SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

56.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/ 08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2018. godine, donosi

ODLUKU
o načinu davanja na korištenje prostora u objektima
u vlasništvu Općine Dobrinj

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Dobrinj dodijeljenih mjesnim odborima i ostali prostori (u daljnjem tekstu: prostor).

Članak 2.

Utvrđuje se da su prostori koji se koriste za obavljanje djelatnosti mjesne samouprave uključujući i opremu, dani na korištenje mjesnim odborima na neodređeno vrijeme bez naknade.

Prostor se prvenstveno koristi za potrebe rada vijeća mjesne samouprave, a povremeno prema ukazanoj potrebi i mogućnostima, i drugim subjektima, sukladno ovoj Odluci.

Popis prostora u objektima u vlasništvu Općine Dobrinj nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

II. NAČIN KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 3.

Prostor semože dati na korištenje pravnim, fizičkim osobama i organizacijama (dalje u tekstu: korisnici), ako se time ne ometa djelatnost mjesne samouprave.

Prostor mjesne samouprave može se dati na korištenje jednokratno i privremeno ili povremeno uz naknadu ili bez naknade pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 4.

Prostor se može koristiti:

1.Jednokratno,

2.Privremeno ili povremeno.

Pod jednokratnim korištenjem u smislu prethodnog stavka smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje ponekad od vremena do vremena.

Pod privremenim ili povremenim korištenjem smatra se korištenje prostora u određene sate u toku određenog dana u tjednu ili mjesecu prema dodijeljenim terminima kroz određeno razdoblje.

III. KORIŠTENJE PROSTORA BEZ NAKNADE

Članak 5.

Bez naknade prostor se daje se na korištenje:

-vijeću i drugim tijelima mjesne samouprave,

-tijelima Općine Dobrinj,

-humanitarnim, socijalnim, kulturnim, sportskim i drugih društvenim pravnim osobama (organizacijama) koje djeluju na području općine Dobrinj,

-za aktivnosti civilne zaštite i sustava zaštite i spašavanja.

IV. KORIŠTENJE PROSTORA UZ NAKNADU

Članak 6.

Prostor se daje se na korištenje korisnicima uz naknadu ako je:

-korisnik osoba koja obavlja djelatnost s naplatom,

-korisnik fizička osoba u privatne svrhe(npr. različite vrste proslave),

-korisnik registriranapolitička stranka i članovi liste grupe birača.

Članak 7.

Visina naknade za jednokratno korištenje prostora određuje se prema namjeni korištenja, ovisno o vrsti aktivnosti ili djelatnosti koja se obavlja u prostoru.

Visina naknade za jednokratno korištenje, utrđuje se kako slijedi:

-korisnik osoba koja obavlja djelatnost s naplatom
- 400 kn,

-korisnik fizička osoba u privatne svrhe (npr. različite vrste proslave) - 200 kn,

-korisnik registriranapolitička stranka i članovi liste grupe birača - 300 kn.

U visinunaknade je uključen i paušalni dio režijskih troškova.

Iznos naknade uplaćuje se na IBAN žiro računa Općine Dobrinj.

Kod jednokratnog korištenja prostora, fizičkim osobama s prebivalištem na području općine Dobrinj odobrava se plaćanje 1/2 iznosa naknade iz stavka 2. ovog članka.

Članak 8.

Visina naknade za povremeno ili privremeno korištenje za korisnike koji obavljaju djelatnost s naplatom određuje se prema namjeni korištenja, ovisno o vrsti aktivnosti ili djelatnosti koja se obavlja u prostoru ugovorom.

V.POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA
KORIŠTENJE PROSTORA

Članak 9.

Prostor se daje na korištenje temeljem podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za korištenje prostora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, a obavezno sadrži:

-naziv, odnosno ime i prezime, OIB, podnositelja zahtjeva,

-podatke o prostoru za koji se traži korištenje,

-vrstu djelatnosti i svrhu odnosno namjenu za koju se traži prostor,

-terminza koji se traži korištenje,

-potpis i kontakt adresu.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

Jedinstveni upravni odjel ima obvezu o podnošenju zahtjeva obavijestiti predsjednika mjesnog odobra, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana podnošenja zahtjeva radi davanja suglasnosti za korištenje prostora.

Članak 10.

Prostor se jednokratno koristi temeljem pisanog odobrenja općinskog načelnika po dobivanju suglasnosti mjesnog odbora.

Članak 11.

Prostor se privremeno ili povremeno koristi temeljem ugovora o korištenju prostora kojeg potpisuje općinski načelnik po dobivanju suglasnosti mjesnog odbora.

Članak 12.

Ugovor iz članka 11. ove Odluke sadržava:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o prostoru koji se daje na korištenje,

-podatke o aktivnostima ili djelatnosti koju korisnik može obavljati u prostoru,

-iznos naknade za korištenje prostora i način plaćanja ukoliko se prostor koristi uz naknadu,

-vrijeme korištenja prostora,

-odredbe o uvjetima korištenju prostora (kućni red),

-odredbe o prestanku ugovora,

-mjesto i datum sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

VI. OSTALA PRAVA I OBVEZE

Članak 13.

Korisnik prostora, bez obzira na naknadu, dužan je:

-za vrijeme trajanja svoje aktivnosti pridržavati se kućnog reda,

-pridržavati se uputa o korištenju prostora,

-čuvati opremu i inventar koji se nalazi u prostoru,

-nakon korištenja prostora, pregledati prostor i dovesti ga u prvobitno stanje (očistiti prostor, ugasiti svjetla, zatvoriti prozore, složiti inventar, zaključati prostor), a ključ vratiti mjesnom odboru,

-onemogućiti pristup u prostorije trećim osobama, odnosno osobama koje nisu u izravnoj vezi s aktivnostima korisnika.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 14.

Korisnik prostora dužan je nadoknaditi svu eventualnu nastalu štetu u prostoru koji je koristio, ako je istu prouzročio odnosno ako je nastala u vezi s korištenjem prostora od strane korisnika.

Članak 15.

U slučaju iznimne potrebe za korištenjem prostora u odobrenom terminu za potrebe mjesne samouprave, korisnik prostora će biti obaviješten najkasnije dva (2) dana ranije, s tim da će mu se, ako to zatraži, osigurati zamjenski termin.

Članak 16.

Evidenciju o korištenju prostora, izdanim odobrenjima i sklopljenim ugovorima vodi Jedinsteni upravni odjel u suradnji s mjesnim odborima.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-04-01-18-5

U Dobrinju, 28. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

R.B. Naziv Lokacija

(adresa/naselje) Namjena Korisnik

1. Društveni dom Dobrinj Dobrinj Društveni dom MO Dobrinj

2. Društveni dom Gabonjin Gabonjin Društvenidom MO Gabonjin

3. Društveni dom Kras Kras bb Društvenidom -

4. Društveni dom Polje Blatišće 32, Polje Društvene prostorije MO Polje

5. Društveni dom Sužan Sužan Društvene prostorije MO Sužan

6. Društvene prostorije Šilo Šilo Društvene prostorije MO Šilo

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr