SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

14.

Na osnovu članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. točke 11. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 17. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mrkopalj

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva Jedinstveni upravni odjel općine Mrkopalj, te se utvrđuje njegovo ustrojstvo.

II. Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a naročito poslove:

- iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi, zdravstva i udruga.

- iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, pripreme zemljišta za izgradnju, provedba komunalnog reda u skladu sa odlukama o komunalnom redu i mjerama za njezino provođenje, organiziran nadzor komunalnog reda putem komunalnog redara i njegovih ovlasti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

- iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja: uređenje naselja i stanovanja, zaštita okoliša. Iizrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslova na donošenju prostornog plana uređenja općine Mrkopalj, i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera.

- gospodarenje nekretninama u vlasništvu općine Mrkopalj: priprema akata za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora.

- vođenje financijskog i materijalnog poslovanja općine Mrkopalj: izrade i izvršavanja proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu.

- opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme, investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga.

- unapređenja mjesne samouprave.

III. Način rada i upravljanja

Članak 3.

Unutrašnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjem ustroju kojega donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća općine Mrkopalj.

Članak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela općine Mrkopalj rukovodi pročelnik odjela.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje Općinsko vijeće na osnovi provedenog natječaja.

Uvjete za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko Vijeće općine Mrkopalj. Pročelnik odjela uz suglasnost Općinskog vijeća općine Mrkopalj donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće općine Mrkopalj, te njegova radna tijela.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu također nadzire izvršenje općih akata Općinskog vijeća općine Mrkopalj, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, te za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, odnosno obavlja druge poslove koji su slijedom zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

IV. Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad je odgovoran predsjedniku Općinskog vijeća općine Mrkopalj i Općinskom vijeću za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

V. Sredstva za rad

Članak 7.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu općine Mrkopalj, na osnovi složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega poslova i zadataka.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Općinsko vijeće objavit će natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će, uz suglasnost Općinskog vijeća općine Mrkopalj, pravilnike koji su u njegovoj nadležnosti u roku od 20 dana od imenovanja na dužnost.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-1-05-

Mrkopalj, 17. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr