SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

99.

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 29. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na
području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

(1) Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja (KLASA: 810-01/18-01/02, URBROJ: 2213/01-01- 18-2, od 08. ožujka 2018. godine).

Članak 2.

(1) Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

*prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 810-01/18-01/02

URBROJ: 2213/01-01-18-7

Mali Lošinj, 29. studenog 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr