SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

81.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine« broj 33/ 01), članka 33. stavak 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) i članka 2. Odluke o sastavu Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 1. srpnja donijela je

ODLUKU
o naknadama članova Županijske skupštine,
stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova
Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- osobe koje ostvaruju pravo na naknadu,

- vrste i način obračuna naknada,

- visina naknade,

- pravo na dnevnicu, korištenje automobila i parkirališta i dr. u službene svrhe.

Članak 2.

Pravo na naknadu ostvaruju sljedeće osobe:

- član Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština),

- predsjednik Skupštine,

- potpredsjednik Skupštine,

- predsjednik Kluba članova Skupštine (u daljnjem tekstu: Klub),

- član stalnog radnog tijela Skupštine (u daljnjem tekstu: odbor),

- član Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Pravo na naknadu osobe iz stavka 1. ovog članka ostvaruju za vrijeme trajanja mandata.

Ako je mandat počeo odnosno završio unutar mjeseca, naknada se obračunava za cijeli mjesec.

II. VRSTE I NAČIN OBRAČUNA NAKNADA

Članak 3.

Utvrđuju se sljedeće naknade:

- mjesečna bruto naknada,

- bruto naknada za nazočnost sjednici.

Mjesečna bruto naknada isplaćuje se članovima Skupštine, predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine, predsjedniku Kluba i članu Poglavarstva.

Bruto naknada za nazočnost isplaćuje se članu stalnog radnog tijela.

Naknade iz stavka 1. ovog članka su umnožak osnovice i koeficijenta.

Članak 4.

Osnovicu naknade čini visina prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) u prethodnoj godini.

Članak 5.

Odluku o primjeni osnovice donosi Poglavarstvo na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije po objavi podatka od strane Odsjeka za statistiku Ureda državne uprave u Županiji.

III. VISINA NAKNADE

Članak 6.

Članu Skupštine mjesečna bruto naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,40.

Predsjedniku Skupštine mjesečna bruto naknada se obračunava primjenom koeficijenta 1,40.

Potpredsjedniku Skupštine mjesečna bruto naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,50.

Predsjedniku Kluba mjesečna bruto naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,50.

Članu Poglavarstva naknada se obračunava primjenom koeficijenta 1,15.

Isplata mjesečne bruto naknade iz stavka 2. i 3. ovog članka isključuje isplatu bruto naknade za nazočnost iz članka 7. ove Odluke.

Članak 7.

Članu odbora koji je ujedno i član Skupštine bruto naknada za nazočnost se obračunava primjenom koeficijenta 0,10.

Članu odbora koji nije član Skupštine bruto naknada za nazočnost se obračunava primjenom koeficijenta 0,15.

Članak 8.

Predsjedniku odbora koji je ujedno i član Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,15, a predsjedniku odbora koji nije član Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,20.

Članak 9.

Bruto naknada za nazočnost pripada članu za rad u samo jednom odboru i isplaćuje se za nazočnost sjednicama odbora bez obzira koliko se sjednica ili nastavaka održalo u određenom mjesecu.

Članak 10.

Član odbora i predsjednik odbora koji su ujedno i članovi Skupštine nemaju pravo na bruto naknadu za nazočnost ako je sjednica odbora održana istog dana kada i sjednica Skupštine.

IV. NAKNADA PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Članak 11.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke, kada je nazočna sjednici Skupštine, odnosno sjednici odbora, sjednici Poglavarstva i drugo po pozivu predsjednika Skupštine ili predsjednika Poglavarstva, pripada naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica Skupštine odnosno sjednica odbora, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Članak 12.

Naknada prijevoznih troškova priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja osobe koja ostvaruje pravo na naknadu do mjesta održavanja sjednice Skupštine odnosno sjednica odbora. Pravo na naknadu prijevoznih troškova pripada i predsjednicima Klubova kada su nazočni sastanku kojeg sukladno članku 29. Poslovnika Županijske skupštine (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04) sazove predsjednik Skupštine.

V. SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 13.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke može biti upućena na službeno putovanje u zemlji ili u inozemstvu za što joj pripada naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada troškova noćenja.

Članak 14.

Pravo na naknadu prijevoznih troškova za službeno putovanje ostvaruje se na temelju priložene putne karte.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu kao i troškovi noćenja određuju se u visini koja je aktom Županijskog poglavarstva propisana za zaposlene u upravnim tijelima Županije.

Pravo na dnevnicu i troškove noćenja u visini određenoj stavkom 2. ovoga članka priznaje se i članu Skupštine odnosno članu odbora, ako je zbog izvanrednih okolnosti (elementarna nepogoda i sl.) bio spriječen po završetku sjednice vratiti se u mjesto stanovanja.

VI. KORIŠTENJE AUTOMOBILA I PARKIRALIŠTA U SLUŽBENE SVRHE

Članak 15.

Predsjednik Poglavarstva može osobi koja ostvaruje pravo na naknadu odobriti korištenje službenog automobila ili osobnog vozila za službene potrebe.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka za članove Skupštine i odbora daje predsjednik Skupštine.

Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe obračunava se na način propisan za zaposlene u upravnim tijelima Županije.

Članak 16.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu ostvaruje i pravo na korištenje parkirnog prostora na parkiralištu »Delta«, bez naknade, u vrijeme održavanja sjednice Skupštine odnosno odbora, a članovi Poglavarstva i za vrijeme sjednice Poglavarstva i drugo po pozivu predsjednika Poglavarstva odnosno predsjednika Skupštine.

Članak 17.

Za službene potrebe predsjednik Poglavarstva može članu Poglavarstva i predsjedniku Skupštine odobriti korištenje računala i mobilnog telefonskog aparata u vlasništvu Županije.

Predsjednik Poglavarstva posebnom odlukom članu Poglavarstva određuje uvjete i način korištenja računala i mobilnog telefonskog aparata u vlasništvu Županije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom primjene ove Odluke prestaje primjena Odluke o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine (»Službene novine« broj 9/03 - pročišćeni tekst) i Odluke o određivanju naknada za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/03 - pročišćeni tekst).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2005. godine za člana Skupštine, predsjednika Skupštine, potpred

sjednika Skupštine, predsjednika Kluba Skupštine i člana odbora Skupštine, odnosno primjenjuje se od 1. srpnja 2005. godine za članove Poglavarstva.

Klasa: 021-04/05-02/64

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 1. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr