SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

15.

Na temelju članka 1., 7., 11., 14., 15., 33. i 34. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 49/03), članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 30/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 17. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom sukladno članku 7. Zakona utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljskim objektima, zabrana usluživanja alkoholnih pića te razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića, prostor na kojem se jednostavne ugostiteljske usluge smiju pružati ambulantno (izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja) te tehničke i zdravstvene uvjete koji moraju biti ispunjeni za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, zatim prostor na kojem se smiju pružati usluge u po

kretnom objektu kao i koja se jela, pića i napici mogu usluživati pod šatorom, na klupama i sl.

II. RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSTVU

Članak 2.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, koje treba biti sukladno propisanom radnom vremenu, te se pridržavati propisanog radnog vremena.

Početkom radnog vremena smatra se vrijeme u kojem ugostiteljski objekt počinje raditi.

Završetkom radnog vremena smatra se trenutak kada ugostiteljski objekt završava s radom, što znači da gost u ugostiteljskom objektu više ne može naručiti niti dobiti ugostiteljske usluge.

Općinsko vijeće općine Mrkopalj može pojedinim ugostiteljima na njihov zahtjev odobriti promjenu radnog vremena u smislu ranijeg početka i kasnijeg završetka radnog vremena, uzimajući pri tome u obzir način poslovanja, kvalitetu usluga, lokaciju objekta, vremensko razdoblje tijekom godine (sezona ili posezona), te vrijeme blagdana i praznika.

Prilikom održavanja određenih proslava (vjenčanja, obljetnica i sličnih proslava zatvorenog tipa) predsjednik Općinskog vijeća na zahtjev ugostiteljskog objekta može odobriti jednokratno (samo za jedan dan), radno vrijeme najkasnije do 06,00 sati.

Članak 3.

Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno o Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, sljedeće radno vrijeme:

1. Za objekte koji spadaju u skupinu smještajnih objekata (čl. 9. Zakona):

- hoteli

- moteli

- apartmani,

- pansioni

- kampovi

- prenoćiša

- odmarališta

- planinarski domovi

- lovački domovi

u vremenu od 00,00 do 24,00 sata

2. Za objekte koji spadaju u skupinu ugostiteljskih objekata (čl. 9. Zakona)

- restorani

- gostionice

- bistroi

- pizzerie

- slastičarnice

u vremenu od 6,30 do 23,00 sata, a petkom i subotom od 6,30 do 01,00 sat.

3. Za objekte koji spadaju u skupinu Catering objekata (čl. 9 Zakona)

- kantine

- pripremnice jela, slastica, pića i napitaka

u vremenu od 00,00 do 24,00 sata

Članak 4.

Ugostitelj je dužan uskladiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta s ovom Odlukom u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Prijavu radnog vremena i promjenu radnog vremena u ugostiteljskom objektu ugostitelj podnosi Općinskom vijeću općine Mrkopalj na suglasnost, a potom se odobrenje radnog vremena, odnosno odluka o radnom vremenu dostavlja ugostitelju, Policijskoj postaji Delnice i nadležnoj inspekciji.

Članak 5.

Općinsko vijeće općine Mrkopalj ima pravo u slučaju čestog ili teškog narušavanja javnog reda i mira, privremeno ograničiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta, bez obzira na ranije odobreno radno vrijeme.

Odluku o privremenom ograničenju radnog vremena Općinsko vijeće dostavlja ugostitelju, nadležnoj inspekciji i Policijskog postaji Delnice.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 6.

Sukladno članku 14. Zakona ugostitelj ne smije usluživati alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina.

U slučaju čestog ili teškog narušavanja javnog reda i mira ili u drugim opravdanim slučajevima, Općinsko vijeće općine Mrkopalj može donijeti zabranu usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljstvu u određenom razdoblju tijekom dana.

Zabranu o usluživanju alkoholnih pića u pojedinom ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, Općinsko vijeće dostavlja ugostitelju, nadležnoj inspekciji te Policijskoj postaji Delnice.

IV. PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA AMBULANTNO

Članak 7.

Jednostavnom ugostiteljskom uslugom smatra se usluživanje konfekcioniranih jela te usluživanje pića, napitaka i sladoleda.

Jednostavne ugostiteljske usluge mogu se pružati ambulantno, dakle izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja, u skladu sa zahtjevima higijene.

a) Prostori na kojima se pružaju jednostavne ugostiteljske usluge - ambulantno

Članak 8.

Jednostavne ugostiteljske usluge smiju se pružati na sljedećim prostorima:

1. na izletištima

2. na zakupljenim javnim površinama

3. neposredno uz ugostiteljski objekt u kojem se obavlja priprema i usluživanje pića i jela, pod uvjetom da se te usluge pružaju isključivo od strane ugostiteljskog objekta

4. na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, priredbe, sportske manifestacije i sl., ali samo za vrijeme njihovog trajanja

5. uz sportske terene

b) Tehnički i zdravstveni uvjeti za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga - ambulantno

Članak 9.

Za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, moraju biti ispunjeni sljedeći tehnički i zdravstveni uvjeti:

1. dovoljan prostor za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

2. radni stol odnosno pult od nehrđajućeg materijala izdignut iznad zemlje najmanje jedan metar.

3. hladnjak dovoljnog kapaciteta za namirnice koje su lako pokvarljive

4. kruh i ostale namirnice te pribor za rad i usluživanje moraju biti stalno zaštićeni od zagađivanja

5. osiguran dovoljan broj posuda za odlaganje smeća

6. osigurana dovoljna količina vode za piće i druge potrebe putem vodovoda ili spremnika

7. prostor mora biti dovoljno osvijetljen ako se usluge pružaju noću.

V. UGOSTITELJSKE USLUGE U POKRETNOM OBJEKTU I SL.

Članak 10.

Ugostiteljske usluge mogu se pružati i u pokretnim objektima koji ispunjavanju zakonske norme i tehničke uvjete za pružanje usluga na taj način, a sukladno točki 3. i 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, dobije se na temelju pismeno podnesenog zahtjeva ugostitelja.

Zahtjev za dobivanje suglasnosti za pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, ugostitelj podnosi najkasnije 24 sata prije početka pružanja usluga.

VI. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA POD ŠATOROM I NA KLUPAMA

Članak 11.

Pod šatorom i na klupama mogu se pripremati i posluživati jednostavna topla i hladna jela, pića i napici te slastice, u skladu sa zahtjevima higijene.

Članak 12.

Jednostavna topla i hladna jela, pića i napici te slastice moraju se usluživati s priborom za jednokratnu upotrebu, te u skladu sa sanitarnim propisima.

Članak 13.

Ugostiteljske se usluge mogu pružati pod šatorom i na klupama ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) mora biti osiguran radni prostor sljedećih karakteristika:

- veličina prostora mora biti razmjerna vrsti i količini pružanja ugostiteljskih usluga,

- prostor mora imati točionik i prostor za usluživanje,

- u prostoru mora postojati minimalno šank od nehrđajućeg ili drugog materijala koji se lako čisti i pere i koji je izdignut iznad zemlje najmanje 1 metar,

- prostor mora biti dovoljno osvijetljen,

- mora postojati prostor za pripremu jela, a koji može biti i u sklopu točionika,

- u prostoru za pripremu jela, radna površina za čišćenje i obradu namirnica mora biti napravljena od materijala da se lako čisti i održava,

- u prostoru mora postojati hladnjak dovoljnog kapaciteta za držanje mesa i mesnih prerađevina, odnosno lako pokvarljivih namirnica,

b) mora se osigurati posebno posuđe od nehrđajućeg materijala, u kome se drži sirovo meso, te posebno posuđe od nehrđajućeg materijala u kome se drži kuhano odnosno pečeno meso,

c) namirnice različitog porijekla moraju biti međusobno odvojene sukladno drugim važećim propisima,

d) uz klupe mora biti osiguran dovoljan broj posuda za odlaganje smeća i otpadaka koje se redovito prazne te koje imaju poklopce koji se lako otvaraju i zatvaraju,

e) mora se postaviti spremnik s vodom sa slavinom, sadržine najmanje 50 litara, za držanje higijenski ispravne vode za piće i druge potrebe,

f) mora se osigurati da su kruh i ostale namirnice stalno zaštićeni od zagađivanja,

g) mora se osigurati dovoljna količina pribora za jelo i piće za jednokratnu upotrebu,

h) klupe, stolovi i stolice moraju biti stabilni, čvrsti i glatkih površina,

i) mora postojati propisana kutija za prvu pomoć,

j) kod pružanja ugostiteljskih usluga na klupama, radni prostor može biti natkriven nadstrešnicom od lakog materijala (tendom, plastičnim pokrovom i sl.)

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za pružanje ugostiteljskih usluga navedenih u odredbama ove Odluke uz propisane tehničke uvjete, moraju se poštivati mjere i uvjeti protupožarne zaštite propisane drugim važećim propisima.

Članak 15.

Ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge izvan prostorija ugostiteljskih objekata (npr. na priredbama, izletištima, proslavama, pučkim feštama i sl.). dužni su prije početka njihova obavljanja ishoditi potrebna odobrenja nadležnih inspekcijskih tijela.

Članak 16.

Nadzor nad primjenom ove Odluke vršit će nadležni organi u okviru svojih nadležnosti, sukladno zakonskim propisima.

Članak 17.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te odgovarajući sanitarni propisi.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Mrkopalj od 15. prosinca 1995. godine.

Klasa: 335-02/05-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-05-1

Mrkopalj, 17. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing. v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr