SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

63.

Na temelju članaka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2., članka 45. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa («Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. donijelo je sljedeću

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području Grada Cresa.

Članak 2.

Na području Grada Cresa obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

a) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje i gradnja građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.održavanje i proširenje javne rasvjete.

b) uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

2.usluge javnih tržnica na malo,

4.usluge ukopa pokojnika,

5.obavljanje dimnjačarskih poslova.

Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka propisan je zakonom, s time što se ovom Odlukom pobliže određuje da se pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanjem čistoće javnih površina smatra i održavanje pomorskog dobra o kojemu je Grad dužan voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja), dok se pod djelatnošću održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave smatra i održavanje opreme, instalacija i uređaja javne namjene: održavanje nogometnog igrališta, održavanje fontana, urbane opreme, javnih izljeva, autobusnih nadstrešnica i čekaonica, javnih Wc-a, održavanje nn ormarića za javne površine.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

1.Komunalne djelatnosti koje obavljaju društva u suvlasništvu Grada Cresa

Članak 3.

Društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. povjerava se obavljanje djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Djelatnost održavanja i gradnje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se u skladu s Godišnjim planom pružanja usluga društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj.

Članak 4.

Društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. povjerava se obavljanje sljedećih djelatnosti:

(1) kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje čistoće javnih površina,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje javnih zelenih površina

4.održavanje groblja,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obavljaju se u skladu sa Godišnjim planom pružanja komunalnih usluga društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. za Grad Cres.

(2) uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge javnih tržnice na malo

2.usluge ukopa pokojnika,

3.usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama,

Uslužne komunalne djelatnosti obavljat će se u skladu s ugovorom kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između Grada Cresa i društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. i odluka Grada Cresa.

2.Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 5.

Obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete te proširenje mreže javne rasvjete, povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.

Postupak odabira osobe s kojima se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

3.Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

Članak 6.

Komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova obavlja se temeljem ugovora o koncesiji.

Postupak odabira osobe s kojiom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ugovori o povjeravanju poslova i dodjeli koncesije koji su sklopljeni prije donošenja ove odluke, ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 16/15 ).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-01/18-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 28. studenog 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr