SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

51.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2//18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici koja je održana 21. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU O
IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE
o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/01, 29/14 i 41/14) članak 1. mijenja se i glasi:

» Ovom odlukom utvrđuju se:

-naselja u općini u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-područja zona u općini

-koeficijent zona (Kz)

-koeficijent namjene (Kn)

-rok plaćanja komunalne naknade

-nekretnine važne za općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

-obveznici plaćanja komunalne naknade

-uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade «

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva komunalne infrastrukture koriste se za:

-financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture

-financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu općine ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.«

Članak 3.

U članku 3.stavak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture općine.«

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavlja se prema pravomoćnim odnosno konačnim rješenjima jedna uplatnica za kalendarsku godinu.«

Dosadašnji stavci 2. i 3 . postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine prema slijedećoj formuli:

KN = B x Kz x Kn (kn/m2 godišnje)

Gdje je:

Kz = koeficijent zone iz članka 7. ove Odluke

Kn = koeficijent namjene iz članka 8. Ove Odluke

Vrijednost boda (B), koja je jednaka godišnjoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine, određuje Općinsko vijeće do kraja mjeseca studenoga tekuće godine koja se primjenjuje od 1.siječnja iduće godine, ako se na osnovu odluke Općinskog vijeća mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu.

KN obračunava se po m2 površine nekretnine i to za

-stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koje se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, broj 40/97 i 117/05)

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-03/18-01/57

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr