SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

47.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12., 15/ 15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09.,10/13, 36/13 i 2/18) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 13. sjednici održanoj dana 28. studenog 2018.g. donosi

II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 ( « Službene novine Primorsko goranske županije« 40/17, 18/18) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00

2. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.716.430,58

3. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 60.000,00

4. Doprinosi za šume 1.000,00

5. Višak prihoda 307.819,42

UKUPNO 3.135.250,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.540.000,00 K100401

- vrtni radovi park Dobrinj 70.000,00

-uređenje javne površine Rasopasno 50.000,00

-uređenje javne površine Šilo 200.000,00

-izrada suhozida 20.000,00

-nogostup Soline 105.000,00

-priključak za električnu energiju 80.000,00

-uređenje javne površine Kras 50.000,00

-uređenje javne cisterne Meline 105.000,00

-uređenje cisterne Gabonjin 20.000,00

-zelena površina na ulazu
u Dobrinj 33.000,00

-metalne ograde 24.000,00

-uređenje obiteljskog parka
Dobrinj 238.000,00

-potporni zid Dobrinj 30.000,00

-uređenje rive Čižići 210.000,00

-uređenje place u naselju
Tribulje - Klanice 110.000,00

-uređenje place Sv. Ivan 100.000,00

-ogradni zid Klimno 95.000,00

UREĐENJE GROBLJA 370.000,00 K100403

-ostala groblja 50.000,00

-mrtvačnica Dobrinj 140.000,00

-groblje Rasopasno 100.000,00

-uređenje groblja Dobrinj 80.000,00

RASVJETNA TIJELA 160.000,00 K100404

-materijal i dijelovi za investicijsko
održavanje j.r. 50.000,00

-rasvjetna tijela 110.000,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 216.250,00 K100405

-izgradnja javne rasvjete 100.000,00

-geolokacija javne rasvjete 116.250,00

GRADNJA CESTA 520.000,00 K100407

- asfaltiranje cesta
Asfaltirati će se dionice cesta po potrebi u naseljima
Dobrinj - Zviranj , Rasopasno, Kras, Polje,
Gostinjac, Klanice i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 50.000,00 K100408
ELEKTROINSTALATERSKI
RADOVI 110.000,00 K100410
REKONSTRUKCIJA JAVNE
RASVJETE 44.000,00 K100411

-izmicanje javne rasvjete iz trafostanica

PROJEKTI JAVNE RASVJETE 55.000,00 K100412
PROJEKTI CESTA 70.000,00 K100413
UKUPNO 3.135.250,00

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-18-35

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr