SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

49.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/ 13 i 85/15), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09,53/10,10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj
za 2018. godinu

Članak 1.

U programu javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2018. godinu (Službene novine Primorsko goranske županije br. 1/18, 18/18), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

SPORTSKE MANIFESTACIJE 45.000,00 A100601

-nogometni turniri 10.000,00

-kup Općine Dobrinj u boćanju 20.000,00

-sportaš godine otoka Krka 5.000,00

-ostali rashodi sporta 10.000,00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 70.000,00 A100602

UREĐENJE SPORTSKIH
TERENA 110.000,00 K100603

-uređenje sportskog igrališta Polje 50.000,00

-projekt sportskog centra Čižići 60.000,00

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA 30.000,00 A100604

JAVNE POTREBE U SPORTU 300.000,00 A100626

-Društvo za športsku rekreaciju
»Čižići« 20.000,00

-ŠRK »Čikavica« Šilo 38.000,00

-SRD »Vela sten Čižići 2000« 45.000,00

- Šahovska škola »Goranka« 20.000,00

- Amaterski vaterpolo klub »Šilo« 4.000,00

-Karate klub »Krk Croatia« 6.000,00

-Nogometni klub »Krk« 68.000,00

-KD »Sv.Juraj« Kras 5.000,00

-Planinarsko društvo Obzova 3.000,00

-NK »Ošk« Omišalj 20.000,00

-Veslački klub »Glagoljaš« Omišalj 20.000,00

-KD »Sv.Petar« Gabonjin 13.000,00

-Šahovski klub Liburnija 8.000,00

-Rukometni klub Omišalj 20.000,00

-Nogometni klub »Vihor« Baška 10.000,00

UREĐENJE DJEČJIH
IGRALIŠTA 85.000,00 K100627

- uređenje sportskih terena

UKUPNO 640.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama « Primorsko goranske županije.

Klasa:400-08/17-01/1

Ur.broj:2142-04-01-18-37

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr