SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

51.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 31.i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,53/ 10,10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 13. sjednici, održanoj . studenog 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj
u 2018. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2018. godinu (S.N. PGŽ br. 40/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

STOŽER ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA 5.000,00 A101002

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 430.600,00 A101004

-Vatrogasna zajednica otoka
Krka 400.000,00

-dug protupožarne zaštite 2017 15.600,00

-posebne mjere vlade za
protupožarnu zaštitu 15.000,00

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA KRK 108.500,00 A101005

DVD DOBRINJ 30.000,00 A101006

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 8.000,00 A101007

UKUPNO 582.100,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-18-39

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr