SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

93.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 4. svibnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 114. sjednici od 9. lipnja 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za brodogradilišnu luku brodogradilišta Željka Trubića

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Željka Trubića (»Službene novine« broj 14/99 i 27/99), a na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije u svezi razvitka dosadašnjih djelatnosti i izgradnje novih objekata, u članku 2. stavku 1. Odluke na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi:

»razvitka dosadašnjih djelatnosti, te sanacije postojećih objekata, sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za luku posebne namjene - brodogradilišnu luku Trubić u Klimnu s pokazateljima ulaganja izrađenoj od tvrtke Project Management Consulting d.o.o. iz Rijeke u travnju 2003. godine.«

Članak 2.

U članku 4. predmetne Odluke riječi »4 od dana potpisa ugovora« zamjenjuju se riječima »16 odnosno do 6. srpnja 2015. godine«.

Članak 3.

U članku 5., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz sljedećih dijelova:

a) stalni dio naknade u iznosu od 3 kn/m2 zauzete površine.

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 10rihoda Ovlaštenika koncesije.

Ovako utvrđena naknada obračunava se od 1. ožujka 2004. godine.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje naknade utvrđenu ovim člankom sukladno važećim zakonskim propisima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.«

Članak 4.

Iza članka 5. Odluke dodaju se novi članci od 5.a do 5.d koji glase:

»Članak 5.a

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka 2. i 7. Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.b

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.c

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.d

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 5.

Temeljem ove Odluke zaključit će se II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku brodogradilišta Željka Trubića zaključenog 6. srpnja 1999. godine (Klasa: 022-04/99-03/16, Ur. broj: 2170/01-21/99-6 i Dodatak Ugovoru Klasa: 022- 04/99-03/29, Ur. broj: 2170/01-21/99-10 od 10. prosinca 1999.)

Članak 6.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše II. Dodatak Ugovoru o koncesiji, smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/14

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-10

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr