SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD RAB

95.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
priznanjima Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06 i 2/10) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.«

Članak 2.

U članku 6. iza riječi »osobama« dodaju se riječi »sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Raba«.

Članak 3.

U članku 8. iza prijedloga »na« riječi: »otoku Rabu« zamijenjuju se riječima: »području Grada Raba«.

Članak 4.

U članku 10. iza riječi: »osobi« dodaju se riječi: »sa prebivalištem na području Grada Raba«.

Članak 5.

U članku 12. iza prijedloga: »na« riječi: »otoku Rabu« zamijenjuju se riječima: »području Grada Raba«, a iza riječi: »području« riječ: »otoka« zamijenjuje se riječju: »Grada«.

Članak 6.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnje se dodijeljuje najviše pet javnih priznanja, a istoj se fizičkoj ili pravnoj osobi javno priznanje može dodijeliti jednom u deset godina.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Godišnje se može samo jedna osoba proglasiti počasnim građaninom Grada Raba i može se dodijeliti samo jedna Nagrada Grada Raba, jedna Plaketa Grada Raba, jedna Nagrada za životno djelo Grada Raba i samo jedan Grb Grada Raba.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Pravo podnošenja prijedloga za dodijelu Nagrade Grada Raba, Plakete Grada Raba, Nagrade za životno djelo Grada Raba i Grba Grada Raba imaju članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Raba, vijeća mjesnih odbora, udruge građana te pravne osobe sa sjedištem na području Grada Raba i građani sa prebivalištem na području Grada Raba.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba imaju članovi Gradskog vijeća i Gradonačelnik Grada Raba.«

Članak 8.

Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, ime i prezime predložene fizičke osobe ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o predloženoj osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se se prijedlog podnosi te iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa za koje se predlaže dodjela javnog priznanja.«

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Javna priznanja Grada Raba uručuju predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik Grada Raba na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se održava povodom Dana Grada Raba ili u drugoj svečanoj prigodi.

U izbornoj godini javna priznanja uručuje Gradonačelnik Grada Raba na svečanoj akademiji koja se održava povodom Dana Grada Raba.«

Članak 10.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Evidencija o javnim priznanjima Grada Raba vodi se u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti.«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-2

Rab, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr