SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

100.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 18/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 13. sjednici od 29. studenog 2018. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene
i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj
(UPU 9) (Službene Novine PGŽ 37/13, 37/15, 28/16 i 3/18)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) (Službene Novine PGŽ 37/13, 37/ 15, 28/16 i 3/18) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

U članku 4. iz alineje 24. dodaju se slijedeće alineje:

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 7.1. Provedbenih odredbi stambene namjene oznake S, te na odgovarajući način uskladiti grafički dio plana;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 3.1. Provedbenih odredbi poslovne namjene oznake K2, te na odgovarajući način uskladiti grafički dio plana.

Članak 3.

U članku 7. iza alineje 14.dodaje se slijedeća alineja:

.Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznake 3.1 i 7.1 Provedbenih odredbi plana.

Članak 4.

Svi ostali članci Odluke ostaju na snazi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/13-01/48

Urbroj: 2213/01-01-18-29

Mali Lošinj, 29. studenog 2018. god.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr