SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

44.

Temeljem članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 13. sjednici, održanoj 28. studenog 2018. godine, donosi

II. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2018. godini

Članak 1.

U Programu općih javnih usluga 1001 (Službene novine Primorsko goranske županije 40/17, 18/18) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno pet službenika i Općinski načelnik ,kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K) su:

RASHODI OPĆINSKE UPRAVE 1.155.000,00 A100101

-plaće za zaposlene 900.000,00

-ostali rashodi za zaposlene 45.000,00

-doprinos za zdravstveno osiguranje 145.000,00

-doprinos za zaštitu zdravlja na radu 5.000,00

-doprinos za zapošljavanje 20.000,00

-naknade za prijevoz na posao/s posla 40.000,00

ODRŽAVANJE OPREME I
UREĐAJA 284.000,00 A100102

-materijal i dijelovi za tek.i inv.
održavanje 24.000,00

-novogodišnja dekoracija 100.000,00

-opskrba vodom 100.000,00

-usluge održavanja 60.000,00

OSTALE OPĆE USLUGE 168.000,00 A100103

-pogrebne usluge 20.000,00

-veterinarske usluge 30.000,00

-zdravstvene usluge 14.000,00

-ugovori o djelu 24.000,00

-intelektualne usluge 40.000,00

-usluge čišćenja 40.000,00

PRAVNE USLUGE 112.000,00 A100104
IZRADA TROŠKOVNIKA 60.000,00 A100105
GEODETSKO-KATASTARSKE
USLUGE 224.000,00 A100106

-geodetsko-katastarke usluge 112.000,00

-registar nerazvrstanih cesta 112.000,00

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 85.000,00 A100108
OPĆINSKI LIST »FANOT« 190.000,00 A100109

-općinski list »Fanot« - ugovori 80.000,00

-tisak »Fanta« 110.000,00

PREMIJE OSIGURANJA 85.000,00 A100110
PRORAČUNSKA PRIČUVA 50.000,00 A100113
REKONSTRUKCIJA ZGRADE
OPĆINE 680.000,00 K100114

-uređenje općinske zgrade 104 600.000,00

-uređenje općinske zgrade 103 80.000,00

IZBORI 25.000,00 T100115
NABAVA OPREME 140.000,00 K100118

-računala i računalna oprema 20.000,00

-uredski namještaj 10.000,00

-ostala oprema i namještaj 110.000,00

SUFINANCIRANJE MJESNIH
ODBORA 55.000,00 A100119

ARHITEKTONSKE USLUGE 80.000,00 A100122

UGOSTITELJSKE USLUGE 65.000,00 A100123

POKLONI POSLOVNIM
PARTNERIMA 24.000,00 A100124
PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 85.000,00 A100130
SLUŽBENE NOVINE PGŽ 70.000,00 A100131
NABAVA UREDSKOG
MATERIJALA 72.000,00 A100132
- uredski i ostali materijal 24.000,00
- materijal i sredstva za čišćenje i
održavanje 24.000,00
- ostali materijal za potrebe redovnog
poslovanja 24.000,00

LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE
I OSTALO) 68.000,00 A100133

-literatura - časopisi 24.000,00

-knjiga »Krčka kulturna baština« 20.000,00

-knjige 24.000,00

USLUGE TELEFONA,FAXA,
MOBITELA I INTERNETA 50.000,00 A100134

POŠTARINA 110.000,00 A100135

INFORMATIČKA PODRŠKA -
RAČUNALNE USLUGE 75.000,00 A100136

BANKARSKE USLUGE I PLATNI
PROMET 22.000,00 A100137

-bankarske i usluge platnog prometa 20.000,00

-zatezne kamate 2.000,00

TROŠKOVI PROTOKOLA-
VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE 24.000,00 A100138

PROCJENA VRIJEDNOSTI
NEKRETNINA 56.000,00 A100139

ODRŽAVANJE INTERNET
STRANICE 16.000,00 A100140

PRISTOJBE I NAKNADE 100.000,00 A100141

-pristojbe i naknade 20.000,00

-vodna naknada 50.000,00

-naknada porezna uprava 30.000,00

USKLAĐENJE STANJA U PROSTORU
- IZRADA PROJEKATA 90.500,00 T100143

USLUGE RAZVOJA SOTWARE-A 50.000,00 A100144

USPOSTAVA SUSTAVA FINANC.
UPR. I KONT.(FMC) 15.000,00 A100145

OPSKRBA ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM 136.000,00 A100146

-opskrba električnom energijom 112.000,00

-mrežarina 24.000,00

SLUŽBENA PUTOVANJA 50.000,00 A100150

-službena putovanja 20.000,00

-stručno usavršavanje službenika 10.000,00

-naknade troškova za korištenje
privatnog auta 20.000,00

TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 60.000,00 A100152
UKUPNO 4.681.500,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-18-32

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr