SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

49.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/1219/13.-pročišćeni tekst. 137/15- ispravak i 123/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05, 41/05 i 1/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici koja je održana dana 21. studenoga 2018. godine donijelo je

V. IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) članak 59. stavak 6. točka 5. mijenja se i glasi:

-»odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom a naviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima i ovim Statutom«

Članak 2.

U članku 82.stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 98. stavak 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»udio u zajedničkim porezima,«.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:012-01/18-01/01

URBROJ:2142-07-03-18-2

Vrbnik, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr