12 i 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici od 29. studenog 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta »Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ - put ka total quality managment (TQM)«

Članak 1.

Daje se suglasnost Nastavnom zavodu za javno zdravstvo za kreditno zaduženje u iznosu od 2.371.511 kuna, uvećano za kamate i naknade banke, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a u svrhu financiranja ulaganja i opremanja objekata u sklopu projekta »Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ - put ka total quality managment (TQM)«

a pod slijedećim uvjetima:

1.Korisnik kredita: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

2.Davatelj kredita: Erste&Steiermarkische bank d.d.

3.Iznos glavnice kredita: 2.371.511,00
(dvamilijunatristosedamdesetijednatisućapetstojedanaestkuna)

4. Valuta: HRK

5. Namjena: dugoročni kredit za investicije

6. Krajnji rok korištenja: 31.12.2018.

7.Rok otplate: 4 godine, bez počeka, po isteku roka korištenja

8.Dinamika otplate: u jednakim mjesečnim ratama

9.Način korištenja: jednokratna isplata na poslovni račun Zavoda, neposredno po potpisu Ugovora nakon dobivene suglasnosti, uz ugovornu obvezu naknade dostave dokaza o namjenskom korištenju sredstava u roku do 30.9.2019.

10.Kamatna stopa: 1,50 % godišnje, fiksna

11.Naknada za obradu zahtjeva: 0,25% jednokratno na odobreni iznos kredita

12.Naknada za rezervaciju sredstava: 0% godišnje

13.Instrument osiguranja: obična zadužnica

14.Izuzeće od naplate naknade za prijevremeni povrat dugoročnog kredita zatražit će se u trenutku prijevremenog povrata. Banka ima pravo naplatiti jednokratnu naknadu u visini od 2% od prijevremeno uplaćenog iznosa.

-Cijena ponude u kn:

o Kamatna stopa (%): 1,5%

A.Iznos kamate: 73.630,03 kn (slovima:sedamdesettritisućešestotridesetkunaitrilipe)

B.Iznos naknade za obradu kredita: 5.928,78 kn (slovima:pettisućadevetstodvadestosamkunasedamdesetosamlipa)

C.Iznos interkalarne kamate: 1.581,01 kn (slovima:tisućupetstoosamdesetjednukunuijednalipa)

D.Iznos ostalih troškova kredita: nema

CIJENA PONUDE - KONAČNA
(A+B+C+D): 81.139,82 KN

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnatelju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije da s Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, zaključi Ugovor o kreditu radi financiranja nabavke opreme i ulaganja temeljem projekta »Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ - put ka total quality managment (TQM)« u vrijednosti od 2.371.511 kuna (slovima: dvamilijunatristosedamdesetjednakunapetstojedanaestlipa) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

Članak 3.

Obvezuje se Nastavni zavod za javno zdravstvo da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

Jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu Nastavni zavod za javno zdravstvo dostavit će i Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Obvezuje se Nastavni zavod za javno zdravstvo da po realizaciji projekta »Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ - put ka total quality managment (TQM)« podnese izvješće Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije putem Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-18

Rijeka, 29. studenog 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr